Gebruikersoverleg BGT

Ik ben enige jaren geleden bij toeval beland op het gebruikersoverleg BGT van DiSGeo. BGT is de basiskaart grootschalige topografie en bevat veel van de door de overheid beschikbaar gestelde geografische data. We gebruiken dit onder meer als referentie bij ons tekenwerk (in het programma JOSM).

Nu ben ik zelf niet zo’n GIS-wonder, dus gebruik ik het verder niet echt. Er zijn er onder ons die daar veel creatiever mee omspringen en ook met meer kennis van zaken. Ook hebben we de BAG-importgroep, die gebouwen en adressen importeert vanuit de gegevensbank van het kadaster.

Op het overleg presenteren (veelal) overheidsinstellingen hoe ze gebruik maken van BGT en open data, en wat ze ermee doen. Zo heeft de gemeente Deventer bijvoorbeeld enige tijd terug gepresenteerd hoe zij kabels en leidingen in 3d presenteerden, zodat een zogeheten KLIC-melding (KLIC staat voor Kabels- en leidingeninformatiecentrum) veel inzichtelijker wordt (als de gegevens überhaupt betrouwbaar zijn).

Enfin, mocht iemand interesse hebben in de vergaderstukken of zaken als de jaarrapportage van het BAG-bronhouders afnemers-overleg (zitten wij daar ook bij?), dan hoor ik dat graag. Sowieso worden sessies allemaal opgenomen. Ik meen dat je ze via dit kanaal kunt terugkijken: Zicht op Nederland - Datafundament - YouTube

Vandaag vindt het overleg op locatie plaats, bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum in Zeist/Huis ter Heide. Ik zal mijn ogen en oren goed de kost geven, wellicht kunnen we in het verlengde van wat eerder speelde rondom Veiligheidsregio’s en hun navigatie nog iets meer leren.

Misschien is het sowieso een idee om voortaan (ook?) iemand met wat meer bagage op het gebied van BGT, BRT en BAG op dit overleg te sturen. Ik zit er nu bij omdat ik ooit gereageerd had op een oproepje om iets te presenteren over Openstreetmap. Wie zou daar eventueel oren naar hebben?

1 Like

Ik reageer omdat ik je topic belangrijk vindt, zelf echter ben ik niet ervaren genoeg helaas.

1 Like

Leuk dat dit hier ter sprake komt, want vanuit ons werk zijn ik en zeker één collega hierbij vaak betrokken (DiSGeo). De sessie in Zeist moesten we helaas last minute laten gaan door overmacht :-/

1 Like

5 posts were split to a new topic: Gebruikersoverleg BGT (vervallen)

Hier wil ik even op inhaken. Niks mis met de BGT toe te passen als lineaal/sjabloon/burmestermal zolang deze overeenkomt met de werkelijkheid.

Echter… de kwaliteit en nauwkeurigheid van BGT laat nogal eens te wensen over, zeker in het buitengebied.

Vandaar dat ik nogal moeite heb met het woordje “referentie”.

De kwaliteit van de BGT is inderdaad wisselend, zowel per gebied als in de tijd variërend, dus extra verifikatie is zeker nodig.

Zo heb ik vaak dat losse bomen domweg op de verkeerde plek zijn aangegeven - dan heb ik liever dat ze het helemaal niet doen! En water - soms volgt de lijn precies elk overhangende uitstekende struikje (niet goed), en soms is het grote halen snel thuis, waarbij komplete kades afgesneden worden (ook niet goed). En dan heb ik het nog niet over wisselende waterstanden.

Gemiddeld genomen is BGT beter dan OSM, maar zonder nadere gegevens kan je geen van beide gewoon overnemen, je hebt altijd checks en verifikatie nodig (survey, luchtfoto’s, viewers, OSM history).

@Jillis_E: het zijn vaak interessante bijeenkomsten, te zien hoe bgt/bag/brt worden gebruikt en gecombineerd met eigen data. Ook OSM komt nog weleens aan de orde. Ik herinner me nu inderdaad jou een keer te hebben gezien (in ieder geval bij de eerste keer dat ik er aanschoof).

Het relevante aan deze bijeenkomsten voor ons is toch dat veel van ons open data van de overheid gebruiken. Er zijn diverse ontwikkelingen gaan, zoals dat de BAG en BGT aan de BRT worden gekoppeld en dat bepaalde zaken mettertijd landelijk worden beheerd.

De BAG wordt wel degelijk intensief gebruikt.

Uit de notulen van het vorige overleg:

"De presentator van het Kadaster start met een korte introductie van de huidige BRT, de Basisregistratie Topografie. Dit betreft de kleinschalige topografie, variërend van de BRT-Achtergrond kaart tot de vaste kaartschalen oplopend van 1:10.000 naar 1:1.000.000. De BRT wordt vijf keer per jaar uitgegeven, waarbij steeds een vijfde deel van Nederland van een update wordt voorzien. De BRT onderscheidt de objectgerichte TOPNL-producten en de TOPraster-producten. Alle producten zijn via PDOK beschikbaar. De kaarten zijn ook opgenomen in Topotijdreis. Op de website NL Maps kan programmacode worden verkregen om de kaarten binnen eigen websites te integreren. Het gebruikersoverleg voor de BRT vergadert vier keer per jaar.

Eind 2019 is tussen BZK en het Kadaster een bestuurlijk akkoord gesloten, met als doel het aansluiten van de BRT op de BAG en de BGT. Tot op dit moment wordt de BRT onafhankelijk van de andere topografische registraties ingewonnen. Er is nu dus nog geen sprake van éénmalige inwinning van topografische objecten. De BRT wordt in de vorm van de BRT.Next actueler en toekomstbestendig ontworpen. In dit proces worden de nieuwste technieken en software ingezet. De verwachting is dat er ook een besparing op de productiekosten van de BRT kan worden gerealiseerd. Het informatiemodel voor de BRT.Next wordt afgestemd op dat van de aanpalende registraties en kijkt naar de eisen aan het model voor de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

De migratie van BRT naar BRT.Next maakt binnen het Kadaster deel uit van de Visie Topografie. Hierbij is breder gekeken dan alleen de BRT. Ook de ontwikkeling van de inmiddels beschikbare 3D Basisvoorziening maakt onderdeel uit van deze visie. In 2020 en 2021 is onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de BRT. Dit onderzoek heeft geleid tot een Proof of Concept en een goedgekeurde businesscase. In januari 2022 is gestart met de ontwikkeling van BRT.Next. Gepland is om de migratie in 2024 af te ronden. De oorspronkelijke ambitie was om de BRT.Next volledig automatisch af te leiden van de BGT en de BAG. Dat gaat helaas niet lukken. De BGT is daarvoor niet voldoende uniform. Daarnaast ontbreken netwerken en hartlijnen van wegen en in het buitengebied is de informatie in de BGT, vanuit de BRT gezien, niet volledig en niet altijd voldoende actueel. De BGT en de BAG voldoen samen niet aan de informatiebehoefte vanuit de BRT, die deels voortkomt uit het bedienen van Defensie en diens NAVO-verplichtingen.

Er is voor gekozen om wél zo veel mogelijk gebruik te maken van de BAG en de BGT. In aanvulling daarop worden nog andere bronnen benut en er zal een zekere mate van aanvullende inwinning moeten blijven plaatsvinden.
Het migratieproces start met het initieel opbouwen van een werkbestand op schaal 1:1.000 op basis van de combinatie van de BAG en de BGT. Deze basisgegevens worden vervolgens aangevuld met behulp van extra bronnen (denk aan BRK, Bestuurlijke gebieden, NWB, Dienst der Hydrografie, RVO Gewaspercelen etc.) en de binnen de BRT (in TOP10NL) beschikbare gegevens. Dit werkbestand 1:1.000 is een intern werkbestand; publicatie hiervan zal niet plaatsvinden. Voor de bijhouding wordt gebruik gemaakt van mutaties in de BAG, de BGT en de eerdergenoemde extra bronnen. De BRT.Next zal de zichtbare topografie gaan bevatten, aangevuld met een beperkte hoeveelheid registratieve data. De te publiceren producten op de schalen 1:10.000 t/m 1:1.000.000 worden op basis van automatische generalisatie afgeleid van het werkbestand 1:1.000. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het ‘data bij de bron’ principe. Data die voor iedereen al beschikbaar zijn en die niet noodzakelijk zijn voor de kleinschalige topografie worden niet in de BRT.Next opgenomen.
Ik (zei de gek) was benieuwd hoe in de toekomst de kwaliteit van de kaart wordt gecontroleerd. Het Kadaster neemt de BAG en de BGT aan als de waarheid en zal de kwaliteit daarvan niet gaan controleren. Onjuistheden die desondanks worden geconstateerd zullen worden teruggemeld aan de betreffende bronhouders.

Het informatiemodel voor de BRT wordt fundamenteel gewijzigd. Inmiddels zijn twee internetconsultaties uitgevoerd, waarop veel opmerkingen zijn ontvangen. Er volgt in januari een derde consultatie waar reacties op de ten gevolge van de eerdere consultaties aangebrachte wijzigingen kunnen worden geuit. Om de behoeften ten aanzien van de toekomstige productfamilie te inventariseren zijn interviews gehouden met een aantal gebruikers. TOP10NL zal blijven bestaan, voor de overige TOPNL-producten is dat onzeker. De TOPraster familie wordt uitgebreid met TOP10raster, een kaartproduct op schaal 1:10.000. TOPnamen zal als apart product gaan vervallen.

Ten aanzien van het bestandsformaat waarin de BRT.Next zal worden uitgeleverd hebben gebruikers een voorkeur aangegeven voor GeoPackage; de huidige GML-levering zal vervallen. Er wordt nu gewerkt aan het werkproces voor het initieel vullen van de BRT.Next en de hiervoor benodigde productiestraat. Er volgt in januari 2023 een derde internetconsultatie voor het informatiemodel en de productfamilie zal worden vastgesteld.
Het werkbestand 1:1.000 zal straks op dagbasis worden bijgehouden. Op een aantal nog te bepalen momenten zal vanuit dit bestand een nieuwe set producten worden samengesteld en gepubliceerd. Dat kan weer 5 keer per jaar.
Het Kadaster is in gesprek met de BGT-bronhouders over de verschillen tussen BGT en BRT. Dit verloopt in samenhang en in samenwerking met de bronhouders om goed te kunnen plannen en bronhouders niet te overvallen met werk. Met de bronhouders gemeenten Zwolle en Leeuwarden worden nu de eerste ervaringen opgedaan.
Iemand anders is benieuwd naar het proces met de bronhouders. Zullen afspraken mogelijk zijn? Kadaster bemerkt een positieve grondhouding bij de bronhouders. Men ziet het maken van heldere landelijke afspraken om de interpretatieruimte in de verkenningsvoorschriften te beperken als positieve ontwikkeling. Verbetering
van de registratie van bosgebieden in de BGT heeft deels al plaatsgevonden. Ook de BRT toont niet altijd de waarheid.
Het streven is om de automatische initiële vulling van een werkbestand 1:1.000 eind Q1 2023 voor het eerst uit te voeren. Daarna volgen de volgende stappen in het productieproces. Vastgesteld wordt dat het Kadaster de komende tijd een grote gebruiker van de grootschalige topografie wordt. Zij vult daarop aan dat het Kadaster de BGT al langer gebruikt als bron voor de gebouwen in de kadastrale kaart, als ondergrond voor de informatieproducten van het KLIC en als basis voor gebiedsontwikkeling."

1 Like

Ik heb alle reacties op de reactie van Kogacarlo weg verplaatst zodat het topic weer gebruikt kan worden waar @Lachgast het voor heeft aangemaakt. De reacties van Tilia_J en Peter zijn reactie daarop heb ik laten staan aangezien die niet ongepast zijn.

Hou discussies a.u.b constructief en vriendelijk. Nonverbale communicatie is niet zichtbaar op een forum. Ik heb personen in de discussie ook priveberichten gestuurd om het te bespreken.

5 Likes