Metod för att uppskatta kvaliteten på OSM-data

Jag skulle vilja att vi tillsammans kommer överens om en metod för att uppskatta datakvaliteten i ett område.

Jag vill att det ska vara busenkelt att få överblick över både tillförligligheten och täckningsgraden på datan i OSM i ett givet område inom Sverige.

Vill ni vara med på det?

Bakgrund:
Utan ett bra mått på täckningsgrad eller tillförlitlighet så vet ingen om OSM håller måttet eller inte, vilket leder till osäkerhet och kanske hindrar motivationen att bidra för man ser ingen skillnad och vi vet inte var vi i samlat flock är på väg.
Se inlägg från @Msiipola här Import av badplatser från LM Topografi 50 - #32 by Msiipola

1 Like

Här är några ideer till hur vi skulle kunna använda öppen offentlig data från myndigheter för att göra uppskattningar:

Tex antalet byggnader jämfört med Topo50 vektordata
antalet adresser jämfört med ??
antalet öppna noter om [insätt kategori]
antalet km väg jämfört med NVDB
etc.

Jag har redan jobbat lite med Topo50 och löst hur man får det konverterat till geojson, så det borde vara relativt enkelt att implementera.
Adresser är inte öppna så där får vi vänta några månader till.
Kategorisering av noter finns det inget verktyg för att göra i dagsläget. Har någon en ide till hur vi bäst kategoriserar våra 4000+ noter? Vilka kategorier vill vi ha?
Jag har ingen erfarenhet av NVDB, går det enkelt att dra ut antalet km väg och jämföra med OSM i ett givet område?

Om man kan få ut total längden på vägar (vilka då?) från OSM och NVDB, på vilket sätt tänker du sådan info ska användas?

1 Like

Jag håller ganska aktivt på just nu med att sätta upp ett system som inhämtar data från diverse svenska källor samt OSM för att jämföra och hitta avvikelser (längre fram ev. även automatiskt uppdatera, men det är ingen prioritet). Lite likt KeepRight eller Osmose, men fokus på att hitta avvikelser mot andra källor snarare än intern korrekthet.

Mitt primära mål har varit att få ut listor på problem som behöver undersökas/åtgärdas, men därifrån är väggen till kvalitetsmått som beskrivs här inte så lång. Få problem vid jämförelse mot NVDB = bra kvalitet på vägnätet i OSM (typ).

Jag hoppas kunna publicera första versionen inom kort.


För ett mer on-topic-svar: Jag tror att kvalitétsmått kan vara ett jättebra underlag för att “bevisa” OSMs användbarhet så definitivt något att jobba med.

Rent konkret tror jag att det kan vara bra att dela upp det i olika objekttyper, t.ex. vägar, adresser, byggnader och mark(användning/täcke):

  • Vägar borde man kunna använda NVDB för, enklast hade såklart varit om våra geometrier hade stämt överens bättre men man kan försöka göra en matchning ändå. Längd tror jag kan vara missvisande, i alla fall för mindre vägar (som traktorvägar och uppfarter) där det finns större skillnader mellan OSMs och NVDBs redovisning.
  • Adresser och byggnader gäller det att hitta tillförlitliga källor att jämföra med, men man kan t.ex. kontrollera antal bostäder utan adresser
  • Mark kan man börja med att kontrollera täckningsgraden (kombination av marktäcke och markanvändning bör vara heltäckande), men behöver även något för att säkerställa att man inte bara ritar en stor skog över hela landet för att “uppfylla” detta

En bra utgångspunkt är även att fundera utifrån användargrupper, t.ex.:

  • Bakgrundskartor på hemsidor vill ha bra marktäcke, byggnader och vägar, men bryr sig inte mycket om adresser eller attribut på vägar och byggnader (mer än vägtyp)
  • Navigationstjänster vill ha vägnät med hög kvalité (inklusive taggar för vägskyltar, filer, etc.) och adresser, men övrigt är bara dekorativt
  • För geografiska analyser är kompletthet av det data man analyserar viktigt
1 Like

Jag skulle vilja mäta tex om längden på olika hastighetssträckor är samma
Jag upplever att både osm och google har dålig data om hastigheter.

Jag skulle vilja fixa då att tex Härnösands kommun har gränser på alla sträckor som har skylt eller ligger i en zon.

7 posts were split to a new topic: Hur är det med fartkameror…? [flyttat till ny tråd]

:information_source: Flyttade ut fartkameradiskutionen till en egen tråd.

1 Like