Dijken mappen in NL

Hallo,

Ik was wat aan het zoeken naar een voorbeeld van een coupure, en toen vond ik deze:

Wat ik daar ook wel mooi vond, was hoe de betreffende mapper de dijken heeft aangegeven. Dus ik ben wat aan 't zoeken geweest, maar kan in NL eigenlijk geen enkele dijk vinden die herkenbaar gemapped is. Persoonlijk zie ik wel graag iets op de kaart, omdat je anders zo vaak alleen maar een enorm groot groen vlak ziet - terwijl er toch echt wel herkenbare zaken in het terrein aanwezig zijn. Hebben we in NL daar afspraken over? Ik zag wel hier man_made : dyke, en man_made : embankment (die lijkt wat actueler te zijn dan dyke). Maar omdat ik zelfs bij bekende dijken (Afsluitdijk bijvoorbeeld) helemaal niks terugvind wat ook maar enigszins op een dijk wijst, lijkt het er voor mij op dat in NL dijken niet op de kaart worden gezet? Of heb ik dat mis?

Ik heb in Zuidplas wel wat met embankment gedaan, een dijk is een dubbele embankment zeg maar. Even opletten dat je de richting goed neemt. Maar struktureel alle dijken mappen zie ik mezelf niet gauw doen.
PS Als iemand een projekt opzet doe ik wel mee voor Zuidplas. Ik ken de meeste wel zo’n beetje.

structureel niet nee, tenzij misschien een import van de waterschapsdata of zo. Maar aan de andere kant, als je toch ter plaatse bezig bent: waarom niet?

Het viel me alleen op toen ik de coupures bij de jachthaven van De Haukes op de kaart zette, daarvoor had ik wat lopen zoeken op coupure: en die vond ik wel (ouwe post), met dat voorbeeld er bij. Zodoende kwam ik tot mijn vraag.

Kende je deze al? Hiermee kan je bekijken hoe vaak bepaalde waarden op een key voorkomen in NL
https://taginfo.geofabrik.de/europe/netherlands/keys/man_made#values

embankment wordt duidelijk vaker gebruikt dan dyke , na doorklikken kan je een kaartje zien waar die specifieke tag is gebruikt:
https://taginfo.geofabrik.de/europe/netherlands/tags/man_made=embankment#map

En met de Assistent op de website van van Overpass-turbo (4e knop van linksboven) kan je makkelijk de data uit de OSM-database voor losse elementen oproepen en bekijken om inspiratie op te doen:
(hier heel eenvoudige opdracht, kan nog veel mooier):
man_made=embankment in Nederland
https://overpass-turbo.eu/s/1q6E

PS / edit:
heel NL geeft 10MB aan data, daar kan je browser wat langzaam van worden

een standaardopdracht in Overpass kijkt naar data binnen het gebied dat je op dat moment in je scherm hebt, dus eerst gebied selecteren en dan “uitvoeren” klikken, bijvoorbeeld:
https://overpass-turbo.eu/s/1q6I

En dat laat een mooi voorbeeld zien op de Grebbelinie:
https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.09896/5.43525

1 Like

De dijk als geheel (vlak) en de onderdelen van de dijk. (kruin, talud)

Om het nu hier te gaan herhalen.

verwijzing oud forum 1
verwijzing 2

1 Like

Dijken map ik altijd met man_made=dyke. Deze lijn teken ik dan over de as van de dijk.

Indien er een weg over de top van de dijk loopt, dan map ik de weg met embankment=dyke ipv een losse lijn met man_made=dyke. Overigens ben ik de gene die deze tag heeft gedocumenteerd en sinds dien is het gebruik toegenomen (waarvan 500 van mij). Vaak werd embankment=yes gebruikt terwijl een weg over een dijk liep. Ik wou dan aangeven dat het een dijk was zonder man_made=dyke te hoeven gebruiken.

Zelf map ik eigenlijk nooit de onderkanten van de dijk met man_made=embankment. Er is wel vaker discussie over geweest dat er weinig fine tuning mogelijk is met het aangeven van embankments/dijken (denk aan kruin, teen etc).

Hier zie je overigens dat Multimodaal man_made=embankment heeft gebruikt voor de randen van de dijk. Het pad is vervolgens door mij met embankment=dyke getagd aangezien dat over de top van de dijk loopt. Zo heb je het center en de randen van de dijk gemapt.
image

Edit, misschien leuk om te zien. Dit zijn alle lijnen in NL waar embankment=dyke of man_made=dyke is gebruikt.

1 Like

Ik las de wiki voor embankment zo dat de steeklijn/kruinrand van de dijk getagd werd. Maar hij sluit bij nalezen niet uit dat je de tag voor een voetlijn zou kunnen gebruiken; alleen is die MI heel vaak niet zo erg duidelijk of zinvol wegens hekken, servicepaden halverwege, fiets- en wandelpaden, schapen, vaarten en sloten.
Misschien zouden we kunnen afspreken om, als je met een embankment wil werken, alleen de kruinlijnen als embankmentlijn te taggen.

Ik heb een puntje wat ik nog niet gezien had: vaak ligt ( hiero dan) de dijk aan twee kanten van de ringvaart, Oftewel de kruin van de dijk is water, en aan beide zijden van het water gaat het omlaag, eventueel met eerst nog een graskade/pad/weg ertussen. Oftewel ipv een dijk die omlaagloopt naar de waterkant, loopt hij nu omhoog naar de waterkant. Een kunstmatig hooggehouden rivier zoals de Rotte (inklusief de Rottemeren) heeft aan beide oevers zo’ n halve dijk.

Met embankment-lijnen kan je dat duidelijk aangeven. Dingen als dyke=yes, embankment=dyke zijn dan denk ik niet goed te interpreteren (dus niet duidelijk te renderen).

Nee, die kende ik nog niet. Dankjewel, dat is wel precies wat ik zo af en toe nodig heb :slight_smile:

Ja, heel herkenbaar bij al die polders hier in de Kop van Noord-Holland. Het Wieringerrandkanaal is precies zo’n dingetje: het waterpeil ligt daarin een stuk hoger dan het land ter weerszijden. Overigens zou ik dat zelf als twee dijken met water er tussen willen aangeven, dus niet met het water als kruinlijn, zeker niet als het water al gauw zo’n 10 meter breed is, en er binnendijks ook nog lager gelegen grond ligt. Maar da’s denk ik ook heel situatie-afhankelijk.

Mee eens, denk ik :wink:

Dat zou me een verarming lijken, er zijn gevallen waar er een duidelijke knik in het landschap een heel stuk onder de kruin en het talud een substantiële breedte en hoogteverschil heeft. Ook kan de dijk heel erg assymetrisch zijn aan weerszijden van de kruin. Dat zou je allemaal missen als je alleen de kruinlijn tagt. Maar prima natuurlijk als je zelf besluit om je te beperken tot de kruin, wel zou ik andere mappers vrijlaten om ook de andere elementen van de dijk zo goed mogelijk te taggen.

Als we daarbij tegen vraagstukken oplopen, dan kijken we hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen.

Voorbeeldje van zo’n groot en asymmetrisch talud:

http://mijndev.openstreetmap.nl/~allroads/NLOSMOK/OSMOKNL.html#map=18.07/52.2036/4.7407/0

AHN hellingshoek:

  • de kruin is de strakke grijze lijn met een knik, ten W van de kruin beperkte breedte van talud (geel), ten O de kruin veel breder talud
    image

Heeft ook iets te maken met hoogteverschil van het water vs land (uitgeveende en drooggemaakte polder) aan weerszijden van de dijk:
AHN - maaiveld dynamisch:
image

Het groene gebied tussen het smalle slootje met de knik en het talud is een dijk die echt kenmerkend is in het landschap en sterk verschilt van het karakter van de rest van het grasland. Als je alleen de kruin tagt, dan mis je dat.

Eens, want die dijk omsluit doorgaans niet het (boezem) water, maar aan weerszijden van het water ligt een polder en die ringdijken omsluiten elk een van die polders.

Die polders zijn eilanden in het boezemwater.

Als de dijk het water omsluit (zoals een dijk om een waterbekken in een stuk land of de boezemdijk die om de boezem heen ligt, dan is het anders natuurlijk.

Herkenbaar leerpunt als mede-polderjongen :wink:
De Rotte is een voorbeeld van boezemwater, en dat is het gewone “doorgaande” water dat we in het westen kennen (waarop je ook vaart met je bootje), dus buiten de kleine polderslootjes,

Het is alleen niet zozeer het water dat kunstmatig hoog wordt gehouden (ook de Rotte ligt gemiddeld 1m onder NAP), het is het land dat in de loop der tijd (door inklinking als gevolg van bemalen en door uitgraven van het veen) steeds lager is komen te liggen. Het maaiveld in de polder ligt dus niet alleen onder NAP, maar ook onder het omringende boezemwater (terwijl water normaal gesproken dus het laagste punt in het landschap vormt)

En die twee dijken aan weerszijden zijn in beginsel onafhankelijk van elkaar, ze horen zoals gezegd bij de afzonderlijke polders aan weerszijden. En als zo’n dijk doorbreekt, dan is de invloed daarvan op de waterstand doorgaans een stuk groter in de polder achter die dijk dan op de waterstand in de boezem. Zie hier een voorbeeldje Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

Om de structuur van mijn omgeving beter te leren begrijpen heb ik met data van mijn waterschap een kaartje gemaakt waarin het verschil tussen polder- en boezemwater is gevisualiseerd en ook polder vs boezemland (land onder resp. boven het boezemniveau) . Was voor mij een eye-opener, een hoop dingen vielen opeens op hun plek.
Qgis kaartje Rijnland

Dit was voor mij ook een leerpuntje paar jaar geleden. Ondanks dat ik mijn hele leven in de polder woon, is mij op school nooit uitgelegd wat een polder eigenlijk is, had ik best graag eerder willen weten; ook van het begrip boezem had ik een wat te beperkt beeld :wink:.

1 Like

Nou, in het geval waar ik aan denk ligt er een water van een meter of 5 breed, in een bak bestaande uit gornd en hier en daar verharde zijwanden, dan aan beide zijden slootkant/gras, dan aan de ene kant een weg die ietsjes lager ligt dan het waterpeil en aan de andere kant eerst een fietspad net iets boven de waterlijn, dan een stukje grastalud van wisselende breedte, hier en daar vervangen door een betonrichel, en dan een verdergaand talud naar een sloot op polderhoogte, waar dan weer boerderijen en polderwegen aan liggen.

Ik zie dan een elke zijde van het water 1 embankment, waarbij het water én het fietspad én aan de anderfe kant de verkeersweg op de dijk lopen cq binnen het eenzijdige embankment liggen. De rest van het talud aan weerszijden is een ander landuse, weiland. Waterkundig hoort dat wel bij de dijk,
maar het is voor gewone mensen gewoon schuin weiland wat naar de dijk toeloopt.

Maw als je een dijk als twee embankments gaat taggen, dan is het 1 dijk. Als je een dijklichaam als area zou taggen, dan zou je het kunnen splitsen en de opliggende strukturen ertussenin leggen. Dat is dan eigenlijk hetzelfde ding als: splits je een bos bij een track door het bos, of leg je de track gewoon over het bos heen.

Als je iets beter kijkt, dan zie je aan beide kanten van het water twee taluds liggen, het binnentalud (op jouw foto links van de rijbaan) en het buitentalud (rechts van het fietspad). Zonder het buitentalud zou het fietspad onder water staan.

Hier schematisch weergegeven in de [Keur van Rijnland] (Keur Rijnland 2020 | Lokale wet- en regelgeving)
(Bijlage 2: Leggerprofiel waterkeringen )

En in de legger met keringen kan je ook zien dat die dijken aan weerszijden van het water twee aparte elementen zijn, die elk niet het water omvatten, maar de polders.


Als je die twee dijken aan weerszijden van het water als een element in OSM wilt mappen, dan wordt het ook lastig als het water ergens splitst lijkt me :wink:

Ja, in die situatie kan ik me voorstellen dat je 't zo in kaart brengt. Multimodaal heeft ook wel gelijk, maar die stukjes embankment worden dan wel heel klein: ik vrees dat dat onduidelijk zou worden op de kaart. Voor een 1:500-1:1000 kaart als de BGT is het noodzakelijk, maar voor bijvoorbeeld een Top10 weer niet. En dan komt bij mij de vraag op: is OSM bedoeld voor/tot een bepaalde schaal?

En aan de andere kant, als ik dit zie:

dan zou je het stukje 'plat' aan de onderkant van het talud rechts missen (en daar loopt een pad, staan picknickbanken, speeltoestellen, een jeux-de-boule baan - hoe tag je die overigens...). dus in dit geval zou ik wel ook de onderkant van het talud aangeven, denk ik. Ligt er ook aan wat de herkenningsfactor is lijkt mij: waarmee ik bedoel dat als je daar staat met de OSM kaart erbij, hoe herkenbaar is dan de situatie op de kaart met wat je voor je ziet?
1 Like

Dat is precies waarom het handig is om een dijk als twee embankments te taggen, en niet als één feature. Maar in het eenvoudige geval dat er toch al een way bovenop een ongecompliceerde dijk loopt kan ik ook prima leven met embankment=yes|dyke|left|right|both.

Ik kan me ook voorstellen dat waar een grastalud met een duidelijke knik in een verder platte bodem overgaat, dat je dat aangeeft. Maar als ik dan denk aan meer geaccidenteerd terrein waar honderden van dat soort knikken zijn, of aan de vele plaatsen die ik goed ken waar het talud kompleet opgaat in het landschap, dan vind ik dat niet iets waar ik aan zou beginnen. Maar, Noordhollandse polders zijn wat dat betreft echt wel anders dan de veenpolders van het Goene Hart.
Dus geen universele waarheid. Alweer niet!

sport=boules :wink:

1 Like

Hier heb ik een tijdje geleden mijn eerste “dijk” getagd. Het is een dijk die niks draagt en geen water tegenhoudt, want het is een nogal omvangrijke geluidswal van aarde, tussen de snelweg en een woonwijk.
image

Ik vind het best redelijk ogen. Al lijkt het ook wel een beetje op een spoorlijn. Er liep ook een voetpad op, maar dat is nu weg. Anders was het inderdaad wel een beetje druk voor het oog. De onderkant ook nog taggen, dan zou halverwege de groene zijkanten nog een embankment-lijn komen. Teveel van het goede! Je zou wel een heel dun lijntje mogen zien, maar zo’n voetlijn moet dan anders getagd worden (suggesties?) want anders kan de data user / renderer geen onderscheid maken.

BIj een spoortracé heb je vaak dat de schuine kant scrub is, en het benedenvlak gras tot aan een sloot. Dat ziet er dan heel aardig uit.

Nee, dat klopt niet, het fietspad ligt overal zo’n 20-30 cm boven de waterlijn. Tot enkele jaren geleden lag het fietspad op enkele plaatsen onder de waterlijn, maar nadat ik een paar serieuze scheuren en lekkende verzakkingen had gemeld is het hele tracee strakgetrokken en versterkt. (Ik denk niet dat mijn melding de doorslag gaf, maar heeft misschien wel bijgedragen). De weg op het plaatje ligt denk ik gelijk aan de waterlijn, maar af en toe zinkt die even een heel stuk eronder, vanwege kruisende infrastructuur.

Dus ik zou de kruinkantlijn (voor OSM-doelen) hier echt wel rechts van de weg leggen, dat zou de kaartgebruiker de beste indruk geven. Aan de rechterkant van het fietspad is misschien zuiverder.
En aan de kant van het water zou ik geen kruinkantlijn doen. Dat is gewoon een hele strakke waterkant.

Aan de andere kant van het water is het weggetje vergelijkbaar met het fietspad: meestal net boven de waterspiegel, en op een enkele plek zakt hij even een stuk naar beneden vanwege kruisende infrastructuur.

Dus daar zou ik een enkele kruinkantlijn (man_made=embankment) aan de rechterkant van de weg leggen, en af en toe gaat de weg even door de kruinkantlijn heen. Of de weg taggen met embankment=yes, maar dat is denk ik minder, want dan moet men maar begrijpen dat het ook kan betekenen dat de weg af en toe op het talud loopt ipv op de kruin.

Even een testje ingevoerd.

Op zich kan het wel, maar er is wel een renderingprobleem. De embankment zou vanaf zoem 15 zichtbaar moeten zijn op Carto, maar als je de lijn dicht bij een weg legt, wordt hij al gauw overdekt door de weg, die eigenlijk te groot wordt afgebeeld en alles verdringt. Als ik de embankment naast de weg leg, voorbij de berm, dan zie je hem redelijk op zoem 18 en 19. Een renderprobleem, maar ik denk dat dat niet goed oplosbaar is.

Ervan uitgaande dat de bovenrand als man_made=embankment aangegeven staat, en ik zie dan aan de lage kant een pad en hier en daar een trap ernaartoe, zou ik zonder nadenken ervan uitgaan dat het een verlaagd deel aan de waterkant is.