Zdjęcia Lotnicze

Witam

Zwracam si? do wszystkich osób o pomoc w nast?puj?cej kwestii

Wg. mnie jest szansa na pozyskanie dost?pu do danych G?ównego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oto jeden z ich serwisów: http://212.244.179.188/website/Orto/viewer.htm?ActiveLayer=2&Query=IDGMINY%20%3D%20%271811011%27&queryZoom=yes Powi?kszaj?c map? (ikona z plusem i zaznaczenie obszaru na mapie) do odpowiedniej skali pokazuj? si? szczegó?owe zdj?cia lotnicze. S? na ró?nym stopniu aktualno?ci ale mog? si? przyda? do pozycjonowania obiektów mapy.

Wymieni?em si? z nimi kilkakrotnie korespondencj? i jestem na etapie sk?adania oficjalnego wniosku: http://www.codgik.gov.pl/zamow/wniosek_zezw.pdf

Osobi?cie uwa?am ?e s? szanse na otrzymanie zgody na wykorzystanie ich zdj?? ale

Przede wszystkim chcia?bym pozna? wasze opinie na temat tego pomys?u. A sprawa druga to koszty, z?o?enie wniosku kosztuje 82z? op?aty skarbowej, troch? du?o jak na jedn? osob?, jest kto? ch?tny do podzielenia si? kosztami?

Pozdrawiam Wojak

Te zdj?cia to ?wietna sprawa. Tylko w jaki sposób by?y by one dost?pne. Tylko przez t? stron? www któr? poda?e?? Niestety nie dzia?a ona zbyt stabilnie i ma bardzo toporny interfejs :confused: Fajnie gdyby mo?na by?o ich u?y? jako t?a w JOSM podobnie jak zdj?? satelitarnych…

No fajna sprawa testowa?em i ka?de zdj?cie przed u?yciem wymaga “retuszu” w moim miejscu zamieszkana trzeba obróci? o 2,5 stopnia i oczywi?cie przeskalowa?. Co niektóre nie s? zbyt aktualne ale i tak ich przydatno?? by?aby spora. Praktycznie 90% mapy swojego miasta by?bym w stanie zrobi? bez wychodzenia z domu.

We wniosku do wyboru jest dyskietka albo p?yta CD :wink: sam nie wiem jak by to wygl?da?o b?dzie tego napewno du?o, podobno pracuj? nad tym interfejsem mo?e jak b?dzie stabilny to wystarczy.

Szanse uwa?am na zgod? s? tylko trzeba za tym pochodzi?, na chwile obecn? potrzebne jest 82z? op?aty skarbowej nie s? to du?e pieni?dze ale je?li zgody nie dostaniemy to pieni?dze wyrzucone w b?oto.

Powiem wi?cej mam nast?pny pomys?, wg. mnie na tworzenie mapy Polski mo?na pozyska? dotacj? unijn?. Ja si? tym ju? nie zajm? (niebawem wyje?d?am za granic?) ale jakby kto? by? ch?tny to podsun? wi?cej szczegó?ów.

Narazie Panowie zrzutka, jest kto? ch?tny na do?o?enie si? na koszty wniosku??

Pozdrawiam
Wojak

Mog? dorzuci? 3 dyszki, daj namiary na konto.

Czy na pewno mo?na tych materia?ów u?ywa? do OpenStreetmap? Czy s? jakie? restrykcje, np. licencyjne, tych materia?ów albo restrykcje co do opracowania w którym te materia?y chcemy wykorzysta??

Jest tam zastrze?enie Copyright, mo?na by si? zastanawia? czy do celów OpenStreetMap narusza to te prawa czy nie.
Ale wyszed?em z za?o?enia ?e je?li dostaniemy zgod? to w?tpliwo?ci nie b?dzie.
Te? nie wiem na kogo taka zgoda by?aby wyra?ona (na fundacje OSM?) mi chodzi o to ?eby wszyscy mogli korzysta? - to oczywiste

**Dzi?ki za ch?? do?o?enia si? poczekajmy jeszcze chwile mo?e kto? si? jeszcze do?o?y, by? mo?e wtedy wystarczy mniej ni? “3 dyszki”
**
Jak zamkniemy list? “darczy?ców” wy?le nr. konta.
Prosz? si? nie obawia? o defraudacje - po zap?aceniu opublikuj? dowód zap?aty.

Jeszcze ja. O ile mi wiadomo, po udost?pnieniu zdj?? przez CODGIK mo?na sobie z nimi robi? co si? ?ywnie podoba, byle zgodnie z przeznaczeniem (patrz wszelkie zdj?cia przy sprzeda?y gruntów w gminach). Na geoportalu jest znak copyright, przy danych z codgik ju? nie powinno tego by?. Co do mo?liwo?ci wykorzystania to najlepiej pismo do CODGIK wys?a?, jak odpowiedz?, ?e mo?na pod trace u?y? to uwa?am, ?e jest to wi???ce :wink:

Je?li nie ma wi?cej ch?tnych to rozumiem ?e mamy 3 osoby:
Ja [wojak]
deejay1
viru
na 3 osoby wyjdzie po jakie? 28z?

Panowie to mój nr konta:
(akcja wycofana)

poprosz? o wp?at? i bior? si? za wysy?anie wniosku.

Ja równie? si? dorzuc?

Panowie wstrzymajcie si? jeszcze z wp?atami, mo?e nie b?d? potrzebne. Jestem po rozmowie z Pani? przydzielon? nam do tej sprawy z ramienia urz?du. By? mo?e uda si? pozyska? zgod? inn? drog?.

Jak b?d? mia? chwilk? czasu napisze obszern? relacj? ca?ej sytuacji.
Umówi?em si? na kolejn? rozmow? we wtorek.

Wi?c tymczasem czekamy …

Powiedz na jakiej licencji były by te dane udostępnione, jakie są tego koszty, jaki obszar by obejmowały (cała Polska?), jesli tak to to przecież będą dziesiątki GB danych jak sądzę…

Poczekajmy ze spokojem do wtorku. O miejsce nie ma co się na zapas martwić - znajdzie się :slight_smile:

Miejsce jest tutaj http://www.openaerialmap.org/ :slight_smile:

O ile licencja z jak? b?d? te dane udost?pnione pozwoli je tam wgra?.. a niestety ca?kowitego “uwolnienia” tych zdj?? si? nie spodziewam, taka “hojno??” to nie w stylu polskich urz?dów i instytucji :confused:

Witam

Jestem po rozmowie telefonicznej. Dowiedzia?em si? ze sk?adanie oficjalnego wniosku nie ma sensu wi?c ca?a akcja ze zrzutk? jest wycofana, dosta?em jedn? wp?at?, zwróci?em j? do nadawcy.

A oto co uda?o si? ustali? podczas rozmowy tel.

  • Zasoby urz?du s? udost?pniane do celów komercyjnych odp?atnie i sporo kosztuj?, oko?o 7mln za obszar ca?ej Polski by wysz?o.
  • Geoportal s?u?y do demonstracji mo?liwo?ci zgromadzonych danych
  • I tu najwa?niejsza sprawa na zadane pytanie “Czy je?li nie b?dziemy rozpowszechnia?, drukowa?, ani komercyjnie wykorzystywa? zdj??. Lecz jedynie u?ywa? ich do ogl?dzin terenu i weryfikacji zebranych danych to czy mo?emy zasoby geoportalu wykorzysta?” odpowied? pad?a Tak.

Rozmawia?em z Halin? Sz?apczy?ska - Kierownik Dzia?u.

Podsumowuj?c: oficjalnej zgody na pi?mie nie ma i nie b?dzie. Teoretycznie mamy ustn? zgod? na wykorzystywanie w celach pogl?dowych i weryfikacyjnych.

Decyzj? o ew. wykorzystaniu tych zasobów zostawiam ka?demu z was.

Pozdrawiam

Nie dowiedziałeś się przypadkiem jaka jest stawka za 1km^2 ortofotomapy?

Wychodzi na to, ?e troch? taniej ni? na geoserwer.pl, 7mln przez ponad 300 tys km^2 to troch? mniej ni? 35 zeta za na wspomnianym serwisie. Ale pewnie + VAT he he :). Póki co mog? poleci? wykorzystanie starych map z WIG, wi?cej na polskim dziale wiki OSM. Oczywi?cie mapy nieaktualne, jednak zawsze mog? si? przyda?. Pozdrawiam

Dane z geoportalu zosta?y udost?pnione przez WMS, ale nie ie wiem jak je “wpisa?” zeby móc wykorzysta? w Merkaartorze. Ma kto? mo?e pomys? jak to zrobi??

Jakie są warunki korzystania z tych danych?

AFAIK komercyjne - bez licencji ani rusz :confused:
Uprasza się o nie tworzenie czegokolwiek na ich podstawie!

Ale, po pierwsze, mamy ustne pozwolenie na wykorzystywanie ich w celach poglądowych i weryfikacyjnych. Poza tym jestem generalnie ciekawy jak moje mapki mają się do “rzeczywistości”…
Tak więc może, ma ktoś pomysł jak ruszyć tego WMSa. Bo ja nie daję rady. Mimo, wydawałoby się, poprawnej konfiguracji, zamiast oczekiwanych zdjęć, mapek otrzymuję szare tło.