Zakaz skrętu w lewo, ciągła linia itp.

Witam

Mam kilka problemów, mam nadziej? ?e rozwi?zanych ju? przez kogo?.

Jak sobie poradzi? ze skrzy?owaniami na których jest np. zakaz sketu w lewo w drog? dwukierunkow??
Jak oznacza? drogi jednojezdniowe cztero pasmowe(2+2) rozdzielone lini? ci?g?? lub betonow? barier??
Problemy te dotycz? g?ownie rutingu jaki generuj? pó?niej programy.
U?ywa mo?e kto? Navita, a mo?e s? jakie? inne dzia?aj?ce programy wykorzystuj?ce OSM?

Pozdrawiam
Damian

Je?li chodzi o drogi jednojezdniowe z podwójn? ci?g??, to chyba przyj?to rysowanie ich jako dwóch jezdni (bo logicznie s? to odseparowane drogi). Mnie si? to niespecjalnie podoba, ale chyba nic lepszego nie ma.
Co do zakazów skr?tu, to jest co? takiego: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:restriction

Mi z kolei wydaje się, że drogi rozdzielamy tylko wtedy, gdy są oddzielone fizycznie, ale nie mogę tego poprzeć konkretnymi odwołaniami. To oznacza, że drogi oddzielone tylko liniami namalowanymi na asfalcie byłyby mapowane jako jedna dwukierunkowa linia.

Hmm, a mo?e na takich drogach relacj? z restriction=only_straight_on ?

To i jest i za ostre i za s?abe.
Z drogi z podwójn? mo?na na ogó? skr?ci? w prawo i na ogó? z dróg podporz?dkowanych w ni? nie mo?na skr?ci? w lewo.
Powinno by? restriction=no_cross_middle_line albo co? w tym stylu.

Ad mapowania dróg z podwójn? ci?g?a to rysowa?bym je jak s? fizycznie. Malowanie ?atwo zmieni?, drog? odseparowa? fizycznie trudniej.

Tyle, ?e tak narysowana droga nie nadaje si? do planowania tras i automatycznej informacji. Brakuje danych o faktycznych mo?liwo?ciach ruchu. Pewnie da?oby si? to obej?? robi?c ograniczenia skr?tów na ka?dym skrzy?owaniu, ale kto by tego pilnowa??

Mnie te? si? nie podobaj? dwie jezdnie tam, gdzie faktycznie jest jedna. I ju? chcia?em w Gliwicach DK88 poprawia?… ale doszed?em do wniosku, ?e w ten sposób tylko usun? cz??? wa?nych informacji z systemu. Póki nie ma jak inaczej tego opisa?, to niech te dwie drogi zostan?…

I nie chodzi o rysowanie dwóch dróg wsz?dzie, gdzie jest kawa?ek podwójnej ci?g?ej, ale tam gdzie droga ma dwa niezale?ne potoki ruchu w ró?nych kierunkach. Tak jakby tam by? pas zieleni, którego nie ma. Tak jest na niektórych drogach ekspresowych i np. na tej DK88 w Gliwicach.

No faktycznie, DK88 w Gliwicach jest w sumie jednojezdniowa, a zapis jej jako dwie osobne jest logiczny i na pewno nie zmienia? bym go.
Mia?em na my?li “mniejsze” drogi, czy te? wprowadzanie zasady “zawsze podwójna ci?g?a to podwójna droga.” która IMHO jest przesad?.
Niestety konwencja musi tutaj chyba by? b. rozmyta i zdroworozs?dkowa.