Wijk en buurtkaart, CBS, akkoord beschikbaarheid Openstreetmap.

Wijk en buurtkaart
Centraal Bureau voor de Statistiek

Na mail en telefonisch contact, waar we dieper de zaken besproken hebben.
Met ingang van 2 mei 2017.
(Reden van latere melding is afwachting van de houding Overheid t.o.v. BGT / BRT)

Via mail hebben we een bevestiging ontvangen, met de volgende bewoording.

Het materiaal is beschikbaar onder een CC-BY 3.0 licentie. Die licentie kent twee voorwaarden: naamsvermelding en geen aanvullende restricties.

  1. Aan de eerste voorwaarde, naamsvermelding, is voldaan door het opnemen van Wijk en buurtkaart op de volgende pagina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#CBS_.2F_Kadaster

  2. Ten aanzien van de tweede voorwaarde, geen aanvullende restricties, gaf het Centraal Bureau voor de Statistiek aan dat het CC-BY 3.0 materiaal gebruikt mag worden om OSM bij te werken.

Dank aan de deelnemende overheden, die ervoor hebben gezorgd dat het materiaal onder een open licentie ter beschikking is gekomen. In het bijzonder dank aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, die het mogelijk heeft gemaakt om dit materiaal te gaan gebruiken ten behoeve van OSM.

Wijk en buurt kaart, Centraal Bureau voor de Statistiek:

CBS Wijk en buurtkaart

Nationaal Georegister

Tevens werd er vermeld:


De Gemeentegrenzen komen al uit een ander bestand. Daar hebben we deze set niet voor nodig.
Dit wordt centraal gecontroleerd door Sebastic.

In deze post wordt aangegeven dat gemeentegrenzen afwijken van wijk en buurtgrenzen. (voorbeeld plaatjes aanwezig)

Wanneer mogelijk lijkt het mij zinvol om dit ook centraal te regelen.

Wat vinden jullie?

Ik vraag me af of we dat nu allemaal moeten gaan importeren. Als ik in mijn omgeving kijk zie ik buurtnamen of wijken die helemaal niet in het straatbeeld te zien zijn. M.i. is die indeling er vaak door het CBS om statistische redenen ingevoerd. Sommige wijken en/of buurten kunnen zinvol zijn om op de kaart te zetten, maar dat moet de mapper ter plaatse maar beoordelen.

Zo’n zelfde opmerking is al eens eerder naar voren gebracht.

Edit:
Er wordt duidelijk aangegeven, dat de wijken en buurten grenzen afkomstig zijn van de Gemeenten.
De gemeente zal ook de benaming geven aan de vlakken. Neem ik aan.
Benaming is vaak aanduiding van een gebied.
Waarbij sommige namen een verzameling van namen zijn.
Waar sommige namen wel gebruikt worden om te communiceren, andere niet, of een deel van de naam.

Want betiteling als “verspreide huizen” wordt niet gebruikt .

Het ging mij vooral om de grenzen verzameld op 1 centraal punt, waar we mee kunnen werken.

De keuze is dan welke namen laten we zien welke niet.
Wel of niet de hele set als grenzen invoeren.

Gebruiken we de BU_CODE, WK_CODE ? Al het andere kan dan verlinkt worden.

Als de buurten een eigen bestuur hebben zoals de stadsdelen in Amsterdam en deelgemeenten in Rotterdam, dan kunnen deze in OSM als administrative boundary gemapped worden.

Voor andere wijken en buurten heeft het toevoegen in OSM weinig tot geen toegevoegde waarde.

Dorpsbelang en buurtvereniging, veelal een spreekbuis naar de Gemeenten toe in een tijd dat Gemeenten als maar groter zijn geworden.

Dat zijn geen bestuurslagen, en zullen dat binnen EU lidstaten nooit worden omdat de EU alle lidstaten tot maximaal 2 bestuurslagen wil beperken.

Dat kunnen ze wel willen, maar dat gaat ze niet lukken. Wij zitten er al met 3 á 4 (land, provincie, gemeente, stadsdeel), daartussendoor nog Waterschap en voormalige Stadsregio.

In Frankrijk is het nog erger met Pays, Region, Departement, Arrondissement, Canton, Municipalité.

Dank Allroads voor weer een mooie nieuwe mogelijkheid om data te mogen gebruiken in OSM!
Ik weet dat het meer tijd kost om dat geregeld te krijgen dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Het lijkt me zeker ook nuttige data voor OSM:
ook al zijn wijknamen niet altijd in het veld te zien, gemeenten en andere instanties gebruiken ze inderdaad om te communiceren, bijvoorbeeld bij de bekendmakingen van vergunningen in het gemeenteblad. Ook zijn de wijknamen behulpzaam om inzicht te krijgen in de structuur van een stad.

Alleen namen van wijken en buurten toevoegen op de kaart als ze daadwerkelijk door de lokale bevolking worden gebruikt. De meeste wijk/buurtnamen van deze bron hebben, zoals al eerder gezegd hierboven, een statistische betekenis.

Een import van de wijk/buurtgrenzen van het cbs met een speciale osm tagging om de statistische duiding aan te geven kan m.i. ook wel, maar moeten deze tags niet standaard getoond worden.

Mooi dat het CBS data beschikbaar stelt. Let wel op het schaalniveau van de buurten en wijken van het CBS. Deze zijn allebei een stuk groter dan je waarschijnlijk zelf als wijk of buurt zou definiëren. Zeker in kleinere steden en op het platteland vallen soms meerdere dorpen onder eenzelfde buurt

Heeft iemand al eens iets gedaan met deze data?

Ik wil in Leeuwarden de wijken en buurten die in de volksmond bekend zijn intekenen. Nu zijn er maar enkele wijken benoemd als name op landuse=residential; dit is problematisch naarmate de landuse nauwkeuriger ingetekend wordt (delen van de wijk die niet landuse=residential zijn zoals schoolcampussen, winkelcentra, parken, en sportvelden vallen buiten de wijk), en het valt eigenlijk onder tagging for the renderer.

Als ik de wijken en buurten van Leeuwarden bekijk (met lokale kennis), dan valt het volgende op:

  1. De grenzen zijn nauwkeurig

  2. De data is volledig

  3. Sommige wijken hebben alleen betekenis als groepering van buurten voor statistische e.a. doeleinden

  4. Sommige buurten hebben alleen betekenis als onderverdeling van wijken voor statistische e.a. doeleinden

Voorbeelden van punt 3:

Een wijk uit de CBS-set heet bijvoorbeeld Schieringen & De Centrale, waarin twee buurten (Schieringen en De Centrale) zitten. De losse buurten zijn beiden als naam en gebied in de volksmond bekend, de ‘wijknaam’ wordt normaal gesproken alleen formeel gebruikt en heeft op de kaart m.i. weinig toegevoegde waarde. Bij dit voorbeeld kan nog opgemerkt worden dat De Centrale eigenlijk alleen als winkelcentrum bekend is. In dit geval neig ik er naar om alleen Schieringen in te tekenen als buurt (het winkelcentrum wordt dan benoemd als name op de bijbehorende landuse=retail).

Voorbeelden van punt 4:

De wijk Camminghaburen is als wijknaam bekend, maar de drie buurtnamen (Camminghaburen-Noord, -Midden, -Zuid) voegen niet echt iets toe, en worden voor zover mij bekend ook niet in de volksmond gebruikt. Hier neig ik ernaar alleen de wijk in te tekenen.

Voorstel

Als ik puur afga op de situatie van Leeuwarden, dan ben ik geneigd om selectief wijken en buurten uit de CBS-dataset te nemen (dus waar ze waarde toevoegen aan de kaart), en die als respectievelijk place=suburb en place=neighbourhood als areas op de kaart te zetten. Het lijkt me handig om een aantal waarden uit de CBS-data as-is over te nemen in de tags als metadata en broninformatie.

Bijvoorbeeld:

Wijk


name=Nijlân
place=suburb
source=CBS-WijkBuurt
source:date=2017-08-14
nlcbs:wk_code=WK008046
nlcbs:wk_naam=Wijk 46 Nijlân

source:date is hier de datum van de actuele CBS-dataset.

Buurt


name=Oranjewijk
place=neighbourhood
source=CBS-WijkBuurt
source:date=2017-08-14
nlcbs:bu_code=BU00803302
nlcbs:bu_naam=Oranjewijk
nlcbs:wk_code=WK008033
nlcbs:wk_name=Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg

Is het wenselijk dat we op deze wijze (dus plaats voor plaats met lokale kennis; alleen buurt en wijknamen die daadwerkelijk bekend zijn) de buurten en wijken op de kaart zetten? Als deze aanpak geschikt is ben ik van plan hem te documenteren op de wiki als een mogelijke manier van wijk/buurt-mapping.

Zien jullie nog verbeterpunten of alternatieven?

OSM is geen copie van het CBS. Als jij als ingeborene het beter weet dan zet je dat gewoon naar jouw goeddunken op de kaart.
Zo doe ik het in ieder geval.

Ja, dit lijkt mij de gewenste aanpak. Informatie zoals die van het CBS gaat bij voorkeur door de kennisfilter van een mapper met lokale/regionale kennis, of anders een mapper die zich enigszins in de situatie heeft verdiept.
Gisteren heb ik inwoneraantallen binnen de gemeente Leeuwarden toegevoegd/bijgewerkt waarbij ik was aangewezen op CBS-gegevens. Omdat een aantal dorpen zelfs op buurtniveau samen wordt gerekend kwam mijn kennis van de werkelijkheid goed van pas om betrouwbare info te kunnen toevoegen.

Het is bovendien zo dat de indeling gehanteerd door de gemeente kan afwijken van de CBS-indeling.
Het toevoegen van namen van wijken en buurten lijkt me in het algemeen ook te beperken tot steden. In mijn beleving worden ze voor dorpen veel minder consequent gebruikt. Zou je dan alleen wijken/buurten aangeven waarbij de naam volop in gebruik is dan krijg je een ongebalanceerd kaartbeeld. Overigens zijn de buurtnamen van dorpen meestal niet in CBS-data te vinden.

Ja lijkt mij ook (misschien dat er af en toe een uitzondering is; Drachten bijvoorbeeld).

Weet iemand wanneer het CBS hun wijk- en buurtendataset voor 2018 vrijgeeft? Ze lijken meestal rond deze tijd van het jaar uitgegeven te worden.

rond 1-11-2018 versie 1

zie eerste post #1

Ik heb de afgelopen week alle wijken en buurten van Leeuwarden ingetekend met de CBS-data uit 2017 als hulpstuk.

Wat opviel is dat de wijkgrenzen voor 95% bruikbaar zijn. De meeste wijkgrenzen heb ik integraal overgenomen, en net als de gemeentegrenzen steeds in segmenten opgesplitst zodat aangrenzende wijken gedeelde segmenten delen.

Wijkgrenzen heb ik steeds deze tags meegegeven:


admin_level=11
boundary=administrative
source:date=2017-08-14
source=CBS-WijkBuurt

Door de source steeds te benoemen weten andere mappers waarop die grenzen gebaseerd zijn.

Waar de wijkgrenzen an sich er zuiver zijn, zijn de wijknamen dat lang niet altijd. Dit komt doordat deze CBS-wijken hoofdzakelijk voor statistische doeleinden ingezet worden. Waar de wijken zoals men ze kent overeenkomen met die van het CBS heb ik ze als relatie gedefinieerd met daarin een label en de grenzen van de wijk:

De node met rol label krijgt zelf deze tags mee:


name=Nijlân
nlcbs:wk_code=WK008046
nlcbs:wk_naam=Wijk 46 Nijlân
place=quarter
source:date=2017-08-14
source=CBS-WijkBuurt

(Voorbeeld Nijlân)

Bij sommige wijken is de wijknaam van het CBS niet relevant. Zo kent Leeuwarden twee buurten die samen in een wijk zitten; Oldegalileën en Bloemenbuurt. Die wijk noemt het CBS Oldegalileën & Bloemenbuurt. Dat is wat mij betreft non-informatie waar niemand op zit te wachten. De buurten zelf zijn veel interessanter. Bij zo’n wijk maak ik wel een relatie aan met de grenzen, maar laat ik de labelnode weg; de buurten spreken immers voor zich.

Het buurtenbestand komt een stuk minder overeen met de werkelijkheid. Sommige buurten kloppen precies, anderen hebben bijna arbitraire of zelfs foute namen.

Waar de buurtgrenzen een op een uit de CBS-data overgenomen kunnen worden tag ik ze nu zo:


admin_level=12
boundary=administrative
source:date=2017-08-14
source=CBS-WijkBuurt

Dat kan misschien anders, maar het is wel consequent met de wijkgrenzen.

Bij buurten hanteer ik dezelfde relatiestructuur als bij wijken, maar een niveau lager:

En voor de labelnode:


name=Oldegalileën
nlcbs:bu_code=BU00803001
nlcbs:bu_naam=Oldegalileën
nlcbs:wk_code=WK008030
place=neighbourhood
source:date=2017-08-14
source=CBS-WijkBuurt

Bij buurten die qua grens niet overeenkomen met de CBS-data laat ik de CBS-codes weg. Zo is de Hollanderwijk een verzameling onder architectuur gebouwde straatjes waarvan de grens vrij nauwkeurig in te tekenen valt, maar gebruikt het CBS die buurtnaam voor een veel groter deel van de wijk. De lokale werkelijkheid gaat hier natuurlijk voor.

Buurtgrenzen die ik zelf inteken krijgen alleen deze tags mee:


boundary=place
place=neighbourhood

Voor Leeuwarden was deze data erg geschikt om als basis te dienen van de wijken en buurten. Het is in ieder geval een stuk netter zo dan nametags op landusevlakken. Maar, de kwaliteit van deze data lijkt sterk van de gemeente af te hangen. In kleinere steden hier in de buurt zoals Harlingen en Franeker ontbreekt veel meer en zijn de wijken vaak erg ruim genomen. Wellicht dat de CBS-data het beste toe te passen valt in middelgrote en grote steden?

Lokale kennis blijft noodzakelijk. Zo is de nieuwbouwwijk De Zuidlanden groter dan het CBS hem maakt, en zijn Techum en Wiarda daarin buurten van in plaats van ‘zelfstandige’ wijken. Sowieso is of iets nou een wijk of buurt is een beetje nattevingerwerk, maar goed. :slight_smile:

Als er op deze aanpak niet al te veel commentaar is documenteer ik bovenstaande aanpak op de wiki zodat iedereen die hier mee aan de slag gaat in ieder geval dezelfde tags toe kan passen.

Is dit principe algemeen geldig voor dingen die het CBS onder voorwaarde van naamsvermelding publiceert?

Nee, hier is specifiek gevraagd naar de Wijk en buurtkaart.