Van 60 naar 30 kilometer per uur, overgang naar bebouwdekom

Je rijdt buiten de bebouwde kom op een highway=unclassified die in een Zone-60 zit. Je passeert een bebouwde kom bord en wat later een Zone-30 bord. Geen zijwegen. Mijn gedateerde rijbewijs training zegt dat ik van 60 via 50 maar 30 moet vertragen en dat is evident de bedoeling van de wegbeheerder.

So far so good.

Zelfde setting maar het Zone-30 bord komt eerst en pas daarna het bebouwde kom bord. Moet je dan eerst van 60 naar 30 en mag je daarna versnellen naar de 50 van de bebouwde kom?

Ik ben hier geen expert in, maar je zou zeggen dat de default binnen de bebouwde kom 50 is. En dat dat geld als er geen andere borden aanwezig zijn. Als je eerst een 30 bord passeert en dan een kombord dan geld die 30 nog steeds tot dat je een einde 30 hebt. Dan pas wordt het weer 50.

1 Like

Tjuro heeft denk ik gelijk. De term “zone” betekent bij bebording dat het bord geldig blijft totdat je weer een bord tegenkomt dat de zone beëindigt. Daartussen blijft de maximumsnelheid van kracht. De “zone” overrulet als ware de standaard beperking van 50 binnen de bebouwde kom.

ik denk het ook.

Het speelt zich hier af net voor en net na het bruggetje

Kijk zelf maar in JOSM hoe ik het oploste.

Het begin van de bebouwde kom beëindigt elke maximumsnelheid hoger dan 50 km/h, tenzij deze hogere maximumsnelheid op dezelfde plek opnieuw staat aangegeven.

30 blijft dus 30 bij het binnenrijden van de kom, maar 60 verandert dus in 50. Ik herinner me jurisprudentie dat iemand 60 was blijven rijden in de kom omdat er geen bord einde zone 60 bij de ingang van de kom stond, maar dat argument bleek de rechter niet te kunnen waarderen.

Idem:

  • het einde van een auto(snel)weg beëindigt elke maximumsnelheid hoger dan 80 km/h;
  • het begin van een autoweg buiten de bebouwde kom beëindigt elke maximumsnelheid lager dan 100 km/h;
  • het begin van een autosnelweg buiten de bebouwde kom beëindigt elke maximumsnelheid lager dan 130 km/h.
1 Like

Helder, dank je.

Dat Zone-30 bord westwaards hebben ze letterlijk tegen de achterkant van het grotere Zone-60 bord oostwaards bevestigd. Dus links van de weg als je de beboude kom verlaat. Ik had het helderder gevonden als ze het bij het aanvang bebouwde kom hadden bevestigd. In OSM staan de maxspeeds correct.

Bij mijn Zone-30 projectje heb ik diverse keren aan bewoners gevraagd hoe hard ze denken ter plekke te mogen rijden. Dat beantwoordden ze allemaal correct. Maar als je vraag of ze in een Zone-30 zitten kijken ze wazig en beginnen het antwoord met; “ik denk…”

mappen is leuk en leerzaam.

1 Like

Ik had de NDW verkeersborden opgehaald. H1. Bebouwdekomborden.
Vanuit het noorden Spaansehoek links af de Vijfhuizerlaan op. Bij de paarse lijn kan je dus de bebouwde kom in rijden zonder een bebouwde kom bord tegen te komen.

en dan? km/h

Dat roept vragen op.
Die meest linkse blauw punt (bij de rode lijn) is ook townname=Riel volgens NDW
afbeelding

afbeelding
Blijkt er een bebouwdekombord op prive grond te staan. Alphen

Dit had ik een tijd geleden ergens anders ook, uitbreiding industrie terrein aansluitend bebouwing, wat voorheen alleen door de bebouwde kom te bereiken was, nu via noordkant ontsluitingsweg.
Geen vaststelling nieuwe bebouwdekomgrens, goedgekeurd door de Provincie. Daar is dan het wachten op.
Heeft twee jaar geduurd voordat het bord er staat.

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/grens_bebouwde_kom_vaststelling_6432

Zone 30, een paar meter achter het bebouwdekombord kan ook. Riel Goorweg.
30-3-2023

Zo heb je daar ook zone 60 , die al twintig meter binnen de bebouwdekom begint.


https://wegkenmerken.ndw.nu/verkeersborden

Daar zijn ze dan niet zo strikt in.

Hier wel mee, …

De bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet wordt bepaald door de gemeenteraad. Dit is waar de verkeersborden H1 en H2 geplaatst (moeten) worden.

Gedeputeerde staten bepalen de bebouwde kom voor de Wegenwet, maar die heeft geen invloed op verkeersregels.

(Om praktische reden van eenvoud kan de gemeente de provincie wel oproepen tot copy-paste.)

uit mijn hoofd weet ik vrij zeker dat bij het Bels Lijntje aan het begin van de Vijfhuizenbaan een 60 km bord staat maar richting dorp weet ik het niet. Als het nou een keer wil ophouden met regenen… :upside_down_face:

Die staat in “Het Buitenland” waar de seizoensarbeidergezinnen van de aspergeteelt buiten leven. Ontzettend hartelijke gemeenschap. Het bord staat niet op de gemeentegrens en is tamelijk hilarisch.

30-03-2023

Het is juist die wisselwerking, die niet goed verliep, om alle kommen op dezelfde lijn te krijgen. Wat de intentie van de raad is:

Het betreft drie verschillende wettelijke
grondslagen (Wegenwet, Wegenverkeerswet en Natuurbeschermingswet). Daarnaast heeft de gemeente
nog twee verordeningen waarin een definitie van de bebouwde
komgrens is opgenomen (APV en Bouwverordening). Omwille van de duidelijkheid en
inzichtelijkheid voor de inwoners en bezoekers van de gemeente, stellen wij u in dit
voorstel voor om de verschillende bebouwde komgrenzen zoveel mogelijk met elkaar overeen te laten komen.

Voor de Wegenwet is dan de goedkeuring van de Provincie nodig, de rest kunnen ze zelf bepalen.

nota:

Hiertoe doen wij u in deze nota een voorstel om de
bevoegdheid voor het actueel houden van de bebouwde komgrenzen aan het college van
burgemeester en wethouders te delegeren.

Welke kan wel, welke niet, op basis van wetgeving.

Wegenverkeerswet.

1 De grenzen van de bebouwde kom of kommen van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.
2 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels inzake de vaststelling van bebouwde kommen vastgesteld.

Natuurbeschermingswet

Het is verboden de jacht uit te oefenen met gebruikmaking van het geweer binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, of in de onmiddellijk aan de bebouwde kom
grenzende terreinen.

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

APV

bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan door of namens de gemeenteraad de grenzen zijn vastgesteld;

1 Like