Use of cadastral data from Агенция по геодезия, картография и кадастър on OSM

As we all know, there is much to be improved in the mapping of buildings in Bulgaria on OSM: many are completely missing, the ones that are there are often not of correct shape, of unknown or wrong kind of building=*, missing or wrong address, etc. I’ve mentioned before that it would be great to use the data of Агенция по геодезия, картография и кадастър in some way, preferably automated.

I’ve been adding data on kind of building and address from their database to OSM, though it might not be covered by their present license (“II 3.Услугите и справките, получени чрез КАИС портал, се предоставят на Клиента само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни, съдържащи се в услугите и справките, с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица, освен ако в договор не е уговорено друго между АГКК и Клиента.”). However their present license is not in agreement with EU directive 2023/138 of 21 December 2022 (see here) so I anticipated that the license will soon be adjusted and the data made publicly available.

What do others here think about:

 1. Using the data in individual cases, by manually looking up data here. Is it already allowed, and if not, could we ask for permission to use at least building kind and address data for OSM?

 2. Prepare for implementing automatic import of data once АГГК is ready for this. I know @Dimitar155 has been in contact with them, as we have discussed between us. Dimi, can you give a summary of what you accomplished so far?

I hope we can use the experience of the Dutch OSM community (I’m Dutch but lived in BG for 20+ years now). They have a cooperation with the Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Base registration of Addresses and Buildings, BAG) and regularly import data from that database. In return, many report mistakes in the data back to the authorities so the quality of data is improved.

Здравейте!
Би било хубаво поне това от т.1 от изложените от @rhhs да стане факт. Ще спести много обиколки, ще улесни обозначаването на адреси, които биха били труднодостъпни (по една или друга причина). Но, може и да не е толкова просто(rhhs, моля, виж PM). А ако се стигне до импорт, е хубаво от АГКК да споделят за какво дават съгласието си да използваме данните им. И да се разбере ще имат ли претенции спрямо евентуално последващата им обработка? Примерно структурни промени по сградите. Да има яснота.

2 Likes

Здравейте!

По точка 1, не съм сигурен. По принцип данните трябва да са на АГКК (с изключение на адресните данни) и би следвало да са свободни за използване на теория. На практика закона за кадастъра (ЗКИР) гласи следното:

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастърът и имотният регистър са публични. Кадастралната карта и кадастралните регистри са собственост на държавата.

Какво точно са имали предвид с “публичен”? Дали това означава свободен достъп за преглед или свободен достъп за всякакви цели, включително търговски?

В общите условия на КАИС пише следното:

 1. За извършване на услуги и справки чрез КАИС портал се събират предварително такси, определени съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от областните управители. Начините за плащане са посочени на заглавната страница в КАИС портал. Срокът за изпълнение на услугите започва да тече от момента на заплащане на държавна такса.

 2. Услугите и справките, получени чрез КАИС портал, се предоставят на Клиента само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни, съдържащи се в услугите и справките, с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица, освен ако в договор не е уговорено друго между АГКК и Клиента.

Ние дали сме клиенти? Достъпа до картата е публичен и не изисква регистрация. Достъпа до данните е свободен и не изисква плащане. Също в тарифата няма нещо като “използване на данни от КАИС портала със свободен достъп”.

Ще отбележа че се подготвяли и промени в тарифа №14, но не стана ясно какви са те и в каква посока ще бъдат. Предполагам че са свързани с данните в портала INSPIRE.


По точка 2:

Prepare for implementing automatic import of data once АГГК is ready for this. I know @Dimitar155 has been in contact with them, as we have discussed between us. Dimi, can you give a summary of what you accomplished so far?

Общо взето едно голямо нищо за момента. Трябвало да бъдат приети промени в ЗКИР. Има два проекта за изменения, един от МС и един от група депутати. И двата се обсъждат в комисиите, но не са стигнали първо четене.

https://parliament.bg/bg/bills/ID/165445
https://parliament.bg/bg/bills/ID/165456

Първоизточника на адресните данни в КАИС портала са общинските администрация. Ако искаме да ги ползваме, следва да се свържем със съответните общински администрация.

Междувременно тече подготовка за създаването на ЦАИС “Адресен регистър”, който трябва да обедини всички адресни данни от всички общини. В последствие данните трябва да бъдат качени в портала INSPIRE.

Подготовката се състои в следните стъпки:

 1. Надграждане на инфраструктурата на АГКК (първоначален краен срок декември 2023 г., срока е удължен до неизвестно кога)
 2. Приемане на закон за адресния регистър (провеждат се вътрешни обсъждания между институциите, не е влязъл в НС).
 3. Изграждане на ЦАИС “Адресен регистър” (няма как да стане преди приемането на закона)

Конкретно за законодателната част получих неконкретния отговор “до няколко месеца”, което е разбираемо предвид текущата ситуация…

Понеже предполагам че въпроса се отнася конкретно за София (и Столична община) мога да дам отговор от 2021 г.

Адресните данни за Столична община са собственост на ГИС-София по силата на сключени договори. Всички данни в цифров вид, предоставени на клиенти на “ГИС-София” ЕООД представляват обект на авторско право, защитено по ЗАПСП. Предоставянето им изцяло или на части на трети лица е забранено, без изричното съгласие на “ГИС - София” ЕООД.

Не съм получил изрично съгласие от страна на ГИС-София, нито изричен отказ. Предполагам че вратата е отворена за диалог.

1 Like

Здравейте и от мен.
На практика, ако изкопирате нещо от сайта на кадастъра едва ли:
1.Ще разберат.
2. Ще предприемат мерки.
3. Ще има някакви последствия.
Всички пожелателни закони се прилагат, ако има заплаха от санкции от ЕС.
Поне да не им е заключен WMS слоя, който ползват, още не съм успял да го ползвам в JOSM.

“КЛИЕНТ - всяко физическо или юридическо лице, което се регистрира за ползването на услугите чрез КАИС портал.” So if you’re not registered, you’re legally not a “клиент” and the Общи условия do not apply to you.

Много хора нарушават много закони и не винаги ги хващат, но това не значи че утре няма да те подгонят за нещо.

Заключен е за хората без абонамент. Вероятно това ще бъде една от промените в тарифата.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2024 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) Справка за данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

 1. в PDF формат:
  а) в неурбанизирана територия - 3,50 лв. за един обект;
  б) в урбанизирана територия - 5,50 лв. за един обект;
 2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект;
  3. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти:
  > а) за 1 месец - 80 лв. на слой за един вид обекти;
  > б) за 1 година - 800 лв. на слой за един вид обекти.

The copyright on the lower end of the page is still there and it doesn’t say that it excludes the cadastre data.

Аз тук малко се съмнявам. Някой ще каже - данните са безплатни, но за услугата web map или квото там services се дължи такса. Както и за изготвянето на pdf-и и т.н.

Аз пък вярвам в чудесата и предпочитам да съм оптимист :slight_smile: .

1 Like

Hello. Sometimes I help with mapping Bulgaria, especially the area on the Black Sea (Byala area). I use JOSM. What I particularly miss are good quality aerial photos (satellite - for roads, sidewalks, etc.) and official data from the cadastre (for buildings). So I use Bing (I hope it is up-to-date and not old) and the WMS layer that I took from the EU INSPIRE. As this wms is not known in WMS JOSM templates, I am pasting the link. And all that remains is the fun of redrawing by hand (which is not the form of breaking the law you are discussing). Greetings from Poland!

Cytat
https://inspire.cadastre.bg/arcgis/services/Building/MapServer/WmsServer


How it looks like on my JOSM.