Trafik på gator i bostadsområden

Om man inte har lokal kännedom, så tycker jag det svårt att vet om vägar i bostadsområden ska sättas som service, cykelväg+gångväg eller enbart gångväg.Om man vet att inget förbud finns och det är fysiskt möjligt, så kanske “service” är det bästa?

Om man sätter cykel/gångväg innebär ju det att biltrafik default är förbjudet. Men i bostadsområden körs det med bilar, även om det oftast är i begränsad omfattning. Exempelvis Posten, hantverkare och man själv transportera till hus/portuppgång.

Om det är en väg där bilar kör ser jag highway=living_street (gångfartsområde, oftast med låg trafik) eller highway=residential (vanlig bostadsgata med biltrafik) som bättre alternativ.

Nja,…
Gångfartsområde ska, vad jag vet, skyltas på speciellt sätt, vilket gator i bostadsområden oftast inte är. Ofta är ju dessa väger inte skyltade på något sätt, utan används av boenden och andra på de sätt de vill.

Residential är ju mer en “riktig” bilväg, inte sådana som finns inne i bostadsområden.

I de städer jag bott i är det väldigt vanligt med skyltning för gångfartsområde så det brukar inte vara svårtytt.

residential ska ju vara tillfart till bostäder så det är ju precis en sådan som normalt är i bostadsområden. Har du något exempel där du tycker det är svårt så att det går att förstå hur det är?

Oavsett så är det på många håll i Sverige dåligt skyltat och i många fall går det inte att säga att det måste vara skyltat på ett visst vis för att en viss tagg ska få användas. Taggarna är ju redan en kompromiss eftersom de skiljer sig mellan länder men är ett internationellt projekt.

Och det kan inte vara så att @Msiipola menar den här typen av vägar (se bifogad bild), på innergårdar i hyreshusområden etc? Inte normalt avsedda för biltrafik, men “när det behövs” så används de. Postutdelning, transport av gods osv osv.

INTE residential, ofta inte gångfartsområdesskyltat heller tror jag.

1 Like

Beroende på hur dessa ser ut med till exempel fysisk hastighetsbegränsning (typ blomlådor eller dylikt) har jag taggat sådana både som path, living_street och service. Har man inget konkret att gå på får man gå på det som passar bäst efter en helhetsbedömning.

Jag tycker det är för enkelt att bara sätta service så fort skyltning saknas med tanke på hur ofta det är uppenbart hur något är designat och avsett för men skyltar saknas.

Eller är jag helt ute och virrar?

@Tomas_Marklund Just precis är det sådan vägar jag menar.

Jag själv har ibland slentrianmässigt satt sådana till cykel+gångvägar (highway=cycleway + foot=yes). På sådana är inte biltrafik tillåten, enligt osms regler.

Det är ju verkligheten som gäller, och man borde därför undersöka varje specifikt fall, men det är oftast inte möjligt. Ett alternativ är att man inte lägger in sådant om man inte vet vad som gäller.

Jag brukar köra på GC-väg, annars service om jag är mer säker på att det är tillåtet. Gångfartsområde använder jag bara när jag säker på att det är skyltat så.

1 Like

Mycket intressant frågeställning som möter en ofta. Sedan åtminstone 1970-talet är vägarna inne i bostadsområden oftast ganska breda och aspfalterade. Anledningen härtill är att räddnings- och utryckningsfordon lätt skall kunna färdas där i katastroffall. Vägarna är ganska snarlika till sin utformning, vilket härrör från en stadig tilltagande normering från myndighetshåll (Boverket, kommunala plandmyndigheter).
Stora eller många mindre parkeringsplatser i direkt anslutning till bostadsområden med flerfamiljshus ger en indikation om att fordonstrafik normalt inte är tillåten på dessa vägar. Tillfarten är normalt spärrad av låsförsedda “liftgate” eller liknande, som får passeras efter erhållet tillstånd (boende för transporter, flyttning etc samt hyresvärdens servicefordon).
Så här passar oftast highway=service samt upplysning om accessrättigheter för motorfordon. Det senare - accessrätten - bör inte glömmas bort annars väcks intrycket (samt fel vägvisning genom gps) att det rör sig om en allmän service-väg. Taggningen bör vara antingen motor_vehicle=permit (om det krävs tillstånd, nyckel för farthindret m m) eller motor_vehicle=destination om endast boende får använda vägen.
Jag tycker personligen att det är viktigt att access-rätten taggas som nämnts ovan. Om jag inte känner till detta så brukar jag förse vägarna med fixme-tagg med en påminnelse om att accessrättigheterna måste klaras ut.
Men detta oaktad finns det även bakgårdar i äldre bostadsområden eller i tätbebygda innerstadsområden där vägarna oftast är smalare; där kan det inte bli fråga om highway=service utan footway med event tillägg för cykeltrafik är bästa lösningen här. Om dessa vägar, som främst är till för gång- och cykeltrafik, även får användas av motorfordon efter tillstånd eller på speciella villkor så bör detta anges med accesstaggar enl ovan, dvs motor_vehicle=permit.
Förresten, det finns även tillfartsvägar till och från t ex förskolor, skolor, sjukhus där bilar enl skyltarna på plats endast får köras i vissa fall, t ex “Endast för på- och avstigning”. I dessa fall gäller återigen att tagga accessrätten motor_vehicle=destination.

3 Likes

Jag ser också access-rättigheterna som nyckeln till hur dessa vägar ska taggas. Förutom om vägen är för smal för bilar, då det är en GC-väg.

Förslag på taggning av gårdsgator där då man inte känner till access-rättigheter eller man från flygfoto kan avgöra vad som gäller:

  • Smal väg, bredd < 2 meter:
    “highway=cycleway + foot=yes” eller “highway=footway + bicycle=yes”

  • Bred väg, bredd > 2 meter och anslutande parkeringar till bostadsområde:
    “highway=service + fixme=“Ange motor_vehicle=permit eller motor_vehicle=destination””

  • Bred väg, bredd > 2 meter och utan anslutande parkeringar till bostadsområde:
    ???

Man bör alltså ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall angående access, genom att göra det själv eller hoppas på att någon annan gör det, därav fixme-taggen.

1 Like

Eller highway=path + foot=designated + bicycle=designated + segregated=*

1 Like

Ja, jag skulle faktiskt säga det. highway=living_street och highway=pedestrian kräver såväl skyltning som en lokal trafikföreskrift (Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen) för varje specifik sträcka för att gälla.
Själv kör jag också på service om det inte uppenbart är för smalt för bil, för då sätter jag path utan vidare restriktioner eftersom jag inte vet om det är gång-, cykel-, GC-bana eller oskyltat (vilket väl borde innebära att allt utom motorfordon är tillåtet?).

1 Like