Стандартизация на имената на някои улици

Има доста улици, които са кръстени на хора, които имат научни, военни или други титли. Не успях да видя някакви консистентност относно изписването на тези думи (т.е. дали да бъде “Проф.” или “проф.”, “Княз” или “княз”, “Ген.” или “ген.”). Същия проблем го има и в табелите за имената на улици в София. На по-старите табели се изписват с малки букви, докато на по-новите е с главна буква. Предполагам че по-новия вариант би трябвало да е правилен.

Следващите проблемни имена са на “номерираните улици”. На много места техните имена са само число (name=1). По-масовата практика е да се изписват с тире и последните две букви(1-ва, 2-ра, 115-та). Ако трябва да следваме граматичните правила, “след тирето трябва да се пишат само буквите, които определят рода и числото” като това правила не важи за числата завършващи на 1, 2, 3 или 4 (Изписване на числителни редни имена | Написаното остава. Пиши правилно!). За останалите числа (от 5 до 9 и 0) ще остане само -а (6-а, 7-а, 8-а, 110-а). Според мен граматически верния вариант е по-нечетим и е по-добре да се придържаме към варианта с две букви след тирето.

Третия проблем е с “датираните улици” (3-ти март, 6-ти септември, 22-ри септември и 15-ти ноември и т.н.). На много места месеца е написан с главна буква вместо малка, числото е написано с букви (Шести Септември, Трети Март) или без окончание (3 март). В тази връзка смятам че е добре да остане варианта с число и окончание в name, а варианта с букви да бъде в alt_name. За месеците няма спор че трябва да са с малка буква.

1 Like

I can’t give my opinion on the spelling of Bulgarian names because it’s not my native language. All I can say is that we should try to stick to wiki rules, for instance about not using abbreviations in names, as far as it doesn’t violate Bulgarian grammar rules.

About capitalisation, most languages written with Latin script use title case in names, but languages using other scripts usually don’t. Sometimes capitalisation is automated, which can give wrong results for Bulgarian a.o. This was raised as an issue for StreetComplete (here Street names are automatically title-cased in locales where they shouldn't be · Issue #4784 · streetcomplete/StreetComplete · GitHub ). It might be there reason for increasing use of capitalisation in Bulgarian.

I can’t count the times I’ve had to expand “Хр. Ботев” and “В. Левски”.

It doesn’t seem to be that much in Bulgaria. The words which shouldn’t be capitalised are probably under 20 in total (връх, планина, months of the year, probably a few more).