مشکل در نمایش نقشه در سایت ا اس ام

سطح اختصاص یافته برای مرز استان در ایران اخیرا سطح 3 تعیین شده ولی در سایت اپن استریت به علت استفاده اکثر کشورها از سطح 4 برای مرز استان با اطلاعات موجود در سطح 4 ایران که اخیرا به شهرستان اختصاص یافته معامله
استان میشه وهمین باعث شده مرز شهرستان همانند مرز استان در سایت نمایش داده شود