Tag source a sprawa Polska

W debugu pojawi?o si? co? takiego i stwierdzi?em, ?e jest na tyle du?e ?e to osobny temat:

Zgadzam si? z Jakubem. Tutaj http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=9495#p9495 mieli?my, ?e:

Podsumowuj?c w aspekcie danych UMP:
Tutaj http://ump.waw.pl/licencja.html jest napisane, ?e dane z UMP s? na licencji CC BY-SA. Zatem, aby by? zgodnym z wymogiem ‘BY’ musimy mie? tag source. Wolimy jednak mie? dane na podstawie w?asnych tracków. Gdy zbierzemy track i dostosujemy dane wyrzucamy tag source.

Podsumowuj?c w aspekcie manij prze?ladowczej: (ka?dy troch? ma :P)
To, ?e napiszemy ?e co? pochodzi z gps nic nam nie da. Potrzebny jest dowód. Dowodem takim jest track .gpx. Ide? OSM jest stworzenie mapy wiarygodnej i otwartej. Wed?ug mnie, nie wgrywanie tracku rozmija si? z ni? jakby.
Czy to znaczy, ?e jeste?my skazani na otworzenie si? na potencjalne niebezpiecze?stwo szpiegostw, prze?ladowa?, inwigilacji itp? :slight_smile:
Nie do ko?ca.

  1. Ustalili?my, ?e ?ci?gaj?c dane o trackach z UMP nie mo?na ustali?, kto jest ich twórc? http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=1086
  2. Czyje? tracki mo?na jedynie przejrze?, je?li ten/ta oflagowa? je jako PUBLIC. Je?li s? PRIVATE, ?ci?gn? si? np. w JOSM ale patrz (1)

Generalnie je?li mówimy o lekkiej paranoi mo?na zawsze troch? informacji z tarcka wyci??, wywali? dat?/godzin?, uci?? pocz?tek i koniec je?li to miejsca gdzie mo?na nas spotka? i … jak na moje taki track szczególnie podes?any jako prywatny powinien by? kompletnie niegro?ny/nieu?yteczny dla celów innych ni? malowanie ulic. Ja tracki wgrywam masowo, w?a?nie po to, ?eby ?atwo mo?na by?o potwierdzi? lokalizacj? drogi. Ale nawet ulice które namalowa?em wzd?u? pojedynczego ?ladu s? bardzo dok?adne, je?li za miernik uzna?:

  • to jak wygl?daj? na podk?adzie z Yahoo
  • to jak zachowuj? si? po wgraniu mapy do GPSa

Anyway nie zauwa?am ?adnego problemu w drogach namalowanych wzd?u? ?ladu którego w systemie OSM nei ma. Je?li autor drogi wie (a wie), ?e maluje na podstawie rzeczywistych danch z GPS to droga jest po?o?ona w?a?ciwie, je?li kto? uzna?by (w sposób nie uprawiony), ?e u?yto danych z zewn?trz ze z?amaniem licencji musia?by to udowodni?, a on te? nie ma na to sposobu.

:laughing: Jakie to proste! IANAL, ale masz racje, brzmi logicznie, to si? zdaje Domniemanie Niewinno?ci nazywa, nie? :slight_smile:
Nie macie jednak wra?enia, ?e nie wgrywanie tracków z duchem open source si? k?óci?

Poniek?d mo?na tak to uj??, je?li ?lady traktowa? jako ?ród?o… Chocia? mo?na to te? przyrówna? do podawania jakiego? wykwintnego algorytmu bez dowodu poprawno?ci (porównanie raczej informatyczne, ale idea open source te? taka jest) - i tu, i tu nie ma pewno?ci czy to si? rzecywi?cie na co? zdaje zanim si? nie sprawdzi.
Zreszt? ?lady mo?na sfa?szowa?, wi?c te? powinny by? traktowane z przymru?eniem oka.

Wg mnie raczej w?a?nie ten aspekt k?óci si? z ruchem open source - niewgrywanie tras umo?liwia kopiowanie danych z niekompatybilnymi licencjami i uniemo?liwia tego sprawdzenie.

Nie wiem, jak to wygl?da w UMP, ale w OSM tagi s? przypisane do w?a?cicieli, którzy nierzadko u?ywaj? tych samych ID co w innych serwisach lub podpisuj? si? nazwiskami… a to, ?e autorów nie wida? w JOSM (o ile dobrze zrozumia?em) nie jest zbyt wielkim problemem.

Zgadzam si? tylko przy zastrze?eniu “prywatne”. Du?e firmy potrafi? zrobi? cuda ze wszelkimi danymi, które znajd?.

Dla tych, którzy nie chc? zbyt du?o czyta? - chcia?em tylko zwróci? uwag? na to, ?e ?cie?ki nie musz? by? stuprocentowo wiarygodne.