Raadpleging (eind)gebruikers opdelen panden in BGT

Hieronder volgt een uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zoals jullie weten gebruiken veel van ons open data van de overheid. Waaronder de gegevens uit de BGT, de Basiskaart Grootschalige Topografie. Er staan wat wijzigingen op til. Ik ontving de volgende uitnodiging, die ik graag aan de geïnteresseerden doorspeel.

==

Onderstaand maak ik u, in uw rol als gebruiker van grootschalige topografie, opmerkzaam op de door Geonovum gestarte consultatie rond een werkafspraak voor het opdelen van panden in de BGT. Verder ontvangt u hierbij een tweetal vragen vanuit BZK over deze consultatie en wordt u de mogelijkheid geboden om uw kwaliteitswensen en/of -issues rond de BGT kenbaar te maken.

1. Consultatie Werkafspraak opdelen panden in BGT

Van 19 september tot 1 november ligt een werkafspraak in consultatie over het opdelen van panden in de BGT. Wij nodigen bronhouders, gebruikers, softwareleveranciers en andere belanghebbenden bij gegevens in de BGT uit om hun reactie te geven via het consultatieformulier.

In de BGT|IMGeo standaarden en de implementatie daarvan in bronhoudersoftware en Landelijke Voorziening BGT is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën. Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT wenselijk is. Om duidelijkheid te scheppen, wil Geonovum een werkafspraak hierover uitbrengen.

Opdelen

Zo’n 20-25 bronhouders benutten de technische vrijheid in de BGT|IMGeo standaarden om delen van panden op een andere relatieve hoogteligging op te nemen ten behoeve van overbouw/onderbouw. Of om panden nader op te delen in bijvoorbeeld een serre of aanbouw voor aansluiting met de WOZ-deelobjecten. Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT juist en wenselijk is. Twee regels in de BGT|IMGeo standaarden lijken elkaar op dit onderwerp tegen te spreken:

  • De BGT-standaard stelt dat opdelen van objecten ‘voor eigen beheer’ is toegestaan.
  • De BGT-standaard hanteert de definitie van Pand uit de BAG, waarmee wordt verondersteld dat voor elk object Pand in de BAG er precies één object Pand in de BGT met grondvlakgeometrie wordt opgenomen.

Om dit soort onduidelijkheden op te lossen, kan Geonovum een ‘werkafspraak’ vastleggen.

Drie opties

Voor het opdelen van panden in de BGT hebben we voor drie opties een concept werkafspraak opgesteld. Wij horen graag van het werkveld welke oplossing de voorkeur heeft, waarbij we ook graag horen wat de nadelen zouden zijn van de andere opties. De opties die voorliggen zijn:

Niet toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt niet toegestaan, ook niet voor over/onderbouw.
Deels toestaan: het opdelen van panden in de BGT is alleen toegestaan voor opname van overbouw en onderbouw.
Wel toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt -onder condities- wel toegestaan.

U kunt uw beargumenteerde voorkeur doorgeven via het online consultatieformulier.

Ga naar de consultatie

Informatiesessie

Op dinsdag 10 oktober 2023 van 9.00 tot 10.00 uur organiseert Geonovum een sessie waarbij we dieper in kunnen gaan op vragen over de voorliggende voorstellen. Laat ons weten wat je graag wilt bespreken op een bijeenkomst door een e-mail naar ons te sturen.

2. Vraag vanuit BZK ten aanzien van bovenstaande consultatie

Er loopt momenteel een consultatie inzake de ‘werkafspraak Opdelen panden in de BGT’. Het opknippen van panden in de BGT vanuit de logica van één gebruiksdoel vinden we vanuit BZK geen goed plan, omdat vanuit andere gebruiksdoelen andere opknippingen denkbaar zijn. Wel zouden we verschillende opdelingen in “extensies” of aparte lagen op de BGT kunnen organiseren, overigens niet alleen voor panden maar voor allerlei objecttypen. De twee vragen aan gebruikers zijn:

  1. Heeft u als gebruiker behoefte aan kleinere gebouwdelen dan het huidige pand (zoals bijv. serres of aangebouwde garages);

  2. Welke impact is er op u als eindgebruiker op het moment dat BGT-bronhouders panden in de Landelijke Voorziening zelf opknippen in kleinere pandvlakken (in plaats van opnemen in een aparte laag)?

Stuur uw reactie op deze vragen aan BZK.

3. Input kwaliteitswensen- of knelpunten

Tot en met maandag 9 oktober 12:00 uur is er de mogelijkheid om kwaliteitsissues ten aanzien van de BGT in te brengen als gebruiker. Op dit moment hebben we alleen de pandgeometrieverschillen tussen BAG- en BGT-panden geprioriteerd. Als er gebruikers zijn die tegen andere knelpunten aanlopen, dan horen wij dat graag, zodat we deze mee kunnen nemen in het opstellen van een concept-jaarplan kwaliteit BGT 2024. Graag ontvang BZK uw reacties.

1 Like

Da’s interessant. We kunnen ze laten zien wat wij met building:part en 3D mapping doen.

F4Map in Nieuwegein laat een simpel voorbeeld zien.