Πρόταση: Έκτακτη ανάγκη=αντιμετώπιση καταστροφών - Proposal:Emergency=disaster response

(Μετάφραση μέσω Deepl)

Πρόσφατα, ανανεώθηκε η υφιστάμενη πρόταση για την επείγουσα=καταστροφική_αντιμετώπιση Proposal:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki. Η ιδέα αυτής της ετικέτας είναι να χαρτογραφήσει τις τοποθεσίες των ομάδων (συχνά εθελοντών) που παρέχουν επείγουσα ανταπόκριση κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής, κάνοντας πράγματα όπως το να βγαίνουν να δέσουν έναν μουσαμά πάνω από μια διαρρέουσα στέγη, να γεμίσουν σακούλες άμμου για την άμυνα κατά των πλημμυρών, να βοηθήσουν σε προσπάθειες έρευνας και διάσωσης ή παρόμοια.

Κάποιοι ζήτησαν να διευκρινιστεί τι κάνουν παρόμοιες ομάδες σε διάφορες χώρες, οπότε προστέθηκε ένας πίνακας: Proposal talk:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki, αλλά μέχρι στιγμής οι μόνες λεπτομέρειες αφορούν την Αυστραλία και τη Γερμανία.

Οι χώρες που είναι γνωστό ότι έχουν αυτές τις ομάδες έχουν καταγραφεί, οπότε αν “συμπεριλαμβάνεστε”, θα μπορούσατε να προσθέσετε μερικές λεπτομέρειες;

Όπως πάντα, οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις ή σχόλια είναι ευπρόσδεκτα, είτε στη σελίδα συζήτησης, είτε εδώ στο Refreshed proposal - Emergency=disaster response.

Ευχαριστώ!


Recently, the existing proposal for emergency=disaster_response Proposal:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki has been refreshed. The idea of this tag is to map the locations of groups (frequently volunteer) that provide emergency response during a disaster, by doing such things as coming out to tie a tarpaulin down over a leaking roof, fill sandbags for flood defence, help in search & rescue efforts, or similar.

Some people have asked to clarify what similar groups in different countries do, so a table has been added: Proposal talk:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki, but so far, the only details are for Australia & Germany.

The countries that are known to have these groups have been listed, so if “you’re” included, could you please add some details?

As always, any other suggestions or comments are welcome, either on the talk page, or here at Refreshed proposal - Emergency=disaster response

Thanks!