Podział administracyjny

Z tego co widz?, to w OSM poza granic? pa?stwow? nie ma dla Polski zdefiniowanych ?adnych granic administracyjnych… A mo?e tylko ja ich nie widz??

Je?li rzeczywi?cie nie ma s? jakie? plany uzupe?nienia tego? Jakie? bezpieczne (pod wzgl?dem licencyjnym) ?ród?a danych? Mo?e mo?na by chocia?b zgrubnie przerysowa? mapy dost?pne np. na Wikipedii? A mo?e jest jakie? rozporz?dzenie czy inny dokument urz?dowy (ale nie mapa obj?ta restrykcjami) które w miar? dok?adnie opisuje przebieg granic?

A mo?e granic brakuje z jaki? wzgl?dów technicznych?

Chodzi mi przynajmniej o granice województw, ale ch?tnie widzia?bym i granice powiatów, czy gmin. Mo?e same z siebie nie s? tak interesuj?ce jak drogi, ale je?li tylko kogo? interesuj? obiekty w konkretnym województwie, czy, chocia? mniej-wi?cej do jakiego miasta nale?? ulice, to zaczyna si? problem…

O, znalazłem coś, co może się przydać. Nie są to mapy, ale może się przydać:

http://pl.wikipedia.org/wiki/TERYT

A tu konkretne, jawne, publiczne dane (Katalog miejscowości, Katalog podziału terytorialnego, Katalog ulic):

http://www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa

Granica Pa?stwowa te? jest nie do ko?ca, ale okoliczne pa?stwa uzupe?niaj? nasz?. Co do ?ród?a danych to jedyne rozs?dne to tzw. PRG - Pa?stwowy Rejestr Granic, od krajowych do gminnych i okr?gów wyborczych - ?ród?o CODGiK. Niestety z tego co pisz? na stronach zasób jedynie do u?ytku wewn?trznego, chocia? kusi?o mnie ?eby napisa? i zapyta? si? na jakich zasadach jest udost?pniany.

Jest ciekawa prezentacja, niestety ma?o konkretna.

Jest równie? darmowy, w bardzo dobrej jako?ci GADM, ale niestety licencja nie jest zgodna z OSM (wy??czaj? u?ytek komercyjny).

A co przynale?no?ci ulicy do rejonu, jest tag is_in, ale rzadko u?ywany - sam zreszt? nim nie taguje, bo ka?dy stosuje w?asny format tre?ci od ‘Miasto, Kraj’ do ‘Dzielnica, Miasto, Rejon, Kraj, Kontynent’ - ci??ko b?dzie co? na jego podstawie osi?gn??.


Oczywi?cie powy?sze dane z PRG mo?esz sobie poogl?da? na geoportal.gov.pl ale z racji braku jakiejkolwiek licencji czy zasad wykorzystania tych danych w OSM nie wykorzystujemy, a szkoda, jest tam ortofotomapa dla ca?ej polski - w niektórych miejscach coprawda stara, ale to zawsze co? - mapa topo, kataster itp itd…

Ale is_in, ma te? wersje uszczegó?owione: is_in:country, is_in:city, itd. Wraz z danymi z GUSu, które podlinkowa?em, mo?na by ca?kiem konkretnie baz? OSM uzupe?ni? (móg?bym nawet spróbowa? jakie? skrypty do tego przygotowa?). A potem, wiedz?c mniej-wi?cej która wioska do czego nale?y mo?na by zgrubnie i jakie? granice wyznaczy?.

Co do samych granic… to przecie? tego jakie mamy województwa, to dzieci w szko?ach ucz?. Wi?c zgrubny przebieg granic uzna?bym za „common knowledge” i IMHO mo?na by któr?? map? z Wikipedii tak przerysowa?. B?dzie nowe API, to si? jednym, opisanym commitem wrzuci, jakby co b?dzie mo?na cofn??. Co do powiatów i ni?ej, to gorzej, bo to trzeba by szczegó?owo, a wtedy trudno unikn?? oskar?e? o plagiat. Z drugiej strony, granice swojego miasta ka?dy mo?e mniej-wi?cej sam naszkicowa?, chocia?by wed?ug tabliczek na ulicach wyjazdowych.

Powtórz? si? z innego w?tku;)
Importowa?em z tydzie? temu granice zachodniopomorskiego z UMP http://www.openstreetmap.org/browse/relation/104401
Brakuj?cego kawa?ka nie znalaz?em w ?ród?ach, chocia? jest na UMP widoczny.

Co do granicy pa?stwa przyda?o by si? wyrysowa? j? równie? od strony morza, z tego co wyczyta?em powinna by? wysuni?ta od l?du o 12mil morskich czyli jakies 22km. Mog? si? podj?? tego zadania, jak tylko oddadz? nam OSM :wink:

No, granica pa?stwa, to by?by dobry pocz?tek :slight_smile:

Ja zacz??em si? bawi? danymi z GUSu (TERYT). Kawa? skryptu ju? napisany, jutro powinny by? jakie? efekty… sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
Chc? najpierw powi?za? miejscowo?ci z TERYTu z istniej?cymi miejscami w OSM, tam gdzie nie ma niejednoznaczno?ci. Potem, powinno da? si? na tej podstawie mniej-wi?cej wyznaczy? ?rodki województw i powiatów. Dodatkowo uzyskamy statystyki brakuj?cych miejscowo?ci w OSM, z podzia?em na województwa i powiaty, a nawet gminy :slight_smile: Oczywi?cie to wszystko zacznie mie? jaki? sens jak si? to jako? r?cznie oczy?ci… zobaczymy.

Jeszcze jedno… trzeba by ujednolici? tagowanie jednostek administracyjnych, uwzgl?dniaj?c chocia?by zasady pisowni. Nowy WikiProject by si? przyda?.

Proponuj? województwa i powiaty opisywa? pe?n? nazw?: „województwo zachodniopomorskie”, „województwo ?l?skie”, „powiat gliwicki”, „powiat m. Gliwice” (tu pozwalam sobie na skrót. GUS te? takiego u?ywa i rozwini?cie niewiele daje).

Ciekawe sk?d to maj? :slight_smile: Z granicami administracyjnymi jest problem, jak te? z granicami obszarów NATURA 2000, OSN, itp. Prawd? mówi?c
nawet urz?dy nie maj? do nich dost?pu (sprawdzone, pracowa?em w jednym :wink: a co dopiero szary obywatel. Poza tym, nawet je?li znajdzie si? jakie? dokument opisuj?ce po?o?enie granic, to zwykle mocno opisowo w stylu - grunty wsi Zapchajdziura oraz Pipidówko do rozlewiska rzeki ?ciek. Aby to znale?? musimy uzyska? dost?p do map geodezji (grunty wsi…, gdybym mia? skaner A0 i nie by?o na mapach takich wielkich pi?cz?tek “nie kopiowa?”…) jak i map RZGW (Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej), wi?c cokolwiek wrysujemy b?dzie albo derived work z geodezji albo mocno na oko…

Nie wszystkie miejscowosci z TERYTu sa w OSM, niektore maja troche inne nazwy albo inne bledy (obydwa zrodla maja literowki, ale nie pokrywaja sie), natomiast wikipedia ma (wydaje mi sie) wszystkie miejscowosci z TERYTu, wiec jesli bys importowal albo “laczyl” za pomoca jakis identyfikatorow (w TERYT-ie kazda miejscowosc ma unikalny kod) to fajnie byloby za jednym zamachem pododawac linki do wikipedii (w okolicach Zamoscia juz dodalem do wiekszosci miejscowosci tag wikipedia= po ktorym mozna uzyskac kod TERYT, zaimportowane tez sa granice wojewodztw z UMP - czasami nie dokonca sie pokrywaja, co widac po tym ze czasem ida obok duzej rzeki).

(Pod http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:WikiProject_Poland_Warszawa napisalem o moich przygodach z granicami powiatow i dzielnic warszawy)

Te? o tym pomy?la?em, a skoro nie jestem z tym sam, to tak zrobi?. Chocia?… nie b?dzie to takie proste, bo jak jednoznacznie okre?li? stron? w Wikipedii dla miejscowo?ci z TERYT? Po kodzie chyba nie da si? do wikipedii odwo?a? (da sie?), a nazwa bywa niejednoznaczna (cz?sto g?ównym has?em pod dan? nazw? mo?e by? co? innego ni? miejscowo??). Jakie? pomys?y?

No i przynajmniej trzebaby linki zweryfikowa?, a to wymaga tysi?cy odwo?a? do Wikipedii… Raczej za?atwi?bym to osobnym skryptem i importem, gdy ju? kody TERYT b?d? do OSM wprowadzone.

Kilka projektów ju? jest, ale cz??? ma nazwy i tre?? raczej dotycz?ce stolicy województwa. Mo?e by tak wszystko ujednolici? - zastosowa? szablon {{State Place}} jak to mam na podkarpaciu? Chocia? szablon nie posiada statusu dla granic administracyjnych, ale to zawsze mo?na zmieni? i doda? relacj? podobnie jak to mamy w Road Network. API i tak nie dzia?a wi?c do zabawy zostaje tylko Wiki :).

Pisz?c o nowym WikiProject chodzi?o i o zbiorczy, jak Road Network, który zawiera?by wytyczne do tagowania granic administracyjnych, list? relacji, informacje o powi?zaniach mi?dzy OSM i TERYT i linki do projektów lokalnych. Je?eli teraz w ramach ka?dego projektu lokalnego kwestie podzia?u administracyjnego s? rozwi?zywane inaczej, to jest tylko bajzel. Jednak nie chodzi o wywracanie lokalnych projektów do góry nogami.

Pierwszy efekt łączenia danych z TERYT z OSM:

Skrypt jeszcze niekompletny i pewnie z błędami, ale już jakieś pojęcie daje :slight_smile:

Rzeczywiscie to moze byc troche skomplikowane. Ja sie w takim razie zajme sie zmapowaniem kodow TERYT na tytuly stron a w tym momencie nie przejmujmy sie tym.

Myslalem ze wikipedia ma jakies bardzo fajne narzedzie do takich rzeczy ale ich “api.php” nie jest az tak rozbudowane. W tym momencie sciagam liste miejscowosci ktore maja “Wies infobox” (i inne podobne) i linkuja do strony TERYT, mam nadzieje ze mnie nie zbanuja za to - musze robic query po 10 miejscowosci.

W Wikipedii znalaz?em stron? ze spisem powiatów z kodami TERYT (TERC) , wraz z linkami do odpowiednich artyku?ów. Spis gmin te? jest, ale bez linków. A co do miejscowo?ci, to jest wolna amerykanka – nie wsz?dzie kog TERYT wpisany, jak wpisany to ró?nie opisany. Czasem tylko TERC (kod powiatu albo gminy), a czasem SIMC (kod miejscowo?ci). No i wcale nie ma tam ka?dej miejscowo?ci z TERYT. Komplet to b?dzie chyba tylko miast powiatowych i na prawach powiatu.

A w ogóle, to o której Wikipedii mówimy? pl.wikipedia.org, czy en.wikipedia.org? :wink:

Rzeczwiscie, tylko 3144 artykulow ma w infoboxie wpisany TERYT - niektore maja SIMC10 a nie maja TERYT ale nie udalo mi sie sprawdzic ile ich jest.

Udalo mi sie, z duza pomoca wikipedystow, wyexportowac artykuly z infoboxem Wie?, jest ich ~51000, a teraz probuje zrobic to samo dla wszystkich artykulow ktore maja wspolrzedne wpisane w infoboxie (czyli tez szczyty gorskie itd).

Jak cos jest w angielskiej to dodajemy “wikipedia=Tytul artykulu” a jesli jest tylko w polskiej to “wikipedia=pl:Tytul artykulu”. Te artykuly ktore wyeksportowalem sa z polskiej ale zawieraja linki “interwiki” wiec nie trzeba juz sciagac angielskiej wersji zeby wiedziec jaki cos ma tytul w angielskiej WP.

Przy okazji, zauwazylem ze polska wikipedia ma oczywiscie wiecej stron o polskich miejscowosciach, ale za to angielskie ich tlumaczenia, jesli juz sa to czesciej zawieraja wsolrzedne geograficze – nawet jesli polska wersja nie zawiera.

I jakie masz plany co do tych wspó?rz?dnych? Bo znowu pojawiaj? si? kwestie licencyjne… nie wiadomo sk?d te dane na WIkipedii. Ale te wspó?rz?dne na pewno mog? si? przyda?, chocia?by do za?atwienia problemu niejednoznaczno?ci nazw (w OSM mamy zwykle tylko wspó?rz?dne i nazwy miejscowo?ci, w TERYT nazwy i przynale?no?? administracyjn? i w tej chwili w przypadku powtarzaj?cych si? nazw trudno stwierdzi? która miejscowo?? z OSM jest któr? miejscowo?ci? w TERYT).

S? ju? pierwsze efekty, którymi mo?na si? pobawi? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/teryt2osm. Co wi?cej, to pozwala ju? jakie? granice województw, czy kraju narysowa?.

Fajnie, tylko jak widz? problem z miejscami o takiej samej nazwie. Patrzy?e? mo?e na serwis: www.geonames.org - z ich WS/dane mo?e uda?o by si? ten problem rozwi?za? (dane na licencji CC-BY).
Dla mojego rejonu podaj? dok?adnie jakie województwo, powiat i kod pocztowy.
np. http://ws.geonames.org/findNearbyPostalCodes?lat=50.05&lng=21.4166657

Natomiast co do rysowania granic na podstawie takiej analizy to ok, ale tylko dla rejonów o du?ym zag?szczeniu miejscowo?ci. W przeciwnym przypadku przybli?enie b?dzie widoczne go?ym okiem… Próbowa?em sobie kiedy? robi? obszary kodów pocztowych w Polsce na podstawie takiej samej analizy i efekt by? taki sobie :frowning:

Chcia?bym tylko doda?, ?e w UMP do nadania w?a?ciwo?ci analogicznych do “is_in:country” oraz “is_in:province” u?ywany jest programik wojek:
http://mar_rud.republika.pl/wojek/
który na podstawie granic województw i pa?stw przypisuje obiektom (linie, polygony, punkty) atrybuty (country_name, region_name). Gdyby mie? map? powiatów, móg?by równie? i to przypisywa?.

Oczywi?cie ?eby program dzia?a? pozostaje kwestia mapy regionów oraz format danych wej?ciowych.

Format to chyba nie problem. Je?li tylko punkty, to mo?na w przekonwertowa? wszystkie miasta do mp(zapisuj?c m.in. osm_id), skategoryzowa? i ponownie do OSM.

Co do mapki, w cvs: narzedzia/mapka_woj.mp jest u?ywana tylko dla wojka (nie podlega “montowaniu”). Mo?e do przekopiowania do OSM si? nie nadaje, ale dla kategoryzacji miast czemu nie. Dok?adno?? ma chyba <50m i powsta?a przez sklejenie co dok?adniejszych fragmentów w ró?nych plikach granice.txt z poszczególnych UMP, a braki chyba na podstawie jaki? map www. Granice pa?stw poza Polsk? s? raczej na oko, bo UMP koncentruje si? raczej na PL.
Format mapy: zbiór linii tworz?cych spójn? siatk? granic (brak niedoci?gni?? czy podwójnych granic) oraz po punkcie w ka?dym z regionów, który nadaje mu nazw?. Do tego s?ownik, który dla danej nazwy przypisuje zestaw dodawanych atrybutów. Przyk?adowy s?ownik jest w paczce z programem.