OSM Vietnam Community

English below

Chào mừng mọi người đến với thread của OSMVN. Mọi vấn đề xin hãy chia sẻ tại đây. Cảm ơn mọi người

Welcome everybody to OSMVN’s community thread. Please share all problem and ideas here. Thank you

2 Likes

Cám ơn @Quang_Huy_NGUYEN đã bắt đầu cuộc thảo luận này! Hình như đây là phương pháp đề xuất thể loại mới:

1 Like

@Quang_Huy_NGUYEN có muốn hoàn thành quá trình thiết lập chuyên mục Việt Nam không? Tôi đang đề nghị thay thế danh sách thư talk-vi bằng diễn đàn này. Nếu có chuyên mục Việt Nam / tiếng Việt thì cộng đồng sẽ có thể thảo luận thoải mái hơn.

Hello, mình nghĩ là nên thành lập forum ở đây sẽ tiện hơn nhắn ở trên facebook nên cứ tạo một chủ đề mới về việt nam đi

1 Like

Good luck. We tried to set up a forum for Malaysia and it never got approved for one reason or another.

1 Like

Well, I guess that’s because activities in individual forum categories would be way too low for inclusion… But wait. ASEAN countries have a lot of shared problems (shitty imagery, alleyways, underrepresented POIs) and a lot of connections with each other (via Grab and HOTOSM). I think it might make a lot more sense to request a category for all users mapping ASEAN countries.

Thanks for starting ASEAN/South East Asia subcategory. Maybe some space for Southeast Asia coordination would be helpful. There’s already an OSM Asia Telegram chat but nothing SEA-centric.

Are there any guidelines about minimum activity in a forum category? When I look at the Indonesia category, for example, I don’t have any doubt that a Vietnam-specific category could reach that level of activity, let alone one that covers SEA.