Naamgeving sloten, tochten en vaarten

In het verleden hebben veel sloten, vaarten, tochten e.d. namen gekregen die tegenwoordig niet altijd meer zo bekend zijn. Veel sloten zijn gedempt en verdwenen onder nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Een groot deel is echter nog aanwezig. Enerzijds omdat ze zijn opgenomen in het stratenpatroon en natuurlijk omdat het nog bestaand buitengebied betreft. Ook handig voor mensen die projecten draaien buiten de bebouwde kom. Dan is het handig om vast te stellen dat een perceel gelegen is tussen die en die sloot. Zoiets.

In het verleden heb ik in die situatie gebruik gemaakt van de kaarten van ViaMichelin. Het lijkt mij mooi om die naamgeving bekend te houden door historische watergangen de naam “terug” te geven in Openstreetmap.

Omwille hiervan heb ik enige tijd besteed aan archiefonderzoek (en dus ook bijv. Topotijdreis), maar ben tot op heden niet ver gekomen. Het aantal sloten met naamgeving is ietwat beperkt. Ik denk zelf dat het hoogheemraadschap me verder zou moeten kunnen helpen. Maar wellicht dat hier iemand is die wellicht een goede bron weet? Of literatuur?

Er zijn online leggers van de waterschappen met daarin alle waterlopen. De mate van detaillering verschilt van waterschap tot waterschap, bijvoorbeeld de legger van WS Vallei en Veluwe heeft afwijkende namen van hetgeen lokaal of op de topografische kaarten vermeld staat:

https://valleienveluwe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fbdc987ef32141158061e9bbfaaef00f

De actualiteit valt me tegen, de 4 jaar geleden verlegde meanderende Modderbeek bij Leusden is niet up to date.

Ja, die leggers zijn een mooi hulpmiddel! Ik heb weleens naar aanleiding ervan gebeld met het waterschap (Noorderkwartier alhier). Diegene die ik sprak was zeer enthousiast en zei dat ik altijd vragen kon stellen. De Leggers heb ik een aantal keer gebruikt om de ligging van duikers nader vast te stellen.

Apart dat er onderlinge verschillen in kwaliteit bestaan. De Omgevingswet gaat daar ongetwijfeld radicaal verandering in brengen. Per volgend jaar moet alles op de Omgevingskaart worden geplaatst.

In het geval van ons waterschap alhier zijn de bekendste namen wel aangegeven, maar ook niet allemaal. Een historische, nog aanwezige veenontwateringskanaal De Tocht is daar niet als zodanig benoemd (op OSM dus wel).

Bedankt in elk geval voor het meedenken, Tilla!

Voor de leggers is er nog een andere ondergrond:

wms:https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wshydrografieinspire/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=watercourse&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Deze loopt een tot enkele jaren achter.

Volgens encyclo.nl is tocht een “algemene” benaming voor een verbindingssloot tussen poldersloten. Dat wil niet zeggen dat er geen wateren Tocht als eigennaam kunnen hebben.

Waterschappen zijn nu een intekenpartij, voor de BGT. Dus ook waterschappen moeten alles beter up to date hebben. BGT melding maken, als een beek niet de goede loop heeft.

OpenbareRuimte/Openbare Ruimte_label, type water, namen horen nu door alleen door de Gemeenten toegekend te worden.
(Er zijn adressen waar OpenbareRuimte, type water, onderdeel uit maken van een adres)

Wanneer een OpenbareRuimte in de BAG staat, hoort deze ook in de BGT als OpenbareRuimte_label opgenomen te worden.

Dus je zou de namen Van OpenbareRuimte in de BGT terug moeten vinden. Verplichte en onverplichte opname.

Inschatting, daar is nog wel wat werk, Waterschap/Gemeente om het orde te krijgen bij de nieuwe regelingen.
Eigen databases en BGT.

Ik heb contact gehad met het Hoogheemraadschap, dat is opgericht in 2003. De archieven van de oude waterschappen zijn gearchiveerd bij de respectievelijke regionale archieven. Wat apart is, je zou denken dat ze dat ze daar zelf over zouden willen beschikken. De medewerker gaf aan dat hij even rond zou kijken.
Ik zal morgen ook nog even contact opnemen met het archief alhier, wellicht dat zij mij verder kunnen helpen.

Als je wat verder in de tijd terug wil (tweede helft 19e eeuw) kun je misschien nog namen vinden op de kaarten van de Kuyper gemeente atlas.

Een link naar een online versie:
http://www.the-end-of-the.net/topography/

Dat is inderdaad een mooie webstek. Ik zag dat hij een nieuwe, googleloze versie heeft gemaakt. Te zien op https://www.invroegertijd.nl/ Gek genoeg zie ik van de gemeente Blokker/Hoorn geen watergangen.
Kan natuurlijk zijn dat sloten daar geen naam hebben gekregen, terwijl dat in het buitengebied (gemeente Berkhout, bijvoorbeeld) wel gebeurd is.

Wordt vervolgd!