Masseendre highway=cycleway + foot=yes til foot=designated

Vi har mange tusen tilfeller av kombinasjonen highway=cycleway + foot=yes. Denne kombinasjonen er brysom fordi den tilslører om det er en sykkelvei eller en gang- og sykkelvei og den er ikke i tråd med https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Sykkel.

Gang- og sykkelvei skal tagges highway=cycleway + foot=designated. foot=designated er fordi det er skiltet for både syklende og gående på en g/s-vei. foot=yes angir at det er tillatt, men ikke skiltet for det.

Gitt tilstanden nå, har vi mange tusen feil i taggingen pga. dette. Mange g/s-veier er ikke korrekt tagget som g/s-vei. I en del tilfeller er taggingen også helt feil av andre årsaker, f. eks. fortau tagget som highway=cycleway, eller tagging som g/s-vei enda det ikke er skiltet som g/s-vei. Sistnevnte typer feil kan vi ikke gjøre så mye med annet enn å gå inn og korrigere basert på synfaring eller flyfoto, men førstnevnte er en ren formalfeil som vi kan masseendre.

Hvis vi masseendrer highway=cycleway + foot=yes til highway=cycleway + foot=designated, vil vi fremdeles ha feil etterpå, men vi vil ha mange tusen færre feil, og mange av feilene vi sitter igjen med er feil vi uansett har i dag (fortau som er tagget som sykkelvei, tagget som g/s-vei uten skilting, etc).

Sykkelveier
Det er noen grensetilfeller. Noen “rene” sykkelveier kan være tagget med foot=yes for at rutere som ikke tar hensyn til lokale trafikkregler skal kunne sende gående den veien. Rene sykkelveier med foot=yes kan ikke skilles fra g/s-veier med foot=yes, fordi vi i dag mangler skillet mellom sykkelvei og g/s-vei i OSM – det eneste vi har å skille på i dag er på hva som står i foot.

Det er altså en fare for at noen sykkelveier blir “gjort om” til g/s-veier ved en masseendring. Spørsmålet er om de i det hele tatt var bevisst tagget med foot=yes for å markere sykkelvei, eller om det uansett er en taggefeil der. Det kan vi ikke vite.

Andre indikatorer på sykkelvei er segregated=yes, lanes og sidewalk. Det er ca. 100 kombinasjoner av foot=yes og disse taggene. Slike tilfeller kan unntas fra masseendring og heller sjekkes manuelt.

Innspill?
Har noen innspill til en slik masseendring?

1 Like

I hovedsak er jeg positiv. Jeg er nok litt svevende innstilt der det er greit for meg bare det ikke blir noe feil.

Men hvordan skal du vedlikeholde dette når folk legger inn nye sykkelveier?

Jeg syns også det bør ryddes vekk en del highway=cycleway. F.eks. mange fortau og og stier mellom boligrekker.

Spørs hva du mener.

Hvis du mener det tilfellet at folk fortsetter å tagge anleggene feil, så vet jeg ikke om at det går an å gjøre noe med det direkte. Det skjer presumptivt hele tiden. Vi kan kanskje forebygge årsaken til at de tagger feil. Hvis årsaken er at de ikke vet hvordan de skal tagge riktig, så kan vi henvise til wikien. Hvis årsaken er at de ikke vet opp eller ned på fortau, g/s-vei, gangvei, sykkelvei, etc., så tror jeg ikke det er noe å gjøre med det.

Hvis du mener det tilfellet at folk legger inn nye, rene sykkelveier med foot=yes (i fall dette med ruting av gående på sykkelveier vha foot=yes er noe vi skal gjøre), og ikke samtidig legger inn noen av de andre indikatorene for ren sykkelvei (lanes, segregated, sidewalk), så må disse gjennomgås manuelt. Men det kan vel ikke være så mange nye slike at det blir uoverkommelig?

Enig. Det gjør jeg når jeg er rundt og korrigerer sykkelveier.

Kan vi og legge til bicycle=designated hvis vi først gjør en mass-edit?

Jeg retter ofte opp i enkelt-POI og prøver da å ta en sjekk om det er annet som må fikses i samme kartutsnitt. Men, det er en veldig lite givende ting siden det er så mange “false positives” på sykkelveier og fotgjengeroverganger.

iD-utviklerne har ikke planer om å fjerne denne valideringen:

This warning only appears when the cycleway also has foot=designated . The idea is to reduce the use of implicit access tags once the user starts making access explicit.

Også diskutert i Danmark

Prøvde å lage et Overpass søk ut av det for å sjekke litt: overpass turbo

De som også har cycleway=* og footway=* ser ut til å inneholde mye rart, så de bør nok også tas ut (ca 400, så overkommelig å gå gjennom manuelt).

Kan vi sende inn “norsk” validering til iD som validerer etter norsk standard? Mener det har vært snakket om tidligere.

No pls :slight_smile: :pray: Heller fjerne dette.

highway=cycleway må jo implisitt bety at den er designert for sykkel, ellers hadde den ikke vært en sykkelvei.

3 Likes

Vanskelig å se fra flyfoto om et fortau er skiltet som gang- og sykkelveg eller ikke.

Ja, det er det. :slight_smile: Det er som sagt slikt som kanskje må tas med synfaring.

Har spurt om det er mulig med å endre validation i iD for enkeltland, så får vi klarhet i det

Generelt er jeg skeptisk til at vi i Norge velger egne løsninger, med mindre det er gode grunner. Og da er det en fordel at toolingen støtter det, og ikke lager masse støy.

1 Like

Jeg kjenner ikke bakgrunnen for avgjørelsen, men jeg mistenker at det henger sammen med ønske om å unngå eksplisitt tagging av fakta som følger av definisjonen. Det er jo fornuftig i seg selv, og det finnes argumenter alle veier for hvorfor man likevel skal/ikke skal gjøre det.

Argumentet til iD-utviklerne om at hvis man først tagger ett aspekt eksplisitt, så må alt være eksplisitt, kjøper jeg ikke. Det betyr jo at hvis vi tagger en barrier=* + bicycle=yes, så skal iD kreve at jeg også tagger motor_vehicle=no. Konseptet ellers er at man tagger unntaket fra definisjonen, ikke at man gjentar hele definisjonen. Jeg kan ikke se hvorfor iD skal håndheve et annet konsept for akkurat g/s-vei, men det er ikke en prinsipiell kamp jeg kommer til å ta med dem.

Problemet her er jo i bunn og grunn at OSM ikke har noe begrep om g/s-vei. Hvis vi hadde en egen highway=footandcycleway, så ville vi ikke hatt denne diskusjonen. I stedet prøver vi å presse den femkantede brikken gjennom det firkantede hullet eller det trekantede hullet ved å si “firkantet, men også trekantet” eller “trekantet, men også firkantet”. Det er en dårlig løsning uansett hvordan man gjør det, så lenge vi ikke har en egen highway for g/s-vei.

1 Like

Jeg synes den foreslåtte endringen er ok forutsatt at de spesialtilfellene som er nevnt i tråden blir håndtert manuelt. Helst legge til segregated=yes.

Det ser ut til å være en del gangveier blant de som vil bli endret, og som skulle ha vært highway=footway + bicycle=yes, men da må noen orke å sjekke alle manuelt. Kanskje noen kan organisere en dugnad der man tar hvert sitt fylke e.l.

La oss fortsette å unngå bicycle=designated for sykkelveier, så fjern den gjerne samtidig. Det er vanlige å bruke taggen i noen land fordi de bruker highway=path i stedet for highway=cycleway.

Ellers en oppfordring om å legge til surface=asphalt når man mapper sykkelveier. Det er en tag som normalt brukes av ruterne.

1 Like

Er det flere som må involveres før en slik endring enn lokalt OSM-miljø?

Har laget en spørring og testet masseendring lokalt.

Jeg har som sagt laget en overpass-spørring basert på kriteriene over. Resultatet er 8394 tilfeller i Norge hvor highway=cycleway + foot=yes + ikke sykkelvei (slik vi i sum har formulert det i tråden over):

area["name"="Norge"]->.boundaryarea;
(
way(area.boundaryarea)
  ["highway"="cycleway"]
   ["foot"="yes"]
   [!"sidewalk"]
   ["segregated"!="yes"]
   [!"lanes"]
   [!"cycleway"]
   [!"footway"]
  ;
);

Er det greit at segmentene fra denne overpass-spørringen blir endret til å ha foot=designated og alle andre verdier uendret?

  • Ja
  • Nei
0 voters

Alle stemmene så langt er for endringen. Jeg gjør endringen på mandag dersom ikke det kommer mange motstemmer innen det.

1 Like

Endringen er gjort (i går var mandag, ikke sant)?

1 Like

Jeg har laget en Maproulette-utfordring på de resterende tilfellene av highway=cycleway + foot=yes.