Mapbox mapping activity

Hello from the Mapbox Team!
In April 2022 our team is going to start a mapping project in Slovenia. As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, our team is planning to review a subset of the detections to better understand the type of issues, and also fix any valid data issues directly in the OSM. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition. In Slovenia we plan to upload data once a week to see and fix the latest mistakes in mapping after reviewing the 1st iteration.
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.
There’s a link to our Github ticket to the related issue
https://github.com/mapbox/mapping/issues/415
and a link to our page in OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Slovenia

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Pozdravljeni iz ekipe Mapbox!
Aprila 2022 bo naša ekipa začela s projektom kartiranja v Sloveniji. Kot del nenehnega dela za izboljšanje kakovosti podatkov OpenStreetMap načrtuje naša ekipa pregledati podmnožico zaznav, da bi bolje razumela vrsto težav, in tudi odpravila morebitne veljavne težave s podatki neposredno v OSM. Osredotočamo se na cestne napake, da izboljšamo stanje zemljevida. V Sloveniji načrtujemo nalaganje podatkov enkrat tedensko, da si ogledamo in odpravimo najnovejše napake pri kartiranju po pregledu 1. ponovitve.
Zelo bomo hvaležni za vaše povratne informacije, kakršna koli vprašanja o tem projektu, pa tudi lokalne vpoglede, za katere menite, da nam bodo pomagali bolje razumeti podatke.
Obstaja povezava do naše vstopnice Github do povezane težave
https://github.com/mapbox/mapping/issues/415
in povezavo do naše strani v OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Slovenia

Lep pozdrav,
Član ekipe Mapbox,
Sergej

Hello from the Mapbox Team!
At the end of April 2022 our team is going to start a mapping project in Slovenia.
The project was created to review logical errors with OSM road data and fix it where there’s possibility for improving the road network and enough ground truth sources. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition.
Our team is planning to review a subset of the detections, which is divided by categories:

Crossing_highways - roads with no common point
Island_highways - roads not connected to road network
Impossible angle - roads with too narrow angles
Mixed layer - connected roads with different layers
Missing role - turn restriction where 1 role is missed
Excessive role - turn restriction where we have more then 3 roles (e.g.two role “to”)
Invalid role - all roles are represented but doesn’t connected
Missing type restriction - all roles are fine but the type of restriction is missed

We’re using the automatic process for getting the detections which is based on osmium and osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). The data with OSM errors which we’re going to review is located in the github ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/415) in json files, you can watch them through geojson.io. After that, we will review new errors in Slovenia on a permanent basis once a week to support the quality of the road network.
In cases of lack of up to date satellite or imagery the team doesn’t make any edits. And always taking care about local sources, which are the most relevant and unique for each country.
On our wiki page (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Slovenia) and ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/415) there is detailed information about the background, satellite imageries, timeframes, contact mails. Also, for more clear understanding we have osm wiki pages with more detailed info about types of issues, how we get them and how we deal with feedback (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Pozdravljeni iz ekipe Mapbox!
Konec aprila 2022 bo naša ekipa začela s projektom kartiranja v Sloveniji.
Projekt je bil ustvarjen za pregled logičnih napak s podatki o cestah OSM in njihovo odpravljanje, kjer obstaja možnost za izboljšanje cestnega omrežja in dovolj zemeljskih virov resnice. Osredotočamo se na cestne napake, da izboljšamo stanje zemljevida.
Naša ekipa namerava pregledati podmnožico zaznav, ki je razdeljena po kategorijah:

Crossing_highways - ceste brez skupne točke
Island_highways - ceste, ki niso povezane s cestnim omrežjem
Nemogoč kot - ceste s preozkimi koti
Mešani sloj - povezane ceste z različnimi plastmi
Manjkajoča vloga - omejitev obračanja, kjer je zgrešena 1 vloga
Prekomerna vloga - omejitev obrata, kjer imamo več kot 3 vloge (npr. dve vlogi “do”)
Neveljavna vloga – vse vloge so predstavljene, vendar niso povezane
Manjka omejitev vrste - vse vloge so v redu, vendar je vrsta omejitve zgrešena

Za pridobivanje zaznav uporabljamo samodejni postopek, ki temelji na osmiju in osmLintu (https://github.com/osmlab/osmlint). Podatki z napakami OSM, ki jih bomo pregledali, se nahajajo v vstopnici github (https://github.com/mapbox/mapping/issues/415) v datotekah json, si jih lahko ogledate prek geojson.io. Po tem bomo enkrat tedensko stalno pregledovali nove napake v Sloveniji v podporo kakovosti cestnega omrežja.
V primerih pomanjkanja posodobljenih satelitskih ali posnetkov ekipa ne izvaja nobenih popravkov. In vedno skrbeti za lokalne vire, ki so za vsako državo najbolj relevantni in edinstveni.
Na naši wiki strani (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Slovenia) in vstopnici (https://github.com/mapbox/mapping/issues/415) so podrobne informacije o ozadju, satelitskih posnetkih, časovnih okvirih, kontaktni pošti. Za jasnejše razumevanje imamo tudi osm wiki strani z podrobnejšimi informacijami o vrstah težav, kako jih dobimo in kako obravnavamo povratne informacije (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
Zelo bomo hvaležni za vaše povratne informacije, kakršna koli vprašanja o tem projektu, pa tudi lokalne vpoglede, za katere menite, da nam bodo pomagali bolje razumeti podatke.

Lep pozdrav,
Član ekipe Mapbox,
Sergej

May I suggest to (also?) consider using GURS DOF025 (25cm/pixel) othophoto imagery? It is (to my knowledge) best available in the area and as such available in iD editor as default in Slovenia.

Hello, @StafanB!
thanks for your comment! We updated the information in the section “Tools” on Githab https://github.com/mapbox/mapping/issues/415 and Osm Wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Slovenia and we’ll use the satellite you suggested during our work.

Best Regards,
Sergey

Thanks for keeping a hashtag #mapbox_linters_slovenia in changeset comments, so it can easily be monitored on:
https://resultmaps.neis-one.org/osm-changesets?comment=mapbox_linters_slovenia

Hello, @StafanB!
You are welcome! We always add a comment to our changeset.

Best Regards,
Sergey