[LT][EN] Organizuojama OSM bendruomenė Baltijoje

Sveiki, čia empers.

Norėjau pasiūlyti OSM lietuviams, latviams bei estams prisijungti į vieną OSM Baltijos bendruomenę. Kadangi geriausiai kalbu lietuviškai, nusprendžiau pasikalbėti čia. Aišku, su tokiu subūrimu ateina labai daug klausimų: kur reikia įkurti bendruomenę - savoje svetainėje, ar pavyzdžiui kokiame Discorde, Telegrame t.t.? Kokia būtų bendruomenės rolė Baltijoje? Ar reiktų išrinkto vadovo posto, ar visus laikyti lygiaverčiais? Kokius bendrus projektus galėtume daryti? ir daug daugiau klausimų…

Kodėl Baltija? Ogi todėl, kad vien lietuvių, vien latvių ir vien estų bendruomenės, mano nuomone, būtų per daug smulkios. Be abejo, tikiuosi kažkokio tai kalbos barjero ir tą išspręsti galima rusų, anglų, vokiečių kalbomis bei nariais kurie padėtų išversti ar pnš.

Idėją sugalvojau, nes norėjau įsteigti OSM Vietinį Padalinį (Local Chapter) kaip VšĮ, tačiau keli dalykai mane sustabdė: a) aš žinau tik du žmones iš Baltijos OSM bendruomenės, su kuriais galiu kalbėti gana laisvai, be prisistatymų. b) OSM yra decentralizuotas, ir dažnai anoniminis projektas, nevisi sutiktų su asmeninių duomenų dalinimusi su manimi. c) pinigai: kas aukotų link VšĮ ir kaip galėtumėme organizuoti veiklą visi kartu, pagal Local Chapter įstatus?

Todėl, pasikalbėjęs su OSMF Sekretoriumi Joost Schoop (taip pat OSM Belgijos vietinio padalinio nariu), nusprendžiau pabandyti sukviesti bent jau lietuvius. Reikia pradėti pamažu.

Ką manote, man būtų įdomu sužinoti ar iš viso sutinkate. :slight_smile:
–empers

EN: TRANSLATION
Hello, it’s empers.

I wanted to offer OSM Lithuanians, Latvians and Estonians to join the OSM Baltic community. Since I speak Lithuanian best, I decided to talk here. Of course, with such an arrangement, there are a lot of questions: Where to set up a community - on your own website, or, for example, on discord, Telegram etc.? What would be the role of the community in the Baltic? Should a leader be elected or should everyone be treated as equals? What joint projects could we do? and many more questions…

Why Baltic? Because the Lithuanian, Latvian and Estonian communities alone would, in my opinion, be too small. Of course, I expect some sort of language barrier and this can be solved with Russian, English, German languages and by members who can help with translation.

I came up with the idea because I wanted to set up the OSM local Chapter as a registered Public Entity, but a few things stopped me: a) I know only two people from the Baltic OSM community, with whom I can speak quite freely without being introduced. b) OSM is a decentralized, and often anonymous project, not everyone would agree to share their personal data with me. C) money: who would donate towards the public entity and how could we organise activities together, in accordance with Local Chapter statutes?

Therefore, after talking to OSMF Secretary Joost Schoop (also a member of OSM’s Belgian local chapter), I decided to first try to invite at least Lithuanians. Start small, I figured.

What do you think, I would be interested to know if you agree, or not :slight_smile:
– empers

Atkreipčiau dėmesį, kad Lietuvos OSM bendruomenė bendrauja sąrašyne: https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
Lietuvos-Latvijos-Estijos bendras sąrašynas irgi sukurtas prieš daug metų: https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-baltics
Lietuvoje yra įkurta asociacija „Atvirasis žemėlapis“, kurios lėšomis yra išlaikomi https://openmap.lt žemėlapiai. Jos pagrindu kažkada buvo galvota kurti vietinį OSMF padalinį, bet vėliau buvo nebematyta prasmės tą daryti.

Ačiū už atsakymą. Galima paklausti, ar Atvirojo Žemėlapio asociacija rūpinasi tik openmap.lt, ar ir yra interesuota OSMF, OSM projektais?

Asociacija vienija Lietuvos OpenStreetMap entuziastus, taigi OSM yra svarbu. Asociacijos pavadinime nėra „OpenStreetMap“ tik todėl, kad pagal Lietuvos įstatymus negalima naudoti nelietuviškų pavadinimų.

Dėl OSMF… tai tiesiog teisinis vienetas pavadinimų, logotipų ir finansų valdymui. OpenStreetMap duombazei, žymėjimui, žemėlapių ar kitų produktų kūrimui OSMF įtakos neturi.