Import danych z http://ump.waw.pl/

Witam,
Ca?kiem przypadkowo natrafi?em w OSM na dane zaimportowane z UMP, z tego co zaobserwowa?em to ich dane s? dobrej jako?ci i chyba pokrywaj? wi?ksz? cz??? Polski. Damian napisa? skrypt który konwertuje ich dane do osm, dane te s? podzielone na miejscowo?ci (wi?cej info: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/UMP2OSM_Importing)) które trzeba r?cznie wgrywa? usuwaj?c duplikaty. Osobi?cie uwa?am ze najlepiej by by?o gdyby wszystko wgra? przed budow? osm polski ale na to ju? jest chyba za pó?no wi?c nale?y jak najszybciej przerzuci? wszystkie pliki z http://www.cd-sulewski.de/osmfiles/ i informowa? ludzi o takiej mo?liwo?ci (np na WikiProject Poland).
Co o tym my?licie i czy kto? wie czy ta lista jest kompletna?
Aha, te importy nie s? pe?ne tzn. w bazie ump s? jeszcze jakie? inne dane ale pracuj? nad tym
Pozdrawiam

Please no! Jak ktoś chce to dla swojego terytorium importuje dane UMP. Ja akurat nie mam tego zamiaru i staram się mieć 100% pokrycie w ścieżkach gpx, tak by nie było żadnych wątpliwości co do pochodzenia i licencji danych. Przy okazji świetnie się bawię :wink:

Widz?, ?e ju? zacz??e? importowa?, wi?c mam par? wskazówek:

  1. Tagi UMP_Level i debug nie s? do niczego potrzebne, wi?c lepiej je usun?? (w JOSM CTRL+A i mo?na usun?? odrazu z wszystkich ulic/punktów)
  2. Nazwy ulic zamiast polskich liter maj? krzaki, co trzeba poprawi?.
  3. Cz?sto przy nazwach wielocz?onowych (np. imi? nazwisko) ulice maj? tylko cz?on g?ówny, wi?c te? trzeba dopisa?.

Wi?cej nie pami?tam :wink:
Wbrew pozorom jest z tym troch? zabawy, ale uwa?am, ?e warto.

Dzi?ki za rady antblant ale tagi my?la?em ?eby nie rusza?, w?a?nie po to, ?eby nie by?o problemów licencyjnych (zawsze by?aby mo?liwo?? ?atwego usuni?cia tych danych) chocia? wydaje mi si? ?e z tym sprawa jest wyja?niona skoro instrukcja jest na oficjalnej stronie.
Nazwy mia?em poprawi?, ale wydaje mi si? ?e priorytetem powinien by? import aby kto? nie ?wiadomie nie nadrabia? drogi. chyba dobrym przyk?adem jest Sopot , którego Kto? zacz?? ca?kiem ?adnie mapowa? chocia? jest dost?pna mapa UMP i wystarczy?o by j? tylko uzupe?nia? a teraz po??czenie b?dzie trudniejsze. Chyba najlepiej aby zrobi? to w?a?nie Ten maper.
Ja staram si? importowa? miejscowo?ci które na mapie prawie nie istniej? ?eby si? komu? nie wcina?.
deejay1 ja te? mapuje “na piechot?” ale w Anglii gdzie tu OSM ma niesamowite pokrycie i to jest okazja dla mnie ?eby troch? pomóc Polsce :slight_smile:

Pochodzenie danych wskazuje ju? tag source, a przecie? nie trzeba kopiowa? wszystkich danych, ?eby by? zgodnym z licencj?. Poza tym tag debug w Potlatchu powoduje, ?e ka?dy punkt jest wy?wietlany jako specjalny, wi?c nie wida? gdzie s? ?wiat?a, przystanki, itd.
O ile niepe?ne nazwy ulic (bez imion) jako? specjalnie nie szkodz?, to krzaki zamiast polskich liter s? zupe?nie nieczytelne i psuj? ogólne wra?enie. No i komu si? pó?niej te nazwy poprawia? b?dzie chcia?o… :wink:

My?l?, ?e to najlepsze rozwi?zanie - przy okazji mo?na zawsze spojrze? czy nie istnieje ju? strona dla danego miasta na wiki, gdzie mo?na by zaznaczy? czy dani mapperzy ?ycz? sobie importu danych z innych ?róde?. Oczywi?cie nic nikomu nie zabraniam, tylko uprzejmie prosz? :wink:

Jestem ?wiadomy! :slight_smile:
Akurat co do Sopotu mam podej?cie jak deejay1 i wole sam wszystko strackowa?. B?dzie pod wszystko podk?adka .gpx, wi?cej szczegó?ów i du?o dobrej zabawy.

Rozumiem jednak, ?e import tam gdzie nic nie ma, i gdzie nikt nie robi nic r?cznie, to dobry pomys?. Zaczynam od Gdyni.

Apropos nienadrabiania:

Problemem jest windowsowe kodowanie. Za jednym zamachem, na *NIXach, mo?na to tak:

iconv -f CP1250 -t UTF8 UMP-Gdansk--GDYNIA.ulice.osm  -o UMP-Gdansk--GDYNIA.ulice.utf8.osm

Jest jeszcze jeden problem (cho? nie wiem czy to generalny problem danych importowanych z UMP czy akurat tak trafi?em). Przejecha?em ostatnio ulic? Jana Brzechwy w Poznaniu, wgra?em tracka i okaza?o si?, ?e namalowana wersja (z UMP) jest spory kawa?ek obok ulicy. ( http://www.openstreetmap.org/?lat=52.40986&lon=16.83645&zoom=16&layers=B000FTF ) Przesun??em j? na w?a?ciwe miejsce i okaza?o si?, ?e nie jest ona po??czona w skrzy?owaniach. To znaczy na oko wszystko wygl?da?o dobrze, ale ulice nie mia?y wspólnych punktów.
Je?li po prostu ogl?da si? map? w postaci wygenerowanych obrazków nie ma ró?nicy, ale dane mog? by? u?yte przez programy do nawigacji i wtedy jak s?dz? program si? wy?o?y, bo ulice nie b?d? po??czone, czyli nie da si? na nie wjecha? → nie da si? wygenerowa? trasy.

Jak mówi?, nie mam poj?cia, czy to generalny problem danych z UMP czy odosobniony przypadek ale warto zwróci? na to uwag?.

P.S. Dzie? dobry, OSM bawi? si? jako? od pocz?tku wakacji, ale dopiero dzi? dowiedzia?em si?, ?e jest to forum.

Po czym stwierdzasz, ?e to dane z UMP? Bo nie widz? w nich tagu source, ani nie ma ich na li?cie UMP2OSM Importing.
Tak jak mówisz drogi niepo??czone ze sob? w ogóle nie sprawdz? si? w routingu, a widz?, ?e takich ulic jest tam wi?cej (footway te? powinien by? pod??czony do drogi, je?li routing dla pieszego ma tamt?dy poprowadzi?).

Trzeba równie? zwróci? uwag? na pod??czenie danych importowanych z UMP do pozosta?ych dróg, np. dojazdowych do miasta.

Osiedle pojawi?o si? kilka(na?cie ?) dni temu zauwa?y?em, bo mieszkam po drugiej stronie lasu, je?d?? ostatnio do domu najdziwniejszymi drogami dorysowuj?c po kawa?ku kolejne fragmenty. Kiedy osiedle Bajkowe si? pojawi?o by?o usiane czarnymi kropami (DEBUG) charakterystycznymi dla importu z UMP st?d mój wniosek, by? mo?e b??dny.
Postaram si? poje?dzi? z GPSem wi?cej po Bajkowym i poprawi? b??dy zgodnie z trackami które wydaj? si? pewniejszym ?ród?em w tym konkretnym wypadku, ale to kiedy mój brat wróci z wakacji odda mi mojego Garmina bo z TomTomem którego dosta?em od niego w zamian nie b?dzi emi wygodnie na rowerze, a samochodem takie kompleksowe zbieranie tracków z ca?ego osiedla jest ultra niewygodne.

Tak?e to osiedle na pewno zostanie poprawione, ale je?li dane pochodz? z UMP warto by?oby dowiedzie? si? dlaczego drogi nie s? po??czone, czy to przypadek czy jaki? generalny b??d importu.

Mogę zacząć mordować za importowanie danych z UMP? Prosiłem o nie importowanie mojego miasta :confused: Ścieżki się teraz pięknie pokrywają z już istniejącymi, czasem idą gdzieś bokiem, normalnie szlag by to trafił…

My?le, ?e powiniene? :wink:
Jak kto? co? importuje to niech sprawdzi, czy to si? nie pokrywa z tym co jest ju? na mapie, bo pó?niej cholernie ci??ko takie drogi znale?? i poprawia?..

Chyba zrobi? diffa z planet.osm i wywal? wszystko w choink?. Je?li ju? importowa? z UMP, to mo?na by?o poczeka? na API 0.6, gdzie b?dzie mo?na ?atwo cofa? takie zmiany, teraz to masakra b?dzie :confused:

Tak zupe?nie bokiem. Samo importowanie danych z UMP nie jest z?e wa?ne jest tylko aby osoby które to chc? robi? (mnie wi?cej rpzyjemno?ci daje przerysowywanie w?asnych tracków, nawet je?li przez to idzie wolniej) wiedzia?y co robi?.
A tu najwi?kszym problemem jest kontakt, bo aby go nawi?za? i przekaza? cho?by pro?b? o uwag? potrzeba … aby ludzko?? zacz??a czyta? dokumentacj? … mamy przechlapane :smiley:

Nie wa?ne jak powa?ny b??d, kto? wzgl?dem Ciebie pope?ni?, uwa?am ?e piszesz zbyt ostro. Pami?taj o Hanlon’s Razor. Kto? chcia? dobrze. Co? robi, stara si?. Piszesz, ?e ?cie?ki si? pokrywaj?, tzn. nie skasowa? tego co Ty zrobi?e?, tak? Nie mo?esz w JOSM usun??, w cz??ci któr? nazywasz Swoim Miastem, wszystkiego co ma source=UMP…?

Chodzi Ci o nieimportowanie którego? ca?ego pliku, czy tylko o jak?? cz??? wi?kszego pliku?
Je?li to pierwsze, to mo?e dobrym pomys?em jest zrobi? na http://wiki.openstreetmap.org/index.php/UMP2OSM_Importing trzeci? kategorie ‘prosimy nie importowa?’.
Je?li to drugie, to user który spowodowa? ca?e zamieszanie, pewnie oznaczy? ju? ten plik jako zrobiony. Usu? tylko ten fragment, o który Tobie chodzi, a nikt wi?cej ju? tego nie b?dzie próbowa? importowa?, bo ju? jest ‘zrobione’.

Konflikty ?agodzimy, a nie zaogniamy. Wszyscy si? tu staramy. I u?miechy prosz?, bo to zabawa jest! :smiley:

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Pl:UMP2OSM

Przet?umaczy?em opis importu + zebra?em chyba wszystkie nasze uwagi. Jak o czym? zapomnia?em to pomó?cie.

W wymy?leniu 2 kolejnych pomóg? mi TomDalek :slight_smile: Ostatnio prowadzi?em relacj? drogi E 28 przez ca?? Polsk? i widz?, ?e przy imporcie Gdyni wyci??e? j? z ul. Morskiej + brakowa?o tagów oneway=yes + nazwa zaczyna?a si? spacj?, ale to nic osobistego, nie bierz tego do Siebie :smiley:

PS Ma kto? prosty przepis jak przekonwertowa? te krzaki pod windowsem?

Super.

Nie bior?, bo wiem, ?e wszyscy si? naprawd?, naprawd? staramy. :smiley:
Wcze?niej Morska te? mia?a ?le, bo by?a bidula jedn? samotn? nitk?, te? be? tagu oneway i bez .gpx pod sob?. Stwierdzi?em, ?e jej kszta?t jest zatem bardziej wiarygodny z UMP. I tak, oczywi?cie przemy?la?em spraw? 5 razy, zanim co? zrobi?em. A teraz, wspólnym wysi?kiem jest prawie idealna! :smiley:

Do rond nie trzeba dodawa? junction=roundabout, ten tag akurat jest (przynajmniej by? w gdyni i gda?sku). Nie trzeba te? dodawa? oneway=yes, bo junction=roundabout go implikuje. Wystarczy poprawny tag highway zamiast 0xc.

Pliki z ump2osm maj?, w?a?nie widz?, jeszcze jeden k?opot. Nazwy ulic pisane z apostrofem, maj? niedozwolony znak ’ zamiast ’ powoduj?c, ?e JOSM odrzuca taki plik, nie podaj?c za bardzo gdzie co jest nie tak.
Np. w Gda?sku:
<tag k=‘name’ v=‘De Gaulle’a’ />
zamiast:
<tag k=‘name’ v=‘De Gaulle’a’ />

Nie wiem, czy przypadek Gda?ska, jest odosobniony. Je?li nie, to w walidacji xml pomóg? mi mlview.
http://www.freespiders.org/projects/gmlview/

Myślałem, że tylko ja spać nie mogę :stuck_out_tongue:

Masz rację z tym rondem, już poprawiam na ump2osm i map features.

A nie ma iconv dla windows? Najprościej byłoby przekonwertować pliki zawieszone na stronie, tam gdzie leżą jest przecież linux.
Można też kombinować z jakimś konwerterem on-line ( http://www.iconv.com/iconv.htm )? tylko wtedy trzeba pobrac plik, wyslac i znow pobrać … generalnie głupie, ale powinno zadziałać (jeśli nie wysypie się na gigantycznych plikach).

Jestem prawie pewny, ?e GPLowy edytor Notepad++ potrafi? ?atwo zamienia? kodowanie. Kto? ma Windowsa, ?eby sprawdzi?? :smiley:
http://en.wikipedia.org/wiki/Notepad_Plus_Plus

Mów mi Insomnia :sunglasses:
:laughing: