Hvordan tagge enveis sykkelvei med fortau der syklist også kan bruke fortau?

Her er en liten nøtt. Vi har en hypotetisk enveis sykkelvei med fortau, hvor i Norge syklister kan bruke fortauet. Egenskaper vi ønsker å få med her er at sykling den ene retningen er tilrettelagt og trygg, imens sykling på fortau er tillatt, men ikke tilrettelagt.

Jeg har lagt ved to bilder og forslag til tagging.

Eksempel-knagger

highway = cycleway 
lanes = 2 
bicycle:forward = yes | designated
 bicycle:backward = no | yes 
foot:forward = yes | no 
foot:backward = no | yes 
lane_markings = yes
 surface = asphalt 
cycleway:surface:colour = red 
sidewalk:left = lane
segregated = yes

Eksempelbilder

Forsto ikke helt hvorfor man skal tagge en hypotetisk vei :wink:

Er du sikker på at det er forbudt å gå på sykkeldelen, eller er det kun frarådet? I sistenevnte tilfelle burde det kanskje stå f.eks.
foot:forward = designated | yes
foot:backward = yes | designated

Jeg jobber med en liten katalog med forskjellige scenarioer og eksempler på tagging for disse ulike scenarioene, derfor den hypotetiske veien :wink:

Jeg fant forresten litt info fra Trygg Trafikk angående fotgjengere og sykkelfelt.

Loven sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Skulle dette ikke være mulig kan du bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen. Går du langs veien skal du gå ytterst til venstre.
Trafikkregler for fotgjengere, Trygg Trafikk (u.d.)

Hva tenker dere? -skal vi tolke dette som no, da det kun er ved hindringer at fotgjengere kan bruke sykkelfeltet.

Et annet alternativ som er nevnt i key:access wiki’n er access = discouraged. Det er ikke mange som bruker nøkkel-verdien discouragedfoot i dag, men den er i det minste godkjent.

Skjermbilde 2024-05-08 kl. 12.54.39

Jeg tenker da at passende knagger i så fall blir

foot:forward = designated | discouraged
foot:backward = discouraged | designated

Det blir altfor komplisert å bruke så mange tags. Vanlige brukere vil ikke forstå det, og det vil bli mye feiltagging. Vi har allerede angitt at sykling er tillatt på gangveier (inkl. fortau) i Norge: OSM tags for routing/Access restrictions - OpenStreetMap Wiki. En del rutere følger ikke denne tabellen, så vi tagger av og til spesifikt bicycle=yes på gangveier for å få ruting der. Men i dette tilfellet er vel ikke egentlig ruting på fortauet ønsket, så da ville jeg droppet tagging for det, og heller ikke tatt med sykling på fortauet i den andre retningen.

Taggingen blir da:

highway=cycleway
lanes=1
oneway=yes
surface=asphalt

foot=designated
sidewalk=left
segregated=yes

Om alt skal med ville jeg nok heller tegnet en separat way for fortauet og satt bicycle=yes der, men da vil nok ruterne bruke fortauet som en preferert rute (i bakover-retningen). Kanskje bicycle=permissive ville være bedre.

2 Likes

Takk for gode tilbakemeldinger. Finnes det noen aksepterte knagger for å vise forskjellen mellom kun skillelinje som segregering mellom sykkelfelt og fortau og bruk av kantstein?

Nå er jeg åpenbart ikke rett person til å påpeke at noe er overflødig bruk av knagger. Jeg heller ofte mot å bruke flere knagger enn færre, så korriger meg gjerne. Siden vi bruker knaggene sidewalk = left, vil ikke da foot = designated være implisert eller er det greit å ha med uansett?

Et annet spørsmål. Hvis jeg ønsker å bruke knaggen sidewalk:left = lane, burde jeg bruke knaggen sidewalk = left i tillegg?

Enig med NKA i at dette blir unødig komplisert.

Eneste forskjellen på denne og en ordinær «sykkelveg med fortau» er vel at denne er enveiskjørt?

Fortau er jo til for fotgjengere, så da bør egentlig foot=designated være implisitt når sidewalk=* er brukt.

2 Likes

Forslag til knagger

highway = cycleway
lanes = 1
oneway = yes

oneway:foot = no ikke nødvendig da oneway ikke gjelder fotgjengere, og geometrien er tagget med sidewalk.
sidewalk = left
sidewalk:left = lane syklister og gående kun skilt fra hverandre med en malingsstripe
segregated = yes
foot = designated oppdatert 09.05.2024 (ref. NKA) må med for G/S-vei

surface = asphalt 
cycleway:surface:colour = red   

oneway:foot=no er unødig fordi oneway=* ikke gjelder for fotgjengere.

sidewalk:left=lane betyr at det ikke er snakk om et vanlig fortau, men at man bare har brukt maling (og ev. skilt) for å skille fotgjengere fra øvrige trafikanter. I så fall kan sidewalk=left med fordel sløyfes.

1 Like

foot=designated brukes når det er skiltet gangvei eller g/s-vei (for å angi at fotgjengeren har de rettigheter som da følger av lov og forskrift) så det kommer an på om det er skiltet slik her. Taggen er implisitt for highway=footway, men ikke for highway=cycleway.

sidewalk:left/right=lane er en ganske sær tag, bare brukt ca 300 ganger i hele OSM, så den blir vel neppe tolket av noen, men ikke noe galt i å bruke den dersom det ikke er opphøyet fortau, bare en strek på asfalten som skiller.

Ellers bra å følge anbefalingene for Norge her: No:Map Features - OpenStreetMap Wiki. De har blitt til gjennom flere års diskusjoner og bruk.

1 Like

I bymiljø ville jeg nok anbefale separate ways for fortau. Ut til, men ikke inkl. enkeltboligområder.

Det som er litt dumt med å tegne egen geometri for fortauet i dette tilfellet er at sykkelfelt og gangvei kun er separert med hvit oppmerking og ikke kantstein. Denne informasjonen forsvinner når man separerer geometrien, og så bør vel dette tilfellet kun være en geometri da gangvei og sykkelvei egentlig er samme vei, med flere felt / lanes?

enig. uten separasjon så kan man nok si at det er 1 senterlinje med lanes - MEN, jeg tror også det er tilfeller der man ikke vil se på dette på samme måte. :slight_smile: Gråsoner

1 Like

Hold dem samlet ja. Også i by.

Den vanlige måten å tagge at gående og syklende er atskilt med bare oppmerking er å bruke segregated=yes.

Er dette så hypotetisk da? Ett eksempel fra deres egen by, og det er sikkert flere rundt:


En av veiene i området: Way: 3630614 | OpenStreetMap

Bra at dere tar det opp altså. Fint å få det med på wikisidene.

Jeg har tagget slike som sykkelveg med fortau og satt på oneway=yes.

oneway=yes

Det blir vel ikke helt rett? Man kan med loven i hånd sykle begge veier på fortauet, hvis det ikke kryr av gående der, og samtidig finnes ikke denne «hypotetiske» løsningene i vegnormalene. Som vi likevel vet er bygget. Dette siste betyr at man strengt tatt kan sykle begge veier her - både på fortau- og sykkeldelen, i den tegningen @BYM_Ola_Juul_Holm viser frem øverst.

Dette er komplisert, i og med at man i kommuner/byer må finne løsninger på utfordringer som vegnormalene ikke har en standard for. Alternativet for de samme kommuner/byer hadde ofte vært å ikke bygge noe for syklister.

Slik tagging stopper også mulig routing for syklende. Se Enturs forslag for både gående og syklende under. Fra mitt samme eksempel over. Vet ikke helt om jeg da er enig med meg selv dessverre. Siden jeg også ser fordelen med at det er tagget med oneway=yes: At “folk-flest” og trygge syklister ikke blir routet her. Rutemotoren må uansett vekte ned fortau for syklister, og i eksempelet mitt over stopper sykkelanlegget i neste del-strekning som går over i sykkelfelt (som også er enveisregulert/-tagget - som der er, etter min mening, helt rett). Usikre syklister derimot, f.eks. de som sykler med barn, vil ønske å benytte fortauet forbi slike løsniger (altså ikke nødvendigvis bare akkurat her eksempelet er tatt fra, men andre steder/ruter og over lengre strekker).

Har dessverre ikke noe bedre forslag. Andre?

Hvis man med loven i hånd kan sykle begge veier på fortauet på denne veien, så kan kan vel også sykle lovlig i begge retninger på fortauet i ei ordinær gate som er enveiskjørt, og enveiskjørte gater tagges oneway=yes helt uavhengig av om de har fortau eller ikke.

Ja, men nå var det en gang et “nesten-hypotetisk” separat gang- og sykkelanlegg vi diskuterte akkurat her da. :slight_smile:

(Men, siden du tok opp vanlig veg og enveiskjøring: Derfor jeg som både bruker av data fra og bidragsyter til OSM tagger enveiskjørte gater med separat fortau. Norge er dessverre ikke et perfekt land for god sykkelinfrastruktur. Som et resultat av slik tagging: Da blir det lov å sykle i de digitale verktøyene på den skoleveien som unga bruker til/fra skolen, eksempel fra Drammen og Danvik barneskole)