footway=both, yes, left e.d. deprecated verklaard

Er is geen enkel probleem om een trottoir over te steken. Zie discussie over uitritconstructies.

Dus het feit dat je een trottoir over moet steken is geen reden om fietsers weg te houden van een ongemarkeerd pad.

Als ik in het verkeersreglement lees dan is het fietsen of rijden over het trottoir niet expliciet verboden. Het niet mogen gebruiken van het trottoir volgt uit de aanwijzigingen van wat WEL de plaats op de weg is voor een fietser.
Over het oversteken kan ik niets vinden, ook geen jurisprudentie.

Uit de praktijk blijkt dat een trottoir oversteken mag in geval van een uitrit of uitritconstructie. Hieruit zou ik niet willen opmaken dat het oversteken van een trottoir in het algemeen buiten het gebruik van het trottoir valt.

Als je een trottoir oversteekt dan heeft dat weinig te maken met de plaats op de weg. Je volgt nog steeds dezelfde rijbaan of het pad.

Als die redenering over de plaats van de weg doortrekt dan kan je nergens meer komen:

  • als er een fietspad is dan mag je als fietser geen gebruik maken van de rijbaan. Dus volgens jouw redenering mag je die rijbaan ook niet oversteken
  • voetgangers mogen dus ook rijbaan niet meer oversteken
  • auto’s mogen een busbaan niet oversteken

Of te wel, we kunnen redelijkerwijs aannemen dat de plaats op de weg niet van toepassing is op wegen/paden die je kruist.

Mijn redenering is dat het mogen oversteken verband houdt met de infrastructuur.
Fietsers mogen een rijbaan niet oversteken via de berm.
Voetgangers mogen een rijbaan niet oversteken als ze een trottoir volgen en aan de overzijde alleen de berm beschikbaar is om te lopen.
Auto’s mogen een busbaan niet oversteken over een doorgetrokken streep om een afslag te nemen.
Althans, ik vermoed dat dit zo geldt.

Mogen de hier geparkeerd staande auto’s via het trottoir rechtdoor de straat inrijden of mogen auto’s vanuit deze straat via het trottoir de parkeerplaats inrijden?

Dan kun je zeggen dat hier geen sprake is van het volgen van dezelfde rijbaan maar dat is bij mijn oorspronkelijke voorbeeld ook niet het geval (een fietser moet daar afslaan en dus de straat verlaten om het trottoir over te steken).

Waar staat dat fietsers niet een rijbaan over mogen steken via een berm?

Voetgangers mogen een rijbaan altijd oversteken. Met uitzondering natuurlijk van plekken waar je als voetganger helemaal niet mag komen, zoals een snelweg.

Het kan zijn dat het oversteken nutteloos is, i.e. als er aan die kant een berm is en aan de andere kant een trottoir. Maar als je daar wil staan om bijv. een foto te maken dan is dat geen probleem.

Heb je het nu over een busbaan of over een doorgetrokken streep? Een doorgetrokken streep is een verbod dat los staat van een eventuele busbaan. Maar we hadden het over oversteken, niet over afslaan. Bij oversteken geldt de doorgetrokken streep van de weg die je kruist niet.

Het probleem bij de parkeer plaats is dat je dan niet kan zien als kruispunt. Maar het zou ook kunnen dat het gewoon mag.

Nog een voorbeeld, een auto mag niet rijden op een fietspad, maar mag wel een fietspad oversteken. Dan mag je dus ook een trottoir oversteken.

Waar staat dat fietsers niet in de lengterichting over een trottoir mogen fietsen?
Waar staat dat oversteken van een weg of pad niet valt onder ‘gebruik maken van’?

Het gaat hier inderdaad om het verschil oversteken en afslaan. Busbaan en een doorgetrokken streep mogen worden overgestoken. Een verhoogd trottoir mag ook worden overgestroken volgens jou.
Een busbaan en een doorgetrokken streep mogen niet worden overschreden om af te slaan. Afslaan is dus iets anders dan oversteken. Waarom mag je dan wel met de fiets afslaand een verhoogd trottoir overschrijden?

Bij mijn oorspronkelijke voorbeeld is het ook geen kruispunt. Een fietser komt niet recht op het verhoogde trottoir afgereden.
Het kan zijn dat dit niet helemaal duidelijk was. Hier nog eens een beeld.

Ik ben deze discussie wel zat. Ga rustig in je eentje verder.

Ja, dan zal ik mijn eigen vragen beantwoorden en proberen de zaak samen te vatten.
Het gaat uiteraard, door mijn schuld, al een tijdje niet meer over het oorspronkelijke onderwerp.
Eventueel kan dit draadje vanaf hier worden afgesplitst.

Waar staat dat fietsers niet in de lengterichting over een trottoir mogen fietsen?
Dat is niet expliciet verboden. In artikel 5 van het RVV staat welke wegdelen fietsers WEL moeten of mogen gebruiken en daar staat het trottoir niet bij. We weten ook dat de politie daadwerkelijk boetes uitdeelt voor fietsen over het trottoir.

Waar staat dat oversteken van een weg of pad niet valt onder ‘gebruik maken van’?
In het RVV is niet toegelicht wat wordt bedoeld met ‘gebruik maken van’. Ook het begrip trottoir wordt niet nader geduid. Algemene betekenis van een trottoir lijkt zoiets als ‘verhoogd voetpad langs de rijweg’.
In artikel 10 staat wel iets over het niet mogen parkeren van motorvoertuigen (uitgezonderd bromfiets) op o.a. het trottoir.
In artikel 27 staat: “Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen.”

In de praktijk zijn er vele voet- en fietspaden die wegen kruisen die niet befietst of belopen mogen worden. En we weten dat in de praktijk het kruisen van een trottoir wordt toegestaan bij het in- en uitrijden van een oprit bij een huis of als onderdeel van een uitritconstructie. Dit kan ook in de vorm van afslaan zijn, dus niet volledig haaks kruisen, wat immers noodzakelijk is om vanaf een straat met direct aanliggend trottoir een oprit te bereiken (tenzij er toevallig een straat recht tegenover de oprit ligt).

Betekent dit dat kruisen altijd is toegestaan zoals Phicoh denkt? Of mag het alleen als de situatie en de inrichting dit samen toelaten, zoals ik bepleit. Het valt niet op te maken uit de wet en ik heb geen toepasselijke jurisprudentie hierover kunnen vinden.
Met situatie bedoel ik dat bijv. een trottoir slechts een onderbreking is van een toegestaan traject en met inrichting bedoel ik dat er geen barrière mag zijn als berm, verhoogde trottoirband of doorgetrokken streep.

Over het gebruik van de berm door voetgangers zegt artikel 4 lid 3 van het RVV: “Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.”
De berm is dus alleen toegewezen voor gebruik indien de andere mogelijkheden ontbreken. Mag je dan een weg heen en weer oversteken van en naar een berm, waar dus geen trottoir, oprit naar een woning of andere vervolgroute is? Wel als kruisen altijd buiten ‘gebruik van’ valt, niet als het kruisen onderdeel moet zijn van een toegestaan en daarvoor ingericht traject.

Wat betreft wel of niet mogen oversteken van een busbaan: ik heb rondgekeken en zie overal waar afslagen en uitritten zijn een onderbeking van busbaan danwel doorgetrokken streep. Dus waar een afslag is lijkt nooit een doorgetrokken streep te zijn. Als bij oversteken de doorgetrokken streep niet geldt, waarom is die streep dan overal onderbroken waar een oversteek of uitrit is?

En nee, dit ben ik niet. :laughing: