Debugger ;-)

Czasami jest tak, ?e si? cz?owiekowi nudzi i co? by zrobi?, ale nie wie co. Od dzi? ju? b?dzie wiadomo :smiley:

Przelecia?em pro?ciutkim skryptem plik poland.osm z geofabric wy?wietlaj?c drogi z nazwami kt贸re trzeba poprawi? bo:

 1. zawieraj? WTF character, znaczy zosta?y zaimportowane ze z?ym kodowaniem polskich znak贸w
 2. s? napisane kapitalikami
 3. Jest nazwisko nie ma imienia, przy czym tu lista jest kategorycznie nie pe?na bo wpisa?em tylko to co przysz?o mi do g?owy w ci?gu jakiej? minuty:

Ca?o?? posortowana wg. nazw znajduje si? tutaj: http://wariat.org.pl/smietnik/OpenStreetMap/OSM-errors.php i jest list? 2056 b??d贸w 鈥 niby nie zastraszaj?co du?o, ale jednak. Mo?na przyj??, ?e po otwarciu jednego linka dooko?a znajdzie si? wiele baboli, mo?na wi?c zaj?? sobie klkana?cie minut 鈥 lub wi?cej :smiley:

Ja si? na pewno raz na jaki? czas pobawi?, poprawianie b??d贸w nie jest mo?e tak ekscytuj?ce jak chodzenie z GPSem (zrobi?em dzi? jakie? 18km chodz?c w k贸?ko po lesie :D), ale kiedy? trzeba to b?dzie zrobi?.
Je?li takie automagiczne wyszukiwanie ma sens i warto si? w to bawi?, raz na jaki? czas podmieni? plik na aktualny. No i trzeba rozbudowa? list? nazwisk, bo jest kategorycznie za kr贸tka, a problem jak wiemy wyst?puje.

Swoj? drog? i tak nie b?dzie ?atwo czasami 鈥 w Poznaniu jest ulica 鈥淪tanis?awa Przybyszewskiego鈥 tego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Przybyszewski w Helu Zbigniewa Przybyszewskiego 鈥 chyba tego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Przybyszewski i b?d? tu m?dry :wink:

Super sprawa! :slight_smile:

My?le, ?e chwilowo mo?e zosta? tyle nazwisk co jest, a jak si? to poprawi to wtedy dorzuci si? inne. Tak ?eby nie przyt?oczy?o nas 100k b??d贸w, bo si? roboty odechce :wink:

Tylko jak wtedy wymy?lisz pozosta?e? Ja usiad?em nad Chopinem 鈥 wiadomo Chopin Fryderyk 鈥 do teraz otwar?em 3 pierwsze sztuki i rozejrza?em si? po okolicy zapisuj?c list? nazwisk, kt贸ra obecnie wygl?da tak:

    my $nameReg = join "|", qw /
      Andersa
      Bema Berlinga Buczka
      Ceynowy Chopina 
      D?browskiego D?ugosza Drzyma?y
      Fredry
      Kochanowskiego Konopnickiej Kopernika Kraszewskiego
      Le?miana
      Matejki Mickiewicza Moniuszki
      Na?kowskiej
      Orzeszkowej 
      Paderewskiego Pi?sudskiego Prusa Przybyszewskiego 
      Reymonta
      Sienkiewicza Skargi S?owackiego Sobieskiego Sucharskiego
      Tuwima
      Wyspia?skiego Wyszy?skiego
      Zapolskiej
      ?eromskiego/;

Przy okazji zacz??em sobie tworzy? plik z list? nazwisk bo zauwa?y?em po sobie, ?e przy takim poprawianiu cz?owiek traci pewno?? czy Sienkiewicz to na pewno by? Henryk :smiley: ( http://wariat.org.pl/smietnik/OpenStreetMap/nazwiska.txt zakodowane w UTF-8) Mo?e warto tak? list? powiesi? gdzie? na wiki, bo to s? nazwy ulic powtarzaj?ce si? w wielu miastach?
Innymi s?owy jedne b??d z listy kt贸r? podlinkowa?em kieruje do miejsca gdzie na oko?o wiele innych b??d贸w, zaj?cia wystarczy na ca?? zim? i wiosn? i 鈥 :smiley: Ale chyba warto si? pobawi? aby podnie?? jako?? danych z polskiego OSM.

No w?a?nie mog?yby le?e? gdzie? z boku dop贸ki nie poprawi si? tego co jest aktualnie na li?cie鈥 zreszt? niewa?ne :wink:

Ja zacz??em od ?eromskiego i narazie usuwam skupiska debug贸w. Jest co robi?, w sam raz na d?ugie jesienne wieczory :smiley:

Udost?pnisz gdzie? sw贸j skrypt? Wymodzi?em co? takiego:

curl openstreetmap.org/api/0.5/way/NRDROGI > way.txt
sed -e 's/?eromskiego/Stefana ?eromskiego/g' way.txt > way2.txt
curl -u LOGIN:HASLO -H Expect: -i -o /tmp/output.txt -X PUT -T way2.txt http://api.openstreetmap.org/api/0.5/way/NRDROGI

i ju? masz zmienion? nazw? drogi.
Jednym s?owem ca?o?? mo?na polecie? z automatu :smiley:
Zostaje tylko problem opracowania co jest ?le i jak powinno wygl?da?.

Ej, no bez kitu panowie, genialne! :slight_smile:

Czyli teraz pozostaje raczej pytanie do jakiego艣 historyka, polonisty, czy innego humanisty, ilu w Polsce takich luminarzy, 偶e nie jednemu psu burek? :smiley:

Troch? wstyd pokazywa? co? takiego, ale co mi tam :smiley: http://wariat.org.pl/skrypty/OSM-errors.tar.bz2

Tak mo?na i zalet? jest to, ?e mo?na w ten spos贸b wywali? bardzo szybko wszystkie znalezione b??dy. Wad? jest to, ?e dooko?a b?dzie masa innych b??d贸w kt贸rych si? nie wy?apie.

EDIT:

Tak, a poza tym trzeba si? zastanowi? co powinni?my robi? w takiej sytuacji. W?a?nie trzymam w r?ce okoliczno?ciowe 2z? z podobizn? niejakiego Bronis?awa Pi?sudskiego 鈥 tego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Pi%C5%82sudski . Skoro NBP wybi? monet? z t? podobizn? istnieje uzasadnione ryzyko, ?e nie ka?da ulica Pi?sudskiego w III PRL nosi imi? Marsza?ka: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Wydaje mi si? najw?a?ciwszym w takim wypadku zostawi? samo nazwisko do poprawy przez kogo? kto b?dzie pewien o kogo chodzi, znaczy jakiego? 鈥渢ambylca鈥.
Na razie mamy dwa komplety w takim razie: dw贸ch Przybyszewskich i dw贸ch Pi?sudskich :slight_smile:

Ignacego Jana Paderewskiego? Kt贸re? miasto ma tak? oficjaln? nazw? ulicy? :wink: U mnie jest po prostu Ignacego Paderewskiego, przy czym nadal nie wiadomo dlaczego jest obecnie 鈥淚gnacego鈥 jak dawniej by?o samo 鈥淧aderewskiego鈥 i ludzie maj? tak w starych dowodach :wink:

Czasami si? tak zdarza najwyra?niej :wink: http://tnij.org/ignasia

Nie wiem, mo?e si? nie znam, ale IMO to jest tak, ?e jest ulica i je?li nosi nazw? jakiego? cz?owieka, to tego cz?owieka identyfikuje imi? i nazwisko. Upiera? si? nie b?d?, ale obstawiam, ?e w uchwale rady miasta czy kto i jak tam nadaje nazwy ulicom za ka?dym razem u?yte jest imi? i nazwisko.
Przy czym faktycznie jest tak, ?e idea?em jest aby dostosowa? nazewnictwo ulic w OSM do rzeczywisto?ci 鈥 obstawiam, ?e dodanie imion na wszystkich ulicach 鈥淧aderewskiego鈥 w III PRL wygeneruje mniej b??d贸w ni? tych imion usuni?cie (r贸wnie? globalne). Ale je?li kto? jest pewien, ?e w jego mie?cie jest inaczej to oczywi?c`ie powinien poprawi? i w tym wypadku chyba doda? tag note z opisem, ?e tak ma by? bo jak nie to 鈥 :slight_smile:

Zastanawiam si? czy nie warto jakim? jednym szerokim ruchem usun?? wszystkich tag贸w source i debug z w?z?贸w ( ). Wiemy na pewno, ?e docelowo ich nie chcemy (tag source jest atrybutem drogi ( ) nie poszczeg贸lnych w?z?贸w. Mo?na zapu?ci? skrypt i w ci?gu kilku minut mo?emy si? jednym ruchem wszystkich tych debug贸w pozby?, mam tylko pytanie czy na pewno warto to w ten spos贸b robi?. Jedyna rzecz do jakiej one si? mog? przyda? w tej chwili to lokalizacja rejon贸w zaimportowanych z UMP i by? mo?e wymagaj?cych sprawdzenia jako?ci importu (po??czenia z innymi drogami, nie nak?adanie si? jednych dr贸g na inne i takie tam).

Ja to tak czy tak wyklikam za chwil? bo musz? si? koniecznie czym? zaj?? (do auta mi si? w?amali @#%^&^$# musz? odreagowa?), ale nie uruchomi? bez konsultacji, bo jak m贸wi stare przys?owie indian 鈥?atwiej kijek pocienkowa? ni? go p贸?niej pogrubasi?鈥, a ja nie lubi? jak mi kto? m贸wi, ?e spapra?em, a jeszcze bardziej nie lubi? kiedy m贸wi?c to ma racj? :D.

Przykro mi z powodu w?amania鈥

Ja jestem za tym, ?eby wywali? z automatu. UMP_Level chyba te? nie jest potrzebne, co?

Przy okazji my?la?em intensywnie o czym? takim:

 1. Zamieni? nazwy typu polna na Polna (to ju? wcieli?em w ?ycie ;p)
 2. Zamieni? nazwy typu POLNA na Polna (to wcielam w ?ycie)
 3. Stworzy? list? wszystkich poprawnych nazw ulic. Teraz jest oko?o 110k unikalnych nazw, wystarczy z listy wyci?? te niepoprawne i gotowe.

Na podstawie takiej listy mo?na generowa? wszystkie b??dne nazwy鈥

Ma to jaki? sens? :slight_smile:

PS Trzymam na dysku backup dr贸g kt贸rych nazwy zmieni?em, wi?? kijek mo?na ?atwo pogrubasi? :smiley:

Poczekam jeszcze 2-3 dni ?eby nie by?o, ?e wywal? co? co mo?e si? przyda?. Kopii zapasowej nie mam, na upartego mog? zachowa?, bo to niewiele zmian 鈥 odpalony cudak m贸wi tak:

$ ./OSM-cleaner.pl poland.osm

Nodes:
  480526 created_by: JOSM
   74508 debug
  261699 source: UMP-PL

Ways:
   8556 UMP_Level

Upload (y/N)?

i je?li mu pozwoli? to wywala UMP_Level sztuka po sztuce, zmiana regexpa w 2 miejscach i mo?e wywalac cokolwiek innego.
Z ewidentnych ?mieci mamy:
74k debug贸w w i 8,5k UMP_Level w .
Mo?na sobie z tym poradzi? w kilka dni (skrypt mi?dzy kolejnymi pobarniami/przes?aniami pliku czeka 1s ?eby nie zasponsorowa? DoSa serwerom).

Poza tym jest 260k tag贸w source: UMP w przy czym tworz? one drogi (jak rozumiem POI nie s? z UMP importowane) kt贸re te? maj? tag source ustawiony, w ramach odchudzania pliku z map? mo?na to te? wywali?, ale 鈥 no w?a?nie nie wiem czy mo?na.
Podobnie z created_by: JOSM 鈥 napisa?em na OSM-newbie z pytaniem czy nie mo?na by si? tego pozby? z kt贸re tworz? drogi, bo te 0,5M wpis贸w to 8% obj?to?ci pliku poland.osm 鈥

Te? o tym my?la?em, na razie podmienia?em wszystko p贸?automatami ale ilo?? jest faktycznie momentami przyt?aczaj?ca. Plan mam taki, ?eby skrypt czyta? plik w formacie:

Dobra Nazwa, z?a nazwa, inna z?a nazwa, nazwa jeszcze gorsza ni? tamte
Stanis?awa Wyspia?skiego, stanislawa wyspianskiego, wypianskiego, wyspia?skiego

i tak:

 1. je?li nazwa jest na li?cie ze z?ymi nazwami (nie sprawdzaj?c wielko?ci liter) to wysy?am dobr? nazw?
 2. je?li nazwy nie ma na li?cie por贸wnuj? j? tylko z t? ni? sam? zapisan? z ka?dym s?owem od wielkiej litery i je?li si? r贸?ni? te? wysy?am
 3. wszystko wygl?da ok NIE wysy?am

tak wygl?da? wst?pny plan 鈥 tylko zak?ada?em, ?e list? nazw b?d? mia? w pami?ci, ?eby nie lata? w te o na zad po plikach, ale jak m贸wisz, ?e chodzi o list? 100k nazw to 鈥 ja takiego komputera nie mam chyba :smiley:

W ka?dym razie co? tam wyklikam i si? zobaczy, to o czym teraz rozmawiamy to szeroko rozumiany plan maksimum kt贸ry IMO wymaga?by stworzenia listy nazw i jej przedyskutowania, bo nie chcemy przesy?a? do/z serwera megabajtow danych bez sensu, w ko?cu kto? p?aci za ten transfer.

Lista wszystkich ulic w Polsce jest do pobrania w przyjemnym formacie xml http://www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa . My艣licie, 偶e mo偶na j膮 legalnie wykorzysta膰 do poprawiania nazw ulic?

A jak kto艣 chce sprawdzi膰 jak to jest np. z Paderewskim u niego w mie艣cie to wystarczy zerkn膮膰 tu:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa

Trzeba by zapyta膰. Niby na dole strony 鈥渨szelkie prawa zastrze偶one鈥, ale TERYT wprowadzono ustaw膮 i jest jawn膮 baz膮 danych. Nie szkodzi jednak wys艂a膰 zapytania do GUS. Jakby co to mog臋 w poniedzia艂ek skleci膰 do nich pismo.
Przy okazji s膮 numery referencyjne :wink:

Na g?贸wnej stronie jest odno?nik do tego:

Sam dokument z GUS rewelacja, na pewno mo?e si? przyda?. Ale powstrzyma?bym si? przed jakim? automatycznym importem z tego ?r贸d?a, bo nie ma ?adnego sensu spamowa? mapy stert? tag贸w source. Ale do sporadycznych przypadk贸w w celu upewnienia si? jak powinno by?, czy wr?cz do sprawdzenia statystycznego kt贸ra forma nazw jest najpopularniejsza w .pl IMO rewelacja.

Z drugiej, bardziej automagicznej strony zacz??em klika? niejakiego WRAK 1.0 (Wykwintnie Regularny Auto Korektor) :wink: kt贸ry korzystaj?c z w?asnego s?ownika i zestawu zasad stara si? poprawi? wszystkie nazwy jakie napotka. W tej chwili efekt pracy skryptu wygl?da tak (kodowanie UTF-8): http://wariat.org.pl/smietnik/OpenStreetMap/wrak-test.txt

wystarczy w tej chwili:

 1. doskonali? skrypt - co si? dzieje
 2. ewidentnie przypadkowe b??dy poprawi? r?cznie, nie ma sensu wprowadza? do s?ownika 鈥淛ana Paw?a ||鈥 jako stringu do zmiany na 鈥淛ana Paw?a II鈥 bo wersja z 鈥減ipami鈥 by?a w bazie tylko w 2 egzemplarzach i nie podejrzewam aby mia?a szanse pojawi? si? wi?cej razy
 3. uzupe?ni? s?owniki skryptu (s? dwa jeden ze stringami kt贸re nale?y podmieni? i drugi ze stringami kt贸re nale?y zignorowa?).

Przepraszam, ?e tak post pod postem ale nie chcia?em, ?eby umkn??o 鈥 je?li kogo? to strasznie wku?y?o to obiecuje przyj?? postaw? do zjebki, posypa? g?ow? popio?em i za kar? u?ywa? windows przez 20 minut non stop. :slight_smile:

WRAK zdaje si? dzia?a?, za pomoc? do?? przydkiego hacka odfiltrowa?em mu cz??? zmian kt贸re proponowa? i pozwoli?em uploadowa? je na serwer co poskutkowa?o zmian? ~250 nazw i trwa?o 鈥 no troch? to trwa?o, ale zosta?o zako?czone sukcesem. Opisz? wi?c jak to dzia?a, bo warto aby?my teraz dopracowali jednoznaczne zasady co do nazewnictwa ulic.

Skrypt pracuje tak jak poprzednie cudactwa z plikiem osm, de facto dowolnym w praktyce u?ywam pliku poland.osm generowanego przez geofabric ( http://download.geofabrik.de/osm/europe/ ). Przegl?da drog? po drodze pobieraj?c jej ID i NAZW?. ID nas nei interesuje, jest jakie jest i u?yte jest p贸?niej tylko raz w celu za?adowania poprawionej nazwy ulicy, a z nazw? jest tak:

 1. sprawdza czy przypadkiem nazwa nie wyst?puje na li?cie nazw do zignorowania, je?li tak pobiera kolejn?. Nazwy ignorowane to takie o kt贸rych wiemy, ?e wyst?puj? sporadycznie, oznaczaj? co? konkretnego i s? napisane prawid?owo. Kilka przyk?ad贸w: 鈥淪K,PL鈥, 鈥淒 - POL鈥, (swoj? drog? granice te? mo?na by jako? znormalizowa?), 鈥淏y?a Wytw贸rnia Lotnicza 鈥淢otolux鈥濃, 鈥淲ydzia? Architektury PW鈥, etc.

 2. wywala bia?e znaki po obu stronach nazwy, czyli wszystkie spacje i tabulatory otaczaj?ce nazw?

 3. dodaje spacje po kropkach, przecinkach, ?rednikach i dwukropkach. De facto pewnie wyst?puj? tylko kropki, ale regexp w tej chwili wy?apuje wszystkei powy?sze przypadki.

 4. je?li nazwa zaczyna si? od "ul ", lub "ul. " to ten przedrostek jako domy?lny (wszystko jest ulic?) jest usuwany, tak wi?c string 鈥渦l. Hacker贸w鈥 zostranie zmieniony na 鈥淗acker贸w鈥

 5. Wywala z ca?ej nazwy wszelkie powt贸rzone bia?e znaki, czyli de facto podw贸jne spacje, co nie jest cz?ste ale si? pojawia.

 6. nast?pnie odcina i zapami?tuje przedrostek oznaczaj?cy, ?e obiekt nie koniecznie jest 鈥渦lic?鈥. Czyli na bok do pomocniczej zmiennej trafia wszytsko co jest z przodu i zawiera: (al|aleja|pl|plac|skwer|bulwar|rondo|park|os|osiedle|im|imienia). Nast?pnie w tej pomocniczej zmiennej rozwijane s? skr贸ty. Czyli oryginalny 鈥減l. im. Tadeusza Ko?ciuszki鈥 da w efekcie dwie zmienne prefix: "plac imienia " i nazw? 鈥淭adeusza Ko?ciuszki鈥.
  Rozwijam skr贸ty bo mamy przecie? do czynienia z map? elektroniczn?, je?li urz?dzenie kt贸re b?dzie z niej korzysta?o z jakich? powod贸w mia?oby pokaza? skr贸ty to nadal mo?na to zrobi?, ale na li?cie nazw sterta skr贸t贸w IMO nie ma znacz?cych powod贸w do kontunuowania istnienia.

 7. teraz Nazwa (ju? bez prefixu!) por贸wnywana jest ze s?ownikiem, kt贸ry wygl?da tak:

Jana Paw?a II
Tadeusza Ko?ciuszki, ko?ciuszki, ko?ciuszki
Marii Sk?odowskiej-Curie, sk?odowskiej-curie, sk?odowskiej
?wirki i Wigury, ?Wirki I Wigury

pierwsza (i czasem jedyna) pozycja to prawid?owa nazwa jak? chieliby?my widzie? w bazie, kolejne to nazwy 鈥減opsute鈥, przy czym nie tzreba duplikowa? nazw z polskimi znakami i bez nich, s?ownik jest rozszezrany o wersje 鈥減olskawe鈥 w chwili wczytywania. Wielko?? znak贸w jest w tym por贸wnaniu ignorowana. Tak wi?c na string 鈥淭adeusza Ko?ciuszki鈥 zostan? zamienione 鈥淭adeusza Kosciuszki鈥 (oryginalny bez polskich znak贸w), 鈥淭ADEUSZA KO?CIUSZKI鈥 (oryginalny kapitalikami), 鈥渒o?ciuszki鈥, 鈥渒osciuszki鈥 i wiele innych wariacji na ten temat. Je?li nazwa pasuje w jaki? spos贸b do kt贸rego? z tych string贸w zostanie ona zamieniona piwerszym z wiersza. Omijam teraz kolejne kroki a? do momentu przywr贸cenia prefiksu w punkcie 12.

 1. Dla nazw z poza s?ownika idziemy dalej 鈥 Wielko?? liter w nazwi jest zamieniana na 鈥淭itle Case鈥, czyli ka?de s?owo z Wielkiej Litery i dalej ma?ymi.

 2. S?owa sk?adaj?ce si? ze znak贸w 鈥渋vx鈥 w dowolnej kombinacji traktowane s? jako liczbu rzymskie i zamieniane na KAPITALIKI, co powoduje k?opot przy nazwach jak 鈥?wirki i Wigury鈥, ale wystarczy doda? pilot贸w do s?ownika i problem przestaje istnie? (jeste?my na etapie gdzie istniej?ce w s?owniku nazwy nie bywaj?).

 3. Poprawiane na MAJUSKU?? s? r贸wnie? wykryte skr贸ty jak: (PCK|PKP|ONZ|GUS|RP|ZOO), gdyby nie ten etap mieliby?my: Pck, Pkp, Onz, etc.

 4. Z kolei cuda jak: (Gen.|Dr |Ks.) zmieniane s? na pisane ma?ymi literami

 5. doklejany jest wpowrotem prefix odci?ty w punkcie 6tym

 6. Tak stworzona nowa nazwa jest por贸wnywana raz jeszcze z t? kt贸ra oryginalnie znajdowa?a si? w bazie, je?li s? identyczne, znaczy narobili?my si? bez sensu, je?li inne jest kwalifikowana do zmiany/zmieniana.

 7. ?eby nie by?o, ?e jest ma?o szcz??liwie 13 krok贸w dodam, ze teraz lecimy na pocz?tek i jedziemy z kolejn? nazw? :smiley:

Czego nam trzeba to s?ownika. Obecny wygl?da tak:

# R贸?ne takie
Ogr贸dki dzia?kowe

# Rzeki (generalnie, rzeki z polskimi literkami w nazwie) 
Wis?a

# Ulice 
Bohater贸w Westerplatte
Bojownik贸w o Wolno?? i Demokracj?
G?贸wna
Konik贸w Polnych
Pozna?ska
Przemys?owa
Sp贸?dzielczo?ci
?wi?toja?ska
Zbo?owa
Zgrupowania AK "Rados?aw"

# Ulice z nazwiskami
Ludwika van Beethovena
?w. Cyryla i Metodego 
Jana Paw?a II
Genera?a W?adys?awa Andersa, w?adys?awa andersa, andersa
Adama Asnyka, asnyka
# Stefana I Batorego
Stefana Batorego, Batorego
J贸zefa Bema, bema
Genera?a Zygmunta Berlinga, zygmunta berlinga, berlinga
Ma?ka z Bogda?ca
Jana Brzechwy, brzechwy
# Fryderyka Franciszka Chopina
Fryderyka Chopina, chopina
# Floriana Stanis?awa Ceynowy
Floriana Ceynowy, ceynowy
# Boles?awa I Chrobrego
Boles?awa Chrobrego, chrobrego
Jana Henryka D?browskiego, d?browskiego
Jana D?ugosza, d?ugosza
Romana Dmowskiego, dmowskiego
Micha?a Drzyma?y, drzyma?y
Aleksandra Fredry, fredry
Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego, ga?czy?skiego
Wincentego Kad?ubka, kad?ubka
Jana Kasprowicza, kasprowicza
Andrzeja Kmicica, kmicica
Eugeniusza "Nurt" Kaszy?skiego
Jana Kochanowskiego, kochanowskiego
Jana z Kolna
Hugona Ko???taja, ko???taja
Marii Konopnickiej, konopnickiej
Miko?aja Kopernika, kopernika
Janusza Korczaka, korczaka
Tadeusza Ko?ciuszki, ko?ciuszki, ko?ciuszki
J贸zefa Ignacego Kraszewskiego, kraszewskiego
Boles?awa Le?miana, le?miana
aleja Kazimierza "Dziadka" Lisieckiego
# W?adys?awa I ?okietka
W?adys?awa ?okietka, ?okietka
Ewy i Karola Maleczy?skich
Jana Matejki, matejki
Adama Mickiewicza, mickiewicza
Stanis?awa Moniuszki, moniuszki
Zofii Na?kowskiej, na?kowskiej
Cypriana Kamila Norwida, norwida
Jana Nowaka-Jeziora?skiego, nowaka-jeziora?skiego
Elizy Orzeszkowej, orzeszkowej
Ignacego Jana Paderewskiego, paderewskiego, ignacego paderewskiego
Stanis?awa Augusta Poniatowskiego
Janiny Porazi?skiej, porazi?skiej
Bronis?awa "Lota" Pietraszewicza
# Pi?sudskich jest dw贸ch ale nie wiem czy pierwszy miewa ulice, wiem, ?e ma 2z? :D
#Bronis?awa Pi?sudskiego
#Marsza?ka J贸zefa Klemensa Pi?sudskiego
Boles?awa Prusa, prusa
# Przybyszewskich te? jest dw贸ch i na pewno obaj miewaj? ulice
#Stanis?awa Feliksa Przybyszewskiego
#Komandora Porcznika Zbigniewa Przybyszewskiego
Miko?aja Reja, reja
# W?adys?awa Stanis?awa Reymonta
W?adys?awa Reymonta, reymonta
J贸zefa i Jana Rostafi?skich
Stefana "Grota" Roweckiego
Hanki Sawickiej, sawickiej
Henryka Sienkiewicza, sienkiewicza
Marii Sk?odowskiej-Curie, sk?odowskiej-curie, sk?odowskiej
Piotra Skargi, skargi
Jana Skrzetuskiego, skrzetuskiego
Juliusza S?owackiego, s?owackiego
Jana III Sobieskiego, sobieskiego
Mieczys?awa "Grzyma?y" Soko?owskiego
Leopolda Staffa, staffa
Stanis?awa Staszica, staszica
Majora Henryka Sucharskiego, sucharskiego
Jana i J?drzeja ?niadeckich
Rabindrannatha Tagore'a
Juliana Tuwima, tuwima
pasa? Stefana "Wiecha" Wiecheckiego 
Wincentego Witosa, witosa
# Micha?a Jerzego Wo?odyjowskiego
Micha?a Wo?odyjowskiego, wo?odyjowskiego
Stanis?awa Wyspia?skiego, wyspia?skiego
Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego, wyszy?skiego, stefana wyszy?skiego
# Jana Onufrego Zag?oby
Onufrego Zag?oby, zag?oby, onufrego zag?oby
Gabrieli Zapolskiej, zapolskiej
Tadeusza Boya-?ele?skiego, boya-?ele?skiego
Stefana ?eromskiego, ?eromskiego
?wirki i Wigury, ?Wirki I Wigury

Musimy si? jako? dogada? co do prawid?woej pisowni nazw, szczeg贸lnie nazw ulic kt贸re s? nazwiskami. Moim zdaniem powinni?my u?y? Nazwiska i imion pod jakimi dana posta? wyst?puje w podr?cznikach, nie koniecznie w 100% zgodnie z tabliczk? z nazw? ulicy. Nawet je?li burmistrz W?chocka nada? ulicy nazw? 鈥淕a?czy?skiego鈥, wiemy, ?e facet u?ywa? imion i eyst?puje w podr?cznikach jako 鈥淜onstanty Ildefons Ga?czy?ski鈥. Raz jeszcze, pracujemy nad map? w postaci elektronicznej tak wi?c ka?dy kto b?dzie z niej korzysta? np. produkuj?c system nawigacji, w ramach potrzeb mo?e wy?wietli? j? jako: 鈥淜.I. Ga?czynskeigo鈥 lub nawet 鈥淕a?czy?skiego鈥. Ale IMO nie powinni?my skraca? nazwy w g?贸wnej bazie, bo w przeciwn? stron? tak ?atwo jej rozwin?? nie mo?na. W drug? stron? te? nie przeginamy. Co prawda Tadeusz Ko?ciuszko to 鈥淎ndrzej Tadeusz Bonawentura Ko?ciuszko鈥 ale konia z rz?dem temu kto tak my?li o generale.
Kompromisem wydaje si? by? has?o w wikipedii odnosz?ce si? do danej postaci. W wi?kszo?ci przypadk贸w b?dzie ono zawiera?o w?a?nie popularne imi? imiona podane jako has?o g?owne, a wszystkie imiona wymienia jedynie w tre?ci.
W jaki spos贸b mo?emy wsp贸lnie (i sprawnie) wypracowa? s?ownik nie mam pomys?u, ale na pocz?tek spr贸bujmy mo?e tu na forum. Jest nas garstka, ale dzi?ki temu ?atwiej b?dzie si? dogada?, a ci kt贸rych nie ma 鈥 c贸? 鈥 :wink:

I to tyle. Z obecn? wersj? s?ownika nie jestem w ?aden spos贸b emocjonalnie zwi?zany, je?li wi?c s? zastrzenia to prosze ?mia?o.

Kogo warto doda? mo?na si? ?atwo pokapowa? przegl?daj?c podwieszony w internecie plik z outputem z WRAKa: http://wariat.org.pl/smietnik/OpenStreetMap/wrak-test.txt naj?atwiej sortuj?c go po nazwach czyli np.

$ cat wrak-test.txt | sed -e s/^[^0-9]*[0-9]*\ \\{3\\}// | sort | less

potrzebujemy:

 1. Prawid?owej pisowni
 2. popularnych (powtarzaj?cych si?) wariacji pisowni b??dnej

Nie potrzebujemy sporadycznie pojawiaj?cych si? b??d贸w, te lepiej poprawi? po prostu od razu w bazie via POTLACH i o nich zapomnie?.

Na koniec serdecznie gratuluj? wszystkim kt贸rym uda?o si? ten ca?y spam przeczyta?. Obiecuj? stara? si? wi?cej nie tworzy? kiepskiej literatury w takich ilo?ciach. :wink:

Rozwini?cie skr贸t贸w jak najbardziej, ale鈥 Wielk? Liter?. Nie koniecznie ka?dy cz?on, ale przynajmniej tak, ?eby ca?o?? zaczyna?a si? Wielk?. (w sensie, ?e np. na etapie (6) jak jest, ale mi?dzy (12) i (13) pierwsza litera ca?o?ci na Wielk?)

np. teraz jest:

Park im. Dreszera -> park imienia Dreszera

My?l?, ?e ?adniej by?oby

Park im. Dreszera -> Park imienia Dreszera

np2. Z przejazdu WRAKu z 2008-10-13T21:51:32+01:00, w Sopocie mamy: 鈥榓leja Grunwaldzka鈥, 鈥榓leja Niepodleg?o?ci鈥.
Oficjalne nazwy to: 鈥楢leja Grunwaldzka鈥, 鈥楢leja Niepodleg?o?ci鈥.

Tak samo punkt (11). Genera?a ma??, chyba ?e pierwszy wyraz.
I tak np: 鈥楶lac genera?a Jakiego? tam Jakiego?鈥, ale je?li nie plac, to 鈥楪enera?a Jakiego? tam Jakiego?鈥.
Lub: 鈥楲otnisko imienia dr Strangelove鈥, ale 鈥楧r Strangelove鈥. :smiley:

PS:

Kr?c?c autoironiczn? bek? z siebie powiem:
Nie wa?ne jak powa?ny b??d wzgl?dem Nas pope?nisz, uwa?am鈥 ?e NIKT z Nas, NIGDY nie ka?e Ci u?ywa? M$!!! :laughing:

Masz racj?. Za?o?y?em, ?e chodzi o nazw? ulicy, a s?owo 鈥減ark, aleja, imienia, whatever鈥 to tylko ma?o wa?ny okre?lnik a jednocze?nie mia?em problem z tym, ?e jak si? wydaje wsz?dzie jest to pisane jednak z Wielkiej litery. Tylko g?upek nie wpad?em na ten jak?e rozs?dny pomys?, aby pierwsza litera nazwy by?a Wielka, a reszta jak w pierwotnym pomy?le, co potwierdza tylko ludow? prawd?, ?e co dwie g?owy to nie jeden p贸?g?贸wek :wink:
Nazw w kt贸re zaingerowa?em z tym b??dem nie trzeba poprawia?, po prostu przy kolejnym 鈥減rzeje?dzie WRAKa鈥 jak to pi?knie okre?li?e? poprawi zgodnie z now? zasad?.

EDIT:
Jakie? p贸? godziny po wys?aniu tego postu wys?a?o mnie (z?e licho jakie?) w kork^W tras? po mie?cie. Po drodze przygl?da?em si? tabliczkom z nazwami ulic. To, ?e 鈥渦l.鈥 lub 鈥渦lica鈥 pisane jest z ma?ej litery mnie mocno nie zaskoczy?o jako? (wizualnie), i jest ma?o wa?ne dla nas tutaj bo i tak tego s?owa nie u?ywamy. Ale po drodze by? te? 鈥減lac Cyryla Ratajskiego鈥. Aleje jedne min??em ale nie dostrzeg?em tabliczki.
To wszystko nie zmienia tego, ?e IMO najlepiej zmieni? wszystko na pisane z wielkiej litery bo podejrzewam, ?e taka wersja znajdzie uznanie u wi?kszo?ci, a by? mo?e z czasem uda si? dokopa? do jakiej? generalnej zasady i wtedy by? mo?e dokona? jakich? poprawek.

Nie ma to jak feedback! :slight_smile:
Jasne, ?e WRAK to WiP (Work in Progress). Nawet mi do g?owy nie przysz?o poprawia? co? r?cznie. Pe?ne zaufanie do WRAKu v0.2 :smiley:

Jednak has?o 鈥榢olejny przejazd WRAKu鈥 da?o mi do my?lenia. Genialnym pomys?em jest mie? na podor?dziu dopracowany WRAK i zapuszcza? go regularnie w Polsk?. Dane z geofabrik maj? jednak op贸?nienie. Wydaje mi si?, ?e s? generowane codziennie miedzy 5 a 6 rano.

Na http://www.geofabrik.de/data/download.html jest napisane:
鈥淸鈥 any change you upload to OpenStreetMap should be on our download server the next day.鈥

Aktywno??, np. moja, nie jest na tyle du?a, abym czu? si? za?amany, z powodu utraty edycji tych kilku wybranych uliczek sprzed ostatnich 24h. Szczeg贸lnie w zestawieniu ile dobrego WRAK robi. Prawdopodobie?stwo ?e akurat zmieni? kszta?t czego?, co potem WRAK przywr贸ci do wersji z rana wydaje mi si? ma?e. Niemniej jednak mo?e warto si? na co? um贸wi?.

Np:

 1. Je?li zmieniam r?cznie kszta?t jakiej? drogi (np. tej Sopockiej 鈥榓lei Grunwaldzkiej鈥) musz? si? upewni?, ?e zmieni? nazw? na tak? kt贸rej WRAK nie ruszy.
  lub
 2. WRAK b?dzie zapuszczany jedynie wtedy i wtedy, o tej i o tej. Np. w ?rod? (dzie? pracy Mapnika) o 7 rano (zaraz po og?oszeniu przez Geofabrik). (przy u?yciu crona, czy czego?)

鈥 lub jeszcze co? innego :smiley:

nie, nie nie 鈥 spokojnie! To dzia?a tak, ?e offline korzystaj?c z pliku OSM z geofabric typuje ulice do zmiany, je?li kwalifikuj? si? do zmiany on pobiera plik z tylko t? ulic?, modyfikuje atrybut i odsy?a spowrotem. (de facto odpalaj?c kawa?ek basha Antblanta z tego w?tku). Tak wi?c nie ma wi?kszego ryzyka, ?e co? zostanie przywr贸cone z przed zmian. Pr?dzej odwrotnie, je?li b?dziesz mia? w JOSM otwarty fragment przez godzin? czy dwie, a w mi?dzyczasie po tym rejonie przejedzie WRAK to Ty odsy?aj?c poprawione dane zama?esz to co on poprawi?, ale to te? nie jest jaki? ultra du?y problem, bo automag si? nie m?czy.

EDIT:
Mam problem z niejakim genera?em J贸zefem Bemem
jest tego masa, przejrza?em plik z GUSu 鈥 naprawd? genialna sprawa (!) i wyniki s? takie:

$ grep -i -c bema ULIC.xml 
296
$ grep -i -A 1 bema ULIC.xml | grep -i -c "/>"
33
$ grep -i -A 1 bema ULIC.xml | grep -i -c ">J\."
2
$ grep -i -A 1 bema ULIC.xml | grep -i -c ">J贸zefa"
76
$ grep -i -A 1 bema ULIC.xml | grep -i -c gen
184

Czyli zarejestrowano 296 ulic Bema z czego 76 to ulice J贸zefa Bema, 148 genera?a J贸zefa Bema.
Osobi?cie wci?? jestem za normalizacj? zgodnie z zasad?, ?e ca?y czas chodzi o jedn? osob?. Ustawi?bym wszystkim ulicom nazw? 鈥淕enera?a J贸zefa Bema鈥, alternatywnie przestawi?bym r贸wnie? wszystkie nazwy na 鈥淛贸zefa Bema鈥. Co my?licie?