Bruk av highway=pedestrian + area=yes på gågater og fortau

Det ser være en del «tagging for the render» på gågater og fortau i Oslo sentrum.

Både gågater, fortau og gangveier i området Karl Johans gate og rundt slottet er kartlagt med et område tagget highway=pedestrian + area=yes. Dette vises som et fint grått område på OSM carto. Men fortau og gangveiene rundt slottet er ikke gågater, og Karl Johans gate er ikke gågate mellom Rosenkrantz’ gate og Fredriks gate.
Kombinasjonen «highway=pedestrian + area=yes» kan brukes på åpne torg. Skal man tagge gågater som områder bør det skje med taggen «area:highway=pedestrian» og etter disse retningslinjene.

Kan jeg fjerne og/eller retagge disse områdene?

Til visuell info så er det disse områdene som omtales:

Jeg synes du kan fjerne de delene som dekker en gate (fra vegg til vegg), og beholde områdene som markerer torg og større åpne plasser, men da som flere separate polygoner.

Torggata fra Youngstorget til Jakob kirke er heller ikke gågate. Det er i beste fall sykkelgate med delvis saktebilkjøring. Biten foran gamle badhuset og langs LO-bygget er helt blokkert for bil.

Jeg er enig. Øvre del av torggata er hverken skiltet, utformet eller regulert som gågate og burde derfor ikke ha en «highway=pedestrian»-tagg.
Gata er utformet som det som kaltes en sykkelgate i veinormalen når den ble ombygd i 2014, det som nå kalles en sykkelprioritert gate.
Jeg har tagget gata med «highway=residential» + «cyclestreet=yes». Litt uskikker på om «cyclestreet=yes» er nødvendig, da det er bestemt at det ikke skal brukes noe eget skilt for sykkelprioritert gate, og det heller ikke er noen spesielle trafikkregler for den type gate.

Jeg er også enig med dere. Jeg synes dette er “tagging for the renderer”, og de er ikke gågate engang. Mange av disse som er tagget har ikke gågate-skilting eller utformet lignende slik, og det er jo motorvogntrafikk der.

Har også tagget om en linje fra gågate til sykkelvei.

En av endringssettetene som ble tagget om til gågate har endringskommentar “Barriers [and] pedestrian streets”.

Jeg har tidligere gjort om tilbake til boligvei-taggen, men NKA ba meg å reverte tilbake til slik, fordi det kunne utløse tvist med brukeren som har tagget slik for 2 år siden.

Jeg mener nok det samme som sist vi diskuterte dette: Miljøgater i Oslo / users: Norway / OpenStreetMap Forum

I mangel av en egen tag for miljøgater synes jeg highway=pedestrian er best egnet. Det har ingenting med rendering å gjøre.

Du lager litt forvirring med ordet «miljøgate». Jeg kan ikke se at reguleringsbestemelsene bruker ordet «miljøgate» noe sted. Den bruker derimot ordet «torggate» med følgende reguleringsbestemmelser:

4.3.13 Utforming av torggater – dimensjonert for enveis motorisert trafikk og brede
fortau

Torggater (felt SKF2) skal være særskilt godt tilrettelagt for myke trafikanter og gi rom for
byliv.
Kjørebanen skal være maksimalt 4,5 meter bred, for sambruk mellom syklister og andre
kjørende og være utformet med tanke på lave hastigheter. Det skal være brede fortau og de
bør utgjøre minimum 2/3 av gatesnittet. Utformingen skal oppfylle krav til en sykkelgate etter
definisjon fra Oslostandarden for sykkeltilrettelegging. Torggater kan tilrettelegges for
varetransport og parkering for håndtverkere og HC-parkering.

Jeg syns ikke i utgangspunktet ikke disse bestemmelse behøver noen spesiell tagging, og man bør i vært fall ikke bruke «highway=pedestrian» slik at det blir vanskelig å skille de fra ordentlige gågater og torg.

Ingen gater er bygget om slik at de tilfredsstiller reguleringsbestemmelsenes definisjon av «torggater», Siden områdereguleringen «Bilfritt byliv» kun dekker Oslo sentrum innenfor Ring 2 er ikke den delen av Torggata som er anlagt som sykkelgate en del av områdereguleringen. Noen gater fikk nye begrensninger for biltrafikk etter områdereguleringen, og de bør selvsagt kartlegges med riktig «motor_vehicle=*» eller «motor_vehicle:conditional=*»-tagg,

Blir flere gater bygget om til sykkelgater bør vi selvsagt bli enige om hvordan de bør tagges. Praksis i andre land med sykkelgater har vært å ikke endre «highway»-verdien og å legge til «cyclestreet=yes». Men jeg er litt skeptisk til å ta i bruk «cyclestreet=yes»-taggen, både fordi vi mangler et eget skilt for sykkelprioriterte gater, og fordi det ikke finnes noen spesielle trafikkregler for de.

Vi kan gjerne kalle dem “torggater”. Det skulle være temmelig klart i forrige tråd.

Torggata har egen reguleringsplan med kombinert bruk slik at den er både sykkelvei og kjørevei, men med utforming slik at det er unaturlig å bruke den for vanlig biltrafikk. Jeg synes det er helt klart at dette ikke er en normal kjørevei.

Det er ikke noen fasit her. Ingen av de diskuterte taggene er “rett” eller “gal”. Spørsmålet er bare hva som er mest hensiktsmessig tag. Jeg har lagt til grunn i diskusjonen at vi skal bruke den highway-taggen som best beskriver formålet og bruken av torggatene. Jeg synes utklippet ovenfor fra reguleringsplanen, samt neste avsnitt som ikke er tatt med (der vanlige biltrafikk er utelatt), helt klart tilsier at dette for alle praktiske formål ligner mest på en gågate.

Hensikten med den forrige tråden i forumet var å unngå tagge-krig, så jeg ser ikke helt formålet med å åpne diskusjonen på nytt. Da er det jo ikke noen vits i bruke tid på å diskutere slikt.

NKA har tilbakestilt til “gågate”-tagg med “motor_vehicle=yes” slik som vi oppnådde konsensus å bruke slikt tagg i de gatene i den forrige tråden (det som jeg selv var med i), selv om dette er verken riktig eller feil, siden per dags dato har vi har ikke spesifikk tagg(er) for lignende torggater som denne.

I min første inntrykk når den ble først tagget slik var jeg ikke enig med dette, bare fordi det er biler som kjører gjennom der. Men jeg holde til den konsensusen for nå. (Jeg tagget en del som Noen ikke gjorde når han/hun gjorde ikke på endringen før nylig tilbakestilling, bare for å matche med resten)

Torggata har utformet slik at den har ikke kryssende gangfelt ved kryssene, og fortauskantene er såpass lave fordi den er tilrettelagt å krysse hvor som helst (men fotgjengere har fortsatt vikeplikt for motorvogn). Se bildet her: File:Torggata (2017-01-08).jpg - Wikimedia Commons.

NKA sa også i den andre svaret at vi kan fjerne gågate-område som dekker fra vegg til vegg (som typiskvis brukes i torg). Det har NKA latt være å gjøre i tilbakestillingen.

Det har vært liksom tagge-krig i Karl Johans gate da en bruker tagget området med gågateområde og den ble gjort om til “area:highway=pedestrian”. Den samme brukeren har gjør tilbake til “highway=pedestrian” + “area"yes” med (litt mer villende/unøyaktig forklart) endringskommentar “small fix”. Jeg sendte melding til brukeren om dette, men fikk ikke svar.

Legg merke i ledende tekst i wiki-siden Tag:highway=pedestrian - OpenStreetMap Wiki står det følgende:

A highway=pedestrian is a road or an area mainly or exclusively for pedestrians in which some vehicle traffic may be authorized.

Også denne siden hadde skilteksempler før den ble fjernet etter diskusjon i diskusjon-siden, siden gågate er ikke alltid nødvendigvis skiltet eksplisitt med gågate-skilt.

Når det står “mainly” (hovedsakelig) så er gata tilrettelagt slik at den er tilrettelagt hovedsakelig for gående (og syklende), og små mengde motorvogntrafikk, og jeg synes “mainly” kan passe til situasjonen i Torggata.

Deler av Skippergata og Brugata, er utformet lignende på gågate (siden den har ikke kjørebane for biler), men har ingen skilt som sier dette er gågate, hverken motorvognforbud (bare blindvei- og parkeringsforbud-soneskilt). Så jeg synes gågate-tagg med “motor_vehicle=yes” passer.

Vær oppmerksom at “highway=pedestrian” impliserer “motor_vehicle=no”, og jeg har lagt merke at noen brukere tagget om til slik uten å legge til f.eks. “motor_vehicle=yes”, og ender at navigasjonsruteren kjører ikke gjennom slike gater som er ellers tillatt for motorvogn. Sannsynlig de viste ikke om dette, som er vanlig hos nybegynnere.

Kommunen skal oppgradere deler av Akersgata til lignende torgate-utforming: Akersgata - oppgradering - Oslo kommune, som er tilrettelagt for syklende, og motorvogntrafikk blir kun tillat for varelevering (som har slik motorvognforbud-skilt i dag).

Så lenge vi har konsensus på forrige tråden bør vi holde til “highway=pedestrian” med passende “motor_vehicle=*”-tagg på disse gatene. Dersom flere forskjellige brukere har kommet hit og sier de er ikke enig men den gjeldende gågate-tagging på Torggata, kan vi få ny konsensus om taggingen. Vi kan foreslå ny tagg på OpenStreetMap-wikien for å gjøre det klart om taggingen.

Forresten, kan jeg gjøre om taggingen til “area:highway=footway” og “area:highway=traffic_island” på trafikkøya med fotgjengertrafikk som denne: Way: 1001566935 | OpenStreetMap?

Forresten, kan jeg gjøre om taggingen til “area:highway=footway” og “area:highway=traffic_island” på trafikkøya med fotgjengertrafikk som denne

Det er allerede gjort noen steder.