BRP gewaspercelen / AAN Agrarisch Areaal Nederland en OSM

Data-eigenaar:
Ministerie van Economische Zaken | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
CC0 1.0 Direct geschikt voor Openstreetmap.
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=1E3E0A8DC2813290E58D03AEF29102C3#/metadata/b812a145-b4fe-4331-8dc6-d914327a87ff

JOSM WMS

edit: nieuwe url.

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl


WMS: https://service.pdok.nl/rvo/brpgewaspercelen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS: https://service.pdok.nl/rvo/brpgewaspercelen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Ik en andere hebben al eerder BRP gewaspercelen aangehaald, de percelen, zoals de boer ze ingetekend heeft, kan je ook gelijk een ref overnemen voor verlinking. Zien, wat er wordt verbouwd.

De boer tekent gewas percelen op een kavel, deze kavel, topografische kavel, het systeem meld de boer of hij zijn percelen binnen deze topografisch kavel tekent, hij kan ook aangeven of de topografisch kavel groter/kleiner is geworden.
https://www.youtube.com/watch?v=AIQnyfiTgt4

Het zou goed zijn om inzicht te krijgen, hoeveel deze topografische kavels van vorm veranderen, grote kleine afwijkingen.
Deze meldingen zijn indicaties. Waar actie ondernomen kan worden.
Voor de dienst om de boer te controleren. Je hebt daar ook nette en slordige tekenaars. Ze controleren nu steekproefgewijs.

Topografische kavels liggen op zich jaren vast, ook na een overdracht naar een andere boer, echter bij gebiedswijzingen of erfvergroting, aanleg kavelpad, een bredere sloot (natuurlijke oevers) verandert er veel. Ook zou dat in OSM moeten veranderen.

Willen we deze indicatie?

OSM:
Hoe gaan wij bij het opnieuw intekenen te werk.
Teken we de topografisch kavel en/of ook het gewasperceel.

Het loskoppelen van polygonen en veranderen vraagt vaardigheden, bij replace geometrie, wordt er deel automatisch gedaan niet elk node aflopen.

Kavel tot aan de insteek van de sloot. Tot aan het betonpad/kavelpad
Want in de sloot groeien geen suikerbieten of fabrieksaardappels.

Met een luchtfoto loop je altijd een jaar achter, grote kans op missers, brp komt ook pas vrij na de gecombineerde opgave van de boer.

Wat dan:
Wat is er op tegen om BRP percelen over te nemen, inclusief ref.
Welke nadelen/voordelen geeft dat.

Onderhoudbaarheid;
Hoe doen we het nu, hoe zou het kunnen na brp import.
Waar halen we een kwaliteitsverbetering zonder jaren lange meer werk.

In contact met kadaster, heeft kadaster ook gekeken naar de rol van Openstreetmappers.
Ze komen zelf met de inschaling van betrouwbaarheid van Openstreetmappers, als indicatoren voor fouten of zelfs aanpassingen.

Hoe secuurder je intekent, hoe betrouwbaarder je bent. Wellicht kom je dan op een eventuele lijst.
(voor ons Nederlanders misschien een reden om tekenafspraken te maken, wat aansluit bij andere)
Wanneer je dan een topografisch perceel aan past, is dat een indicatie dat de Openstreetmapper het niet eens is met hoe de boer het ingetekend heeft. Dit is een indicatie voor de BRP controleurs, die nu steekproefsgewijs controleren en dan actie kunnen ondernemen

Kadaster:
Ze willen met hun werk aan BRT een nog kleinere foutmarge behalen en zoeken naar andere indicatoren.

Terugkomend op brp percelen zou het mechanisch ook terug aangepast kunnen worden in Openstreetmap op basis van brp ref de ligging en grote. Change replace geometry methode.

Alles hangt af van de inteken kwaliteiten van de boer en het systeem, waar verandering worden toegestaan.
De boer heeft een smartphone, bij veranderingen verplichten gps foto’s te nemen. Meerdere van dezelfde locatie.

Kunnen we onze handmatige controle taken ook beter stroomlijnen en met indicators werken.
We doen nu ervaring op met de BAG update, we weten waar iets is verandert op basis van ref:bag id, en kunnen direct op de plaats aan de gang, waar iets verandert is.

Ik noemde steeds de OSMboer, zijn dit onze nieuwe OSMers in het veld?
En dat veld is groot, Landbouw met de grote L.

Wauw, daar begin je nogal een discussie…

Deze lijkt me simpel; de topografisch kavel.
Aangezien ik een paar boeren ken ben ik niet geheel onbekend met dit systeem. Het is niet ongewoon dat er op een topografisch kavel 2 gewassen staan en het jaar erop maar 1. Alle percelen waar dit het geval is kunnen we dan jaarlijks gaan splitsen of samenvoegen.

Een ander argument* tegen het gebruik van gewaspercelen is dat nadat de boer besloten heeft wat hij op een bepaald perceel gaat telen hij/zij dit aan het ministerie moet door geven, deze informatie moet dan verwerkt en gepubliceerd worden, waarna een osm-er dit kan oppikken en op de kaart kan zetten. Aangezien we het hier hebben over data jaarlijks die kan veranderen mag de tijd die de data nodig heeft om ‘van boer tot osm’ te gaan niet te lang zijn. Ik zou zeggen dat als het meer dan 2 maanden kost voor deze data om in osm te belanden we hopeloos achter de feiten aan lopen en we beter kunnen kiezen voor een versie van de data die minder vaak veranderd.

*Dit argument is gebaseerd op een paar aannames, dus til er niet te zwaar aan.

Een akker loopt doorgaans door tot aan de sloot (afhankelijk van of dat je de slootkant bij de sloot rekent). Als je de sloot als lijn tekent dan vind ik het logisch om de aangrenzende percelen er aan vast te plakken. Zo geef je aan dat dit in de realiteit ook aan elkaar vast zit. Ik geef toe dat dit geen perfecte weergave van de werkelijkheid is, maar als je een kaart tekent ben je altijd de realiteit aan het versimpelen. Ook heb je te maken met de moeilijkheid dat je het ene object (de akker) als polygon intekent en de andere (de sloot) als lijn.
Ik ben er helemaal voor om alleen het beteelde gedeelte van het akker in te tekenen, mits de sloot en het talud ervan ook als polygon worden ingetekent.

Ik ben bekend met de methodiek van Landbouwtelling en bouwplannen.

Als ik het mij goed herinner mag er ong. een meter langs de sloot (de helling) niet bewerkt worden.
De grotere sloten hebben een werkpad om het waterschap de sloot te laten maaien.

Vraag je een boer dan gaat hij echt niet in de sloot staan om aan te geven tot waar het land loopt.
En zo zal een boer ook tekenen.
Ik ben het met je eens. Land hoort tot aan de insteek te worden ingetekend.

Lijn tekenen:
Is hetzelfde als bij, top10nl tekenen van de sloten.
sloot
Waarbij de tekenrichting de stroomrichting van het water weer geeft. Zo doen we dat in OSM. Is tevens routering van vervoersvormen over water.

Polygon tekenen:
topografisch ingetekend
sloot
natural=water water =ditch
land
Tot midden van de sloot zou een verkeerde weergave zijn. Wat wel gebeurd bij BRT TOP10nl.
Tot de insteek zou logisch zijn. Ook gezien het gewas.

We tekenen de sloot zowel als lijnvorm en als polygon tezamen in, de render beslist wel wat hij rendeert.

Dan doet wel het probleem zich voor als bij highway, waarbij we zeggen dat het land niet aan de highway routeringslijn vastgemaakt mag worden, dit geldt dan ook voor de waterway=ditch.
Als iemand een polygon wil tekenen moet dat kunnen, dan is het lastig als het aan elkaar zit.
Dus waterway los van landuse tekenen, zou je denken.

Insteek sloot:

Er is nog geen goede tag voor de slootkant/talud kant in Openstreetmap discussie hier verder
Het land loopt tot de insteek, de insteek is op de AHN Actuele Hoogte Nederland kaart zichtbaar te maken, hulpmiddel.

Dammen ( waar de culvert onderdoor loopt) kunnen apart ingetekend worden. Nog geen goede OSM tag voor deze dammen.
Hier wordt geen gewas op geteeld. Maar is meestal gras landcover=grass en er loopt een klein track overheen.

Tegenwoordig heb je te maken met akkerrand beheer en spuit vrije zones.
Ik zag dat op 1 locatie ongeveer 15 meter langs de insteek van de sloot als blijvend grasland was ingetekend in de BRP
https://www.openstreetmap.org/#map=18/53.41528/6.59828
Andere locatie https://www.openstreetmap.org/#map=17/53.21683/6.88628
En de boer gaat daar op zijn manier mee om.

Het gewasperceel is net iets als de kamers binnen het gebouw. building;part= farmland:part= (niet bestaande tag, alleen om aan te geven een denkrichting) Zoals al aangegeven wisselen het aantal gewaspercelen op een kavel nogal eens. Kleinere teelten, verhuur (bloembollen, lelie)

Waterschap
Wetten geven verplichtingen, verplichting vanuit de keur en legger.
De boer moet ook om de zoveel tijd, wanneer het Waterschap dat nodig acht de grond van uitbaggering ontvangen.

Maar om nu die meter, wat wel akkerland is als meadow op te voeren, je zou dat als gewasperceel kunnen zien.

Wat doet de boer, https://www.youtube.com/watch?v=2OT7L0Tod1A
(let ook eens op hoeveel keer een video bekeken wordt)

Hoe is de verhouding met AAN

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/aef01552-615d-4173-924d-4dbbde34b515?tab=general

Zijn topografisch percelen gecombineerde opgave gelijk aan AAN percelen?

CC0 1.0, dus te gebruiken in OSM


https://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/wms?request=GetCapabilities

JOSM WMS


https://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/wms?

Let ook even op de percelen die ogenschijnlijk in een natuurlijk gebied liggen, maar toch gekwalificeerd worden als agrarisch.
Welke tags daar op zouden moeten.

Discussie:
landuse=farmland, zouden de percelen er binnen (gewaspercelen)
farmland:part=
kunnen zijn?

Wat voor gewas er wordt geteeld geef je aan met crop=*

Hier is een voorbeeld van een sloot in mijn omgeving.
Het is een screenshot van een luchtfoto van 2016 met de kadastrale perceelgrenzen.

De overgang van akker naar het slootperceel is goed te herkennen op een luchtfoto.
Aan beide zijden van de sloot ligt een strook gras (gras met ‘kruidachtigen’).

Om het gras als onderdeel van de akker in te voeren vind ik zelf te ver gaan, dit staat flink van de werkelijkheid vandaan.

De strook gras het werkpad van het waterschap (eigendom van de overheid).
Wandelaars en fietsers mogen er gebruik van maken (tenzij er een bord staat dat het verboden is).

Als je een gewasperceelnummer op geeft kan het aan BRP gelinkt worden en dan kan de crop er op komen.
Dan zou er een systeemkunnen ontstaan net als bij de BAG dat je ziet welke percelen van grote zijn verandert en zou je actie kunnen ondernemen in je gebied.

Bij AAN praten we over 500.000 objecten/percelen.

Dank!
Is nieuw voor mij, maar wel erg handig, ook voor update Bentwoud waar ik graag aan wil bijdragen

Als de data vergelijk met parate kennis, dan krijg ik persoonlijk een positieve eerste indruk van de kwaliteit (bijvoorbeeld onderscheid boomkwekerijen/grasland waar ik dat zou verwachten)

Maar ik ga met niet in nog een discussie mengen, anders kom ik -naast alle andere bezigheden- helemaal niet meer aan mappen toe… :wink:

Voor een perceel gebruik je in eerste instantie de AAN Agrarisch Areaal Nederland. JOSM wms boven.
De BRP gewasgpercelen liggen altijd binnen een AAN perceel.

Antwoorden van PDOK.

In contact met het RVO te Assen
AAN percelen / topografisch percelen kunnen over meerdere kadaster grenzen liggen van meerdere eigenaren.

Voorbeeld foto Jan Wandelaar boven.
Waarschijnlijk is het Waterschap eigenaar van de sloot. Kan Jan Wandelaar wms AAN BRP vergelijk foto maken.

De vraag is of een gewas verbouwer zijn gewasperceel over de kadastrale grens van een ander mag tekenen. ( bij geen verhuur) Bijvoorbeeld dit Waterschap voorbeeld ( foto boven) Mijn vraag was, wordt hierop gecontroleerd. Nee. Nu zijn er gewasverbouwers die deels grond van overheid gebruiken. Klopt het gewas perceel naast de sloot wel, bij waterschap ligt veelal een groenstrook, is dit agrarisch? Zie ik niet terug in gewaspercelen een rand zou dan een ander gewas zijn. Topografisch perceel wordt op basis van luchtfoto ingetekend, net als wij doen.
Tot waar toe hoort het AAN perceel topografisch perceel ingetekend te worden.
Er is dus nog wat onduidelijk. En dat weten ze.

AAN is onderdeel van de BGT ==>organisatie is bronhouder, dus AAN komt in de BGT

Dit houd in dat deel land als vlak, gras, tot insteek sloot, talud sloot en oppervlakte water worden ingetekend.
Zoals het ook is.

RVO, de registratie van Landbouwgrond, partner van de BGT.

Nieuwe url voor BRPWMS: https://service.pdok.nl/rvo/brpgewaspercelen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS: https://service.pdok.nl/rvo/brpgewaspercelen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFShttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl

Zijn de gegevens ook nieuw of alleen de URL?

De dataset BRP Gewaspercelen is voorzien van recente informatie en beschikbaar op gewijzigde endpoints. Er hebben updates plaatsgevonden voor de WFS, WMS en Atomfeed, waarbij het Geopackage conform gebruikelijke standaard beschikbaar is. De WMTS is nog in onderzoek.

Uiteraard blijven de bestaande webservices van de BRP Gewaspercelen ongewijzigd beschikbaar tot 1 maart 2022, daarna zullen deze worden uitgezet. Migratie van historische informatie vindt nog plaats, informatie daarover volgt op een later moment.

PDOK raadt gebruikers van deze dataset aan om voor de actuele informatie zo spoedig mogelijk te switchen naar onderstaande nieuwe endpoints:

Klinkt goed. Ik maak veel gebruik van de BRP Gewaspercelen bij het mappen in de polders.