BGT: Alle topografische gegevens vrij beschikbaar

Een geüniformeerde landsdekkende digitale basiskaart, die dient ter vervanging van diverse bestaande grootschalige topografische bestanden komt vrij beschikbaar voor iedereen. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen.

De BGT zal vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland worden die door alle overheden wordt gebruikt. De BGT levert een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, geschikt voor gebruik op schaal 1:500 tot 1:5000. Dit detailniveau wordt bijvoorbeeld gebruikt voor bestemmingsplannen, voor onderhoud van de openbare ruimte, voor naderingsroutes van de brandweer en als ondergrond bij vergunningverlening. De BGT bevat wegen, spoorwegen, water, terreinen, bouwwerken, kunstwerken en waterkeringen. Met een wetsvoorstel heeft minister Schultz nu onder meer geregeld dat al deze fysieke objecten op eenzelfde manier worden weergegeven en op elkaar aansluiten zodat er een dekkend beeld van Nederland ontstaat.
De topografie wordt aangeleverd door alle overheidspartijen die grootschalige topografie inwinnen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministerie van Defensie-Dienst vastgoed, ministerie van EL&I-Dienst Regelingen, Rijkswaterstaat) en Prorail als beheerder van het spoor. De BGT wordt gemaakt voor gebruik binnen de hele overheid: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast wordt de BGT ook buiten de overheid voor een ieder beschikbaar gesteld. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Bron: http://www.verkeersnet.nl/7604/alle-topografische-gegevens-vrij-beschikbaar/

Het kadaster stelt na het in vullen van een aanvraagformulier alle topografische kaarten van Nederland digitaal ter beschikking.

http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/zakelijk/default.html%3Finhoud%3D/zakelijk/producten/topografische_dienst_top25raster.html