Use of CC BY 4.0 licensed data in OpenStreetMap

Bij toeval stuitte ik op onderstaande bericht:
https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/

Aangezien we in Nederland veelal te maken hebben met overheden die haar data niet onder de CC0 1.0 (Public Domain) uitbrengen maar onder CC BY 4.0 (of lager), is er altijd een mogelijkheid om expliciet te vragen om toestemming voor het beschikbaar stellen van de dataset expliciet voor OpenStreetMap.

Er is een “standaard brief” opgesteld die het eenvoudiger kan maken om de open data aanbieder middels deze brief toestemming te verkrijgen voor het gebruik in OSM.
(Er bestaat ook een voorbeeld voor CC BY 2.0 en 3.0)
Op deze manier kunnen we de naamsvermelding op de kaartdata achterwege laten, ook is het dan niet meer noodzakelijk om aan te geven of het werk gewijzigd is. Natuurlijk kunnen we bij upload altijd nog een naamsvermelding op de data source te plaatsen.

Graag wil ik door medemappers de brief laten vertalen, om op deze manier een exemplaar voor Nederland te verkrijgen.

We zullen het document in een nieuwe omgeving van bijvoorbeeld google docs kunnen plaatsen, zodat het originele document niet gewijzigd wordt.
Als er toestemming is verkregen stel ik voor om deze toe te voegen via de Potential Datasources in Bestaande geo data hergebruiken te plaatsen.

In eerste instantie heb ik het niet over import van data, maar over gebruik van bijvoorbeeld de wmts BGT layer.

Alvast dank voor de reacties.


Beginnetje

Beste [persoon],

allereerst bedankt voor het beschikbaar stellen van de data van uw organisatie onder de CC BY 4.0 licentie.

Ik ben een vrijwilliger voor Openstreetmap (OSM) , een gemeenschappelijk project met als doel een wereldomvattende geodataset samen te stellen. De data van OSM kan door iedereen worden gebruikt onder ODbL-voorwaarden.

We willen graag uw data gebruiken om OSM te verbeteren. Hiervoor hebben we uiteraard uw toestemming nodig.

Eerst wat uitleg:

  1. De data van OSM komt van duizenden vrijwilligers en legio overheden. Daarom is het onmogelijk om van iedereen de naam te vermelden op een kaart die is gebaseerd op OSM-data. De naam van een organisatie zoals de uwe, die een grote bron van data vormt, zou komen te staan op de Contributor’s Page. Daar staat ook informatie over licenties en voorwaarden. Gebruikers van OSM-data dienen te melden dat deze data van OSM komt, zoals beschreven op de pagina betreffende auteursrechten en licentie.
    CC BY licentievoorwaarden zijn nogal losse voorwaarden. U zou moeten bevestigen dat de manier waarop uw organisatie wordt vermeld door OSM in overeenkomst is met sectie 3(a)(1) van de CC BY 4.0 licentie.

  2. De ODbL en CC BY 4.0 verschillen iets t.a.v. de rechten op de data. De ODbL laat toe dat gebruikers hun toepassing beschermen, zolang de database vrij toegankelijk blijft, inclusief de data die de gebruiker toevoegt (“parallelle distributie”). Bij CC BY 4.0 mag een toepassing niet beschermd worden als CC BY 4.0 data wordt gebruikt. Dit is een klein verschil maar af en toe voldoet een gebruiker wel aan ODbL voorwaarden en niet aan CC BY 4.0 voorwaarden.

In de praktijk blijkt parallelle distributie een prima manier te zijn om de data open toegankelijk te houden en er flexibel mee om te gaan.

etc etc etc

EDIT: Dit is nogal straffen toebak. Even afwachten of zich iemand meldt met verstand van licenties e.d.

Daarom heb ik het ook in het forum geplaatst.
Binnen OSM hebben een aantal mappers directe connecties met overheden. Dit is dan een hulpmiddel om schriftelijke toestemming te verkrijgen.
Toch bedankt voor je meedenken hierin :wink:

Bij deze mijn poging tot vertaling. Inderdaad niet gemakkelijk, want sommige delen van de tekst begrijp ik inhoudelijk niet.

Enige opmerkingen:

  • Ik mis in het Engelse origineel dat van de ondertekenaar gevraagd wordt dat hij binnen zijn organisatie bevoegd is om de gevraagde toestemming te verlenen. Dat lijkt me wel een punt om op te nemen.
  • de brontekst meldt alleen OpenStreetMap (en gebruikers) als begunstigde van de toestemming. Het is onduidelijk aan welke rechtspersoon (vereniging, stichting, of iets anders?) de gevraagde toestemming gegeven zou moeten worden. Als ik zo’n verzoek zou krijgen, zou ik graag precies willen weten met welke club ik zaken doe.
  • In de brontekst begint de tweede alinea met ‘Ik’, om in de daaropvolgende alinea over te schakelen op ‘Wij’. De ‘Ik’ word wel geïntroduceerd, de ‘Wij’ niet. Het lijkt me een fout, maar ik heb het niet gecorrigeerd in de vertaling.

Commentaar op de vertaling is welkom!


Geachte [contact],

Bedankt voor het beschikbaar stellen van [de dataset] van [organisatie] onder de voorwaarden van de Creative Commons BY 4.0-licentie.

Ik ben een vrijwilliger van OpenStreetMap, een open samenwerkingsproject dat als doel heeft een wereldwijde geo-data set te maken, die door iedereen vrij te gebruiken is op basis van ‘share alike’ en onder voorwaarde van bronvermelding, met toepassing van de ‘Open Database Licentie’ (ODbL).

Wij hebben grote belangstelling voor het gebruik van [de dataset] om OpenStreetMap te verbeteren. Om dit mogelijk te maken moeten we zeker weten dat [organisatie] geen bezwaar heeft tegen het gebruik van [de dataset].

In het bijzonder zijn er twee zaken die we graag willen verhelderen.

Ten eerste: de data van OpenStreetMap zijn afkomstig van duizenden lokale vrijwilligers, alsmede van talloze overheidsbronnen. Vermelding van al die bronnen op op OpenStreetMap gebaseerde kaarten en andere produkten zou ondoenlijk zijn.
In plaats daar van verwijzen we op onze ‘Contributors Page’ naar belangrijke bronnen, zoals [organisatie] (inclusief de oorspronkelijke licentie-informatie).
Gebruikers van OpenStreetMap zijn verplicht als bron de OpenStreetMap-medewerkers en data-leveranciers in hun gezamenlijkheid (als “OpenStreetMap Contributors”) te vermelden op de OpenStreetMap-data die ze gebruiken.
De bronvermeldingsvereisten van de CC BY-licentie zijn tamelijk algemeen, dus is het voldoende als u bevestigt akkoord te zijn met de methode die OpenStreetMap hanteert om [organisatie] op een ‘redelijke manier’ als bron te vermelden, zoals vermeld in artikel 3(a)(1)(A)(i) van de CC BY 4.0 licentie.

Ten tweede: de ODbL- en CC BY 4.0-licenties gaan enigszins verschillend om met technologieën voor ‘digital rights management’.
De ODbL-licentie staat toe dat gegevensgebruikers technische beschermingsmaatregelen toepassen op hun eigen gegevensverzamelingen, zo lang ze maar een onbeperkte versie van de onderliggende database, inclusief hun eigen toevoegingen, ter beschikking stellen (“parallelle distributie”).
De CC BY 4.0-licentie kan echter zodanig worden gelezen dat die het gebruik van iedere toepassing van technische beschermingsmaatregelen op databases die CC BY-materiaal bevatten, verbiedt.
Dit betreft een betrekkelijk klein verschil tussen de beide licenties, maar het betekent wel dat, in sommige gevallen, gebruikers die wel in overeenstemming met ODbL handelen, dat niet per se doen met CC BY 4.0.

In de praktijk is onze ervaring dat parallelle distributie een uitstekende manier is om de open beschikbaarstelling van gegevens te verzekeren, met behoud van flexibiliteit van gebruik.
Dus, wat we vragen is dat, ook al verbiedt de CC BY 4.0-licentie (in artikel 2(a)(5)(B)) het opleggen van toegevoegde voorwaarden op het gebruik van de in licentie gegeven data aan gebruikers die de data van anderen doorgegeven hebben gekregen, zelfs als er een parallelle distributie beschikbaar is, u toch OpenStreetMap en zijn gebruikers vrijstelt van deze licentie-beperking.
Deze vrijstelling heeft geen gevolg voor de originele dataset van [organisatie], het heeft alleen betrekking op beperkingen die zijn toegestaan op combinaties van die data met OSM-data.

Bedankt voor uw begrip in deze. Als [organisatie] wil meewerken [en u terzake binnen uw organisatie bevoegd bent om de genoemde toestemming te verlenen (toevoeging JW)], zou u dan bijgaande brief willen ondertekenen en aan mij terugsturen?

Als u nog vragen hebt, of graag meer informatie over OpenStreetMap wilt, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[OSM-representant]


Toestemming om CC BY data te gebruiken in OpenStreetMap

[organisatie] stemt in met het volgende met betrekking tot [dataset]:

  1. Vermelding van [organisatie] als bron, door OpenStreetMap en zijn gebruikers, op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors is voldoende om te kwalificeren als ‘reasonable manner’ in de zin van artikel 3(a)(1) van de CC BY 4.0-licentie.

  2. [Organisatie] stelt OpenStreetMap en zijn gebruikers vrij van toepassing van het bepaalde in artikel 2(a)(5)(B) van de CC BY 4.0-licentie, opmerkende dat de Open Database License 1.0 open toegang of parallelle distributie van OpenStreetMap-data vereist.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Functie:

Er is op het moment contact met het Kadaster, over vele layers, het is verstandig om daar geen nieuwe aanvragen te doen.

Is bovenstaande vertaling door Jan Westerhof inderdaad de versie die nu gebruikt wordt, om overheden met een opendata kaart onder CC BY 4.0 licentie aan te schrijven? Of staat er elders een geactualiseerde versie in het Nederlands? Of is de CC BY 4.0 licentie inmiddels gewoon geaccepteerd door de OSM community? Ik vraag het omdat deze concept versie uit 2017 dateert, en er nauwelijks commentaar op is gekomen. De overheid over CC BY 4.0 aanschrijven zal toch wel een keren aantal zijn gebeurd sinds 2017?

Laat ik het anders formuleren. Wordt dit formulier nog gebruikt voor data die onder CC BY 4.0 gepubliceerd zijn?

Dit formulier is als voorbeeld bedoeld, om goedkeuring van de bronhouder te verkrijgen, en kan nog steeds gebruikt worden.

CC BY 4.0 Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54974

Zie het als OSM en haar naamsvermelding, wij willen ook graag dat de naam vermeld wordt, als OSM data gebruikt wordt.
(OSM heeft in 2012 gekozen voor de ODbL licentie, deze is meer toegewijd aan databases)
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License