Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Her er tillatelse fra Direktoratet for e-helse via Helsedirektoratet til å bruke åpne data fra Fastlegeregisteret. Registeret driftes av Norsk Helsenett.

Og her er datasettet for fastlegekontorene: Google drive link. Se filen Fastleger.osm og originale data i Fastleger_original.json.

Det er 1400 legekontorer i filen. Alle er med i fastlegeordningen. Planen er nå å importere disse til OSM.

Det originale datasettet har ikke koordinater, bare besøksadresser. Koordinatene er hentet gjennom oppslag i Nominatim ved hjelp av MMQGIS. Ca 1000 av kontorene fikk eksakte treff i Nominatim, resten fikk treff på bare gatenavn, poststed o.l. Dette skyldes delvis at en del av adressene var skrevet feil, manglet husnummer eller manglet adressenode i OSM. Legekontorene uten eksakt treff ble lokalisert manuelt, delvis ved hjelp av opplysninger på legekontorenes hjemmesider. Til slutt er alle nodene forsøkt plassert best mulig i bygningene (men fremdeles som enkeltnoder).

Om attributtene:

  • Alle legekontorene er tagget amenity=doctors

  • Det nye feltet healthcare:speciality=fastlege er et forsøk på å markere at dette er legekontorer i den norske fastlegeordningen.

  • Referansen ref:nhn er en unik id til Fastlegeregisteret hos Norsk helsenett og er egentlig kontorets organisasjonsnummer.

  • Noen av attributtene i osm-filen har store bokstaver. Disse skal ikke importeres i OSM, men er med til hjelp under importen. Merk at noen av adressene er feil.

Det ligger inne 233 amenity=doctors og 116 amenity=clinic fra før i OSM for Norge. 250 av dem ligger innenfor en radius på 500 meter fra fastlegekontorene i datasettet. Det betyr at datasettet vil gi vel 1150 ny legekontorer i OSM og en oppdatering for resten (mange mangler navn).

Jeg har nå tenkt å importere disse legekontorene til OSM. Ta gjerne en titt på filen og gi tilbakemelding om noe virker feil.

Det er også fint å få forbedret legekontorene etter at de har kommet inn i OSM, her er det bare å bidra:

  • Plassere noden bedre innenfor bygningskroppen (for store bygninger, helsetun, sentre etc)

  • Sjekke navnet, bør reflektere navnet som står på skilt eller på hjemmesiden. Gjelder særlig de kommunale kontorene.

  • Legge til emergency=yes dersom legekontoret også er legevakt for kommunen, samt legge til “… (legevakt)” etter navnet slik at legevaktene blir søkbare i OSM

  • Eventuelt endre til amenity=clinic dersom legekontoret er stort nok, f.eks. har enten sengepost, kirurgisk poliklinikk, fødestue, røntgen/CT/MR el.l. Gjelder en del kommunale kontorer i distriktene.

healthcare:speciality=general er taggen for allmennlege (general practitioner eller GP), som vel er den spesialiseringen en fastlege har.

Norske myndigheter oversetter fastlege med regular general practitioner eller regular GP. I England har de hatt fastlegeordning i mange tiår. Ser ut til at helsevesenet der bare kaller fastlegene for GP: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice/.

Gode poeng. Vi kan gjerne tagge fastlegekontorene med healthcare:speciality=general. Enig i at det sannsynligvis er allmennpraksis som er hovedfunksjonen til disse kontorene.

I tillegg ønsker jeg på en eller annen måte å tagge at disse kontorene har en fastlegeavtale. Bare de legekontorene som har fått tildelt en fastlegehjemmel er en del av ordningen. Mange andre legekontorer har ikke slik avtale, eller de kan ha en spesialistavtale.

Jeg har også sett at man i Norge bruker oversettelsen Regular general practitioner (RGP), men dette ser ut til å være en særnorsk oversettelse, så jeg vet ikke om den gir mening utenfor Norge. I hvert fall gir alle Google-søk treff i Norge. I UK ser jeg at betegnelsene GP contract og GMS contract brukes av NHS, men jeg er usikker på om dette er en begrenset ordning slik som i Norge, eller om alle kvalifiserte leger kan få en slik kontrakt. Uansett ser jeg ikke spor til tagging i OSM i UK.

Så hvilken tag skal vi da lage? Helst noe som kan enkelt forestås, og et system som kan gjenbrukes for spesialistene. Kanskje healthcare:contract=fastlege eller healthcare:service=fastelege, eller bare fastlege=yes?

Godt jobba !

Jeg la også merke til at regular GP ser ut til å være en særnorsk oversettelse. Jeg får opp noen få treff fra Australia på regular GP, men jeg vet ikke om de har en fastlegeordning slik som i Norge.

Her er en kort rapport som tar for seg likheter og ulikheter i organiseringen av fastlegeordningene i England, Nederland, Danmark og Norge:
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30314/SHA2003_2.pdf?sequence=1

Kanskje healthcare:contract=GP og healthcare:contract=specialist eller noe lignende kunne fungere uten å være særnorsk?