Sieć drogowa w Polsce

Próbowa?em ostatnio u?y? danych z OSM do wyznaczania tras i niemile zaskoczy?em si? kompletno?ci? polskiej sieci drogowej.
Jeden przyk?ad poni?ej…

Nawet sie? dróg krajowych nie jest jeszcze w wystarczaj?cym stopniu wrysowana i s? miejscowo?ci (jak ta na obrazku powy?ej) do których praktycznie nie da si? dojecha? ;).

My?l?, ?e rozs?dne by?oby stworzenie “ogólnopolskiego projektu” :wink: utworzenia relacji i wrysowania podstawowych dróg krajowych - podobnie jak projekt sieci dróg ‘E’ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Europe/E-road_network

Co szanowne forum my?li na ten temat?

p.s.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Road_network

Dasz ?lady GPX/logi NMEA na wszystkie krajowe to osobi?cie wrysuj? :>
BP, MSPANC

Problemem jest wci?? ma?a liczba osób aktywnie pracuj?cych nad OSM w Polsce. Osobi?cie nie widz? mo?liwo?ci aby?my je?dzili i specjalnie zbierali brakuj?ce ?lady po Polsce chyba ?e przy okazji w?asnych podró?y. Innym rozwi?zaniem jest skorzystanie z jakiego? legalnego ?ród?a map i naniesienie poprawek na ?lepe miejsca w OSM.

Read more:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Road_network
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Wykorzystanie_Istniejacych_Map

Dla porównania (plusikiem w prawym górnym rogu mo?na zmieni? na OSM):
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=9&lat=50.82113&lon=18.32893

Ostatecznie NMSP :wink:

Tja, tylko dlaczego lasy co do milimetra pokrywaj? si? z google maps? :stuck_out_tongue:
Nie ponownie powtarza? mojego prywatnego zdania, tylko uprzejmie poprosz? o:
a) nie ruszanie istniej?cych tras i zast?powanie ich danymi z ump
b) otagowanie danych UMP odpowiednim tagiem source, w celu ?atwej mo?liwo?ci zast?pienia tych danych w razie “w”…

To akurat troch? moje okolice i tak si? sk?ada, ?e niestety po prostu w tym rejonie nie ma mapperów. Namys?ów mapowa?em sam (gpx + landsat), ale jestem tam bardzo rzadko. Kluczbork i Olesno zosta?y zaimportowane z UMP; jeszcze par? miesi?cy temu by?a tam bia?a plama. Mo?na by oczywi?cie doimportowa? reszt? z UMP, ale podchodz? do tego do?? sceptycznie ze wzgl?du na z jednej strony niejasne kwestie licencyjne, z drugiej strony - niejasne pochodzenie map UMP (te? mam podejrzenia o tworzenie prac pochodnych ze ?róde? obj?tych prawem autorskim).

Rozumiem te obawy je?li chodzi o UMP, tylko na dobr? spraw? mówimy tu tylko o drobnym wycinku ich danych… drogi krajowe. Tak czy tak UMP w polskim OSM ju? jest, wi?c wydaje mi si? ?e przerysowanie niestniej?cych odcinków dróg krajowych z UMP i otagowanie ich odpowiednim ‘?ród?em’ problem rozwi??e. B?dziemy mie? mniej-wi?cej routowaln? sie? drogow?, a w “razie w…” b?dzie mo?na posprz?ta?..

A dzi? znalaz?em kolejny ciekawy przypadek, trasa Rzeszów - Zamo??, jedyna mo?liwo?c dojazdu wg OSM jest przez Sandomierz - Kra?nik - Lublin :wink:

Już niedługo (17-20 kwietnia) ma być wprowadzone api 0.6 i sugerowałbym zaczekać do tego momentu, bo zmiana ta wprowadzi changesety, co ułatwi sprzątanie.

Te? to przeszed?em :slight_smile:

Te podejrzenie mog? troch? uzupe?ni? - UMP mia?o map? mojej okolicy BARDZO podobn? do tego, co znajdowa?o si? na stronie internetowej miasta. Npisa?em o tym do nich i po jakim? czasie mapa si? zmieni?a. Posprz?ta? jednak musia?em i nie by?o to najprzyjemniejsze - dla pewno?ci zebra?em tracki z (do tej pory) ~70% tego, co zaimportowa?em.

Z jednej strony mapa by?a podobna, ale z drugiej - by? jaki? odzew. Podchodzi?bym do tego jednak ostro?nie.

Pomijajac temat zrodla danych, co myslicie na temat powiazania drog relacjami. Mamy wtedy szybki przeglad tzw. bialych plam i “dziur” w przbiegu drogi. Czesc drog juz wpisalem na wiki, stworzylem sobie nawet “testowa” relacje i przypisalem krotki odcinek DK4 w okolicy…

Troche sie pogubilem … czy nie wszystkie drogi maja być ujęte w relacjach ?

No w?a?nie nie s?, relacjami obj?te s? drogi z sieci ‘E’ (tag network: e-road), nie ma np. ustandaryzowanej sieci (tag network w relacji) dla polskich kategorii dróg.

Mo?na utworzy? standard relacji na drogi z polskiej sieci dróg krajowych, np.

network: pl:national | pl:motorways | pl:express
route: road
type: route

Pó?niej b?dzie mo?liwo?? u?ywania narz?dzi w stylu http://betaplace.emaitie.de/webapps.relation-analyzer/analyze.jsp?relationId=108708 do weryfikacji ich poprawno?ci.

Nie wiem czy jest sens tworzenia relacji dla dróg ekspresowych i autostrad. Przecie? pokrywaj? si? one z sieci? dróg krajowych.
Dla przyk?adu, droga krajowa nr 3 biegnie ze ?winouj?cia do Jakuszyc i jest jedn? ci?g?? drog?. Je?li stworzymy relacj? na t? drog? to ?atwo b?dzie zobaczy? czy mamy ca?y jej przebieg - albo jest ci?g?a albo nie:)

Droga S3 jest to tylko drog? krajow? o podwy?szonym standardzie. Nie ma ona ?adnej ci?g?o?ci i nie b?dzie mia?a przez najbli?sze lata, a docelowo zast?pi drog? nr 3. Tam gdzie ju? mamy S3 po prostu stosuje si? highway=trunk zamiast highway=primary.

Przy okazji, czy nie s?dzicie ?e highway=trunk powinny mie? tylko drogi, które s? oficjalnie drogami ekspresowymi? Zawy?anie klasy drogi do niczego nie prowadzi oprócz b??dów w obliczeniu domy?lnego ograniczenia pr?dko?ci ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Maxspeed#Poland ).

PS Te? chcia?bym wi?cej ekspresówek, nie tylko na mapie :wink:

J? tak s?dz? na pewno. Tym bardziej ?e skutkuje to te? b??dami w routingu.

Proponuje wytyczne uj?? na w?a?ciwej stronie wiki. Chyba poni?sza b?dzie najbardziej odpowiedania:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Map_Features#Drogi_.28Highway.29
?

Tak samo proponuje doprecyzowa? drogi klasy tertiary. Wg mnie powinny to by? drogi przelotowe w mie?cie - s?u??ce nie tylko do dojazdu do domostw przy nich si? znajduj?cych.
Gdzie? widzia?em stwierdzenie ?e ka?da droga po której porusza si? autobus powinna by? tertiary.

Tutaj sugerowa?em si? niemieckimi stronami na wiki, oni praktycznie wszelkie drogi od autostrad po “landówki” maj? w relacjach. Tylko z drugiej strony ilo?? aktywnych mapperów jest znaaacznie wi?ksza ni? w Polsce ;).

W ka?dym razie je?li cokolwiek b?dziemy mie? zrobione - zaczynaj?c od krajówek, znacznie ?atwiej b?dzie pó?niej rozbudowa? o inne klasy.

P.S.
Widz? ?e za Twoj? przyczyn? Wiki Poland/Road network nabiera tre?ci :smiley:

Stwierdzenie takie wyst?puje na wroc?awskiej stronie wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Wroclaw.
A co do tych dróg to rzeczywi?cie uwa?am ?e nale?a?o by doprecyzowa? to na wiki, osobi?cie zanacza?em tak drogi tranzytowe w swoim mie?cie. Niekoniecznie te którymi je?dzi komunikacja miejska (bo u mnie autobusy zapuszczaj? si? czasami na osiedla) - ale takie drogi którymi mo?na skutecznie si? po mie?cie porusza? w tranzycie.

Oprócz tego, ?e jest ich wi?cej to jeszcze maj? drogi sko?czone :wink: Dzi? jecha?em myszk? po OSMie dodaj?c 6stk? do relacji. S6 to troch? drogi pod Szczecinem, troch? drogi pod Trójmiastem, a reszty nawet nie buduj? :wink:

Staram si? :wink: Z drugiej strony jedyne co mog? zrobi?, to doda? istniej?ce drogi do relacji, poprawi? drobne braki jak np. brak tagu oneway. Jak s? jakie? ubytki (zjazdy z obwodnicy Torunia s? zrobione tylko w jednym kierunku), to wpisz? je do uwag, mam nadzieje, ?e tubylcy si? nimi zajm? :slight_smile:

Napisa?em to ju? w dyskusji na Wiki, ale napisz? jeszcze tutaj:

Nie podoba mi si? network “pl:national”, “pl:modorways”, “pl:express” bo wydaje si? mie? nijak do rozwi?za? ju? stosowanych na OpenStreetMap. IMHO wystarczy network=national dla autostrad/ekspresowych/krajowych i network=regional dla dróg wojewódzkich. Przynajmniej programy rysuj?ce mapy b?d? mog?y to jako? zinterpretowa?. Warto?ci national/regional przynajmniej s? gdzie? opisane: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:network

Uwa?am, ?e przypisanie drogom relacji, to bardzo dobry pomys?. Trzeba tylko pami?ta?, ?eby wszystkie takie relacje by?y udokumentowane na Wiki, bo inaczej powstan? ró?ne relacje dla tych samych dróg, w ró?nych miejscach…

Odpisa?em na wiki, ale jeszcze napisz? tutaj :wink:

Generalnie cytuj?c podane przez ciebie wiki - network=national/regional dotyczy klasyfikacji szlaków rowerowych i pieszych, natomiast je?li chodzi o relacje dla dróg pozostawiona jest dowolno?? (jedynie ‘e-road’ jest u?ywany do dróg E) pozosta?e projekty u?ywaj? swoich specyficznych nazw, np. Niemcy dla autostrad maj? ‘BAB’.

Owszem jest propozycja wprowadzenia standardu network=national/international/regional itp. (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Proposed/Network) ale wydaje mi si? ?e wprowadzie wszystkich trzech kategori (autostrady, ekspresówki i krajowe) jako jednego typu sieci to zbyt du?e uogólnienie. Do tego celu b?dzie mo?na utworzy? ‘super-relacje’ zawieraj?ce relacje z drogami odpowiedniej kategorii.

Ale to jest chyba najmniej wa?ne i to mo?na zawsze w przysz?o?ci zmieni? bez wi?kszego wysi?ku…

Akurat dla dróg pieszych jest u?ywane: nwn/rwn/lwn i ncn/rcn/lcn, a dla dróg ko?owych: wolna amerykanka. Zacytowany tekst sugeruje, ?eby wszystko zast?pi? jednolitym internationa/national/regional/local.

Czy ja wiem… sie? ekspresówek sama z siebie nie ma u nas ?adnego sensu. Sie? autostrad wci?? dziurawa. Dopiero ca?o?? razem jest rzeczywi?cie jedn? administracyjn? ca?o?ci? i jest jaki? sens prezentowania jej w takiej postaci. Poszczególne rodzaje dróg i tak s? rozró?niane ich parametrami i b?d? rozró?nialne na mapie i „wybieralne” w edytorach.

Relations are not Categories

Zgadza si?. Ale ?atwiej zmieni?, póki tych relacji jest zaledwie kilka i ludzie jeszcze nie maj? nawyku takiego a nie innego oznaczania. IMHO teraz jest najlepszy czas na dyskusje. A ?e ?atwo to potem, zmieni? to z uzupe?nianiem mapy nie trzeba czeka? a? co? konkretnego z tej dyskusji wyniknie :slight_smile:

Generalnie poprzez utworzenie relacji dla dróg krajowych chcia?em osi?gn?? jeden cel - u?atwienie sobie ?ycia przy uzupe?nianiu sieci polskich dróg, a nie stworzenie sensownej sieci (od tego mam baz? danych, tabelk? *_osm_roads i kolumn? highway != NULL).

Dlatego te? po s?usznej uwadze

stwierdzi?em ?e na t? chwil? nie ma potrzeby tworzenia relacji dla autostrad i expresówek. Je?li wierzy? wikipedii to np. A4 - DK4 maj? spójny przebieg - spogl?daj?c np. na googla tak nie jest (ale dane PPWK pozostawiaj? wg mnie wiele do ?yczenia - przynajmniej s?dz?c po mojej okolicy), a stary przebieg 4 to obecnie DK94. Podobnie jest z DK2 - która biegnie po A2, a jej stary przebieg ma obecnie DK92. Je?li ta zasada b?dzie zachowana to wydaje mi si? ?e polskie autostrady (je?li powstan? ;)) b?d? de-facto drogami krajowymi.
Wracaj?c do tematu - do tego zastosowania wa?ny jest tylko id relacji, jakie tagi s? zastosowane i jakie s? ich warto?ci nie ma znaczenia (oczywi?cie poza type i route ;)).

Tak na marginesie, to patrz?c na wikipedi? DK1 i A1 nie b?d? t? sam? drog? - kto? z okolic co? wie?

Tu si? zgadzam, ca?kowicie zb?dne…