Pilne! Pomoc dla Serbii i Bośni Hercegowiny

Jeśłi ktoś z Was zechce pomóc (mapowanie katastrofalnej powodzi) to zerknijcie na tą stronkę Wiki:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/2014_Southeast_Europe_floods

Pilne:
Skontaktujecie sie z nimi!

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=421953#p421953

We are asking for international humanitarian HELP!

We have been hit by the worst floods in the history of any recorded data in this area. And the data has been gathered for 120 years.
Many countries have sent humanitarian aid, search and rescue teams, pumping equipment…
Our electricity supply has also been endangered as one of the largest power plants has been disconnected from the grid because it is flooded.
Almost all hydro power plants are running on reduced capacity because they have to release all the accumulated water in order to make room for the water waves coming from flooded areas.
If you can donate any money by wire transfer or PayPal, here is the official government flood relief website:
http://www.floodrelief.gov.rs/

You can also help us by mapping Serbia and the region.
Here you can find the most critical areas which have been recognized by Humanitarian OpenStreetMap:
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Keep an eye on this list as this does not incorporate all flooded areas, and people are still being evacuated.
OSM is used as the base map for coordinating evacuation and rescue in Serbia and Bosnia and Herzegovina:
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Here is the forum topic where we discuss this subject:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1

This text is translated by Google Translate:
Prosimy o międzynarodowych pomóc humanitarną !

Zostaliśmy uderzył najgorszych powodzi w historii wszystkich zapisanych danych w tym zakresie . Adane zostały zebrane na 120 lat.
Wiele krajów wysłał pomoc humanitarną, zespoły poszukiwawcze i ratownicze , urządzenia do pompowania …
Nasza dostawa energii elektrycznej jest również zagrożone , jak jedna z największych elektrowni został odłączony od sieci , ponieważ jest zalany .
Niemal wszystkie elektrownie wodne są uruchomione na ograniczonej zdolności ponieważ muszą uwolnić nagromadzoną wodę , aby zrobić miejsce dla wody fal pochodzących z zalanych obszarów .
Jeśli możesz podarować pieniędzy przelewem lub PayPal , tutaj jestoficjalna strona internetowa ulga rząd powódź :
http://www.floodrelief.gov.rs/

Możesz też pomóc nam poprzez mapowanie Serbię i regionu .
Tutaj można znaleźć najbardziej krytycznych obszarów , które zostały uznane przez OpenStreetMap Humanitarnej :
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Miej oko na tej liście , ponieważ nie uwzględnia wszystkie zalane tereny , a ludzie nadal są ewakuowani .
OSM jest używany jako bazowy dla mapy koordynujący ewakuacji i ratownictwa w Serbii oraz Bośni i Hercegowiny :
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
To jest temat na forum , gdzie dyskutujemy na ten temat :
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1