ការប្រជុំពីការគូសផែនទីនៅភ្នំពេញលើកទី ៨ / Phnom Penh Mapping Meetup 8

ការប្រជុំពីការគូសផែនទីនៅភ្នំពេញលើកទី ៨ / PHNOM PENH MAPPING MEETUP 8

It will be on TOMORROW (31/7/12).

Where: Equinox on St 278 (upstairs)
Webmap: http://map.project-osrm.org/11a
Day: TUESDAY 31st July
Time: 5:30pm sharp (please be on time as the first presenter wants to start at 5:30)

Presentations:

Mathieu Pellerin
LICADHO
Results of OpenStreetMap Marathons for Cambodia so far

Ian Thomas
Mekong Maps
Stories from making maps in the Mekong region over the past 20 years

We will also have some announcements about upcoming mapping events in Phnom Penh that you can get involved in.

The Phnom Penh Mapping Meetup is a monthly networking event for industry professionals and anyone interested in maps.