Miljøgater i Oslo

Hei.

Etter forespørsel fra NKA, hvordan bør vi tagge miljøgater i Oslo hvor det tillates motorisert ferdsel?

Forslagene er å tagge ett av følgende:

  • Gågate: “highway=pedestrian” + “motor_vehicle=yes”
  • Gatetun: “highway=living_street”

Vanligvis er det ikke skiltet slik, det kan tagges likevel slik.

Bakgrunnen her er bl.a. den siste “Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum”.

  • En god del åpne plasser blir definert som “torg” og behandles ganske likt gågater, bl.a. C.J.Hambros plass, Christiania torv og Fridtjof Nansens plass. Her vil det sannsynligvis være ok med highway=pedestrian, evt. motor_vehicle=delivery eller yes om det er skiltet slik.

  • Andre gater blir definert som “torggater” og “flerbruksgater” og får en uforming som prioriterer gående og syklende, men der det ikke blir forbudt å kjøre bil (engelsk “shared use”). Fra tidligere er Torggata en slik gate, der gaten nå fremstår som en gågate selv om biltrafikk ikke er forbudt. Her er det mer åpent hva som er hensiktsmessig tagging. Vi kan bruke highway=pedestrian + motor_vehicle=yes, eller kanskje highway=living_street, siden bruken har likheter. De gatene som bare får et sykkelfelt kan jo fortsette å være highway=unclassified.

Wikipedia: Shared space.

Det kan være greit å bli enige om taggingen her, siden den allerede har blitt endret ganske ofte for noen av disse gatene. Det er også konflikter nå mellom tagging av highway for flater og for linjer på samme sted i Oslo sentrum. Synspunkter?

Er enig med highway=pedestrian, men på gågate - som egen definisjon i trafikkreglene og eget skilt i Norge - er det ikke lov å kjøre med motorkjøretøy. Se: “548 gågate” på https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkskilt/opplysningsskilt.

Videre enig med NKA om at man må inkludere om varelevering er lov eller ikke.

highway=pedestrian var original beskrevet på OSM-wikien som en handlegate. attribute=retail var antatt.

Det blir også, etter min mening, også feil å bruke highway=living_street. Dette er gatetun, og har en definert fartsgrense på 15km/t.

Miljøgater kan ha fartsgrenser på 30, 40 eller 50km/t. Og gatetun kan både være infrastrukturveier, inkludert skiltet fylkesvei (highway=primary) og stamvei (highway=trunk).

Eksempel på en miljøgate.
https://www.openstreetmap.org/way/69601497

Regeringen.no beskriver miljøgater som:

En miljøgate er en gate der gjennomkjøring er tillatt, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet, hensyntaken til lokaltrafikk samt til omliggende bebyggelse og stedlig funksjoner.

I traffikksikkerhetshåndboken så beskrives miljøgater som et tiltak for tettsteder med en riksvei som hovedgate.

Disse to sitatene tilser at highway=living_street blir også feil. Da dette ikke er for gjennomgangtrafikk, og opp til 50km/t makshastighet.

Dette minner meg om diskusjonen på epost-listen for en 10-15 år siden, da folk i Sentral-Europa mente at all vei uten mitt-stripe var highway=track.

Basser på de to sitatene over, så mener jeg at det beste taggingen er klassen til veien, kombinert med traffic_calming=yes.

routing-programvaren vil gi straff til denne veistrekninger med traffic_calming, og dermed har en ønsket effekt.

Disse to referansene beskriver en annen type miljøgate, nemlig veier gjennom tettsteder der det er gjennomgangstrafikk. Jeg er enig i at de skal ha “normal” tagging for bilvei.

Tråden her gjelder imidlertid de konkrete gatene i Oslo som har fått ny regulering, og der vanlig biltrafikk har blitt forbudt eller er sterkt begrenset.

Eksempeler:

Siden hovedformålet med disse gatene ikke er biltrafikk, synes jeg de skal tagges highway=pedestrian + access-tagger som angir hva som er tillatt av kjøring (om noe). De er tagget som pedestrian i dag, men taggingen har blitt endret en del ganger.

Dette kan bli litt vanskelig å velge.

For eksempel, i øvre del av Torggata har fortau, men er likevel tilrettelagt for gående fordi det har lav fortauskant, og har ingen gangfelt ved kryssene (unntatt ved vanlige veier). I tillegg er hele gata lagt i gatestein. Dette har tilsvarende egenskap som gågate (highway=pedestrian) og gatetun (highway=living_street).

Likevel er det tillatt motorkjøretøy i en retning, men er ikke tilrettelagt for gjennomkjøring, siden enveiskjøringen er delt opp i to retninger.

I følge OpenStreetMap Wiki-artikkelen

Siden den gata er primært får gående, så synes jeg dette bør tagges som highway=pedestrian, evt. med motor_vehicle=* (I dette tilfelle, motor_vehicle=yes) etter skiltingen.

Er ikke «sykkelgata» i Torggata skiltet med sykkelvegskilt? Da er det forbudt med bil.

Jeg synes at skiltet sykkelgata der det er ikke tillatt motorvogntrafikk bør tagges som “highway=cycleway”.

Jeg har også lagt merke til at per nå er hele gateområdet er tagget som “highway=pedestrian” + “area=yes”, som https://www.openstreetmap.org/#map=19/59.91689/10.75314, spesielt der det er tillatt å kjøre. Siden den brukes slik på plasser og torg synes det er feilaktig “tagging for the renderer”.

En idé er å tagge gata der det er tillatt å kjøre som har fortau “highway=unclassified”, og fjerne området “highway=pedestrian” + “area:yes”, og tagge fortausområdet som “area:highway=footway”, og kjørebanen som “area:highway=unclassified”. Det kan gjøres for eksempel på øvre del av Torgata der det er ikke skiltet sykkelvei, motorvognforbud, o.l. i en retning.

I Roald Amundsens gate så har sykkelgata mellom Karl Johans gate og Stortingsgata tagget som gågate (https://www.openstreetmap.org/#map=19/59.91396/10.73583), men det har fortau, og har trafikklys og fotgjengerfelt, som https://www.mapillary.com/app/?lat=59.914022222222&lng=10.735669444444&z=17&x=0.5325526003476557&y=0.5792752087735463&zoom=0&pKey=1010620013107144&focus=photo. Det bør tagges som sykkelvei, og merke hele sykkelbanen som area:highway=cycleway.

Og mellom Storgingsgata og Fridtjof Nansens plass så har den asfalt for kjørende, og har sykkelfelt og HC-parkeringsplasser, som bør tagges som “highway:unclassified” helt til gatedekke i storgatestein.

Redigering: Presisert.

Enig i at det er flere muligheter i Roald Amundsens gate, men jeg synes det fungerer godt med highway=pedestrian. Begge stykkene av gaten synes jeg fremstår hovedsakelig som gågate. Den første delen opp til Karl Johans gate er fysisk avsperret og belagt med brosten, og folk går midt i gaten. Den andre delen mot rådhuset er skiltet “forbudt for motorvogn” og har restaurantbord midt i gaten om sommeren.

Jeg har heller ikke sansen for å tegne gågater som arealer. Derimot ser taggingen av Torggaten og de andre miljøgatene som highway=pedestrian + nødvendige access-tagger ok ut, som diskutert ovenfor.