Mapbox mapping activity

Hello from the Mapbox Team!
In April 2022 our team is going to start a mapping project in Bulgaria. As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, our team is planning to review a subset of the detections to better understand the type of issues, and also fix any valid data issues directly in the OSM. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition. In Bulgaria we plan to upload data once a week to see and fix the latest mistakes in mapping after reviewing the 1st iteration.
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.
There’s a link to our Github ticket to the related issue
https://github.com/mapbox/mapping/issues/414
and a link to our page in OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Bulgaria

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Здравейте от екипа на Mapbox!
През април 2022 г. нашият екип ще започне картографски проект в България. Като част от текущата работа за подобряване на качеството на данните на OpenStreetMap, нашият екип планира да прегледа подмножество от откриванията, за да разбере по-добре вида на проблемите, както и да коригира всички валидни проблеми с данните директно в OSM. Ние се концентрираме върху пътните грешки, за да подобрим състоянието на картата. В България планираме да качваме данни веднъж седмично, за да видим и коригираме последните грешки в картографирането след преглед на 1-ва итерация.
Ние наистина ще сме благодарни за вашата обратна връзка, всякакви въпроси, които имате относно този проект, както и местни прозрения, които смятате, че ще ни помогнат да разберем по-добре данните.
Има връзка към нашия билет на Github към свързания проблем
https://github.com/mapbox/mapping/issues/414
и връзка към нашата страница в OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Bulgaria

С Най-Добри Пожелания,
Член на екипа на Mapbox,
Сергей

Hello from the Mapbox Team!
At the end of April 2022 our team is going to start a mapping project in Bulgaria. The project was created to review logical errors with OSM road data and fix it where there’s possibility for improving the road network and enough ground truth sources. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition.
Our team is planning to review a subset of the detections, which is divided by categories:

Crossing_highways - roads with no common point
Island_highways - roads not connected to road network
Impossible angle - roads with too narrow angles
Mixed layer - connected roads with different layers
Missing role - turn restriction where 1 role is missed
Excessive role - turn restriction where we have more then 3 roles (e.g.two role “to”)
Invalid role - all roles are represented but doesn’t connected
Missing type restriction - all roles are fine but the type of restriction is missed

We’re using the automatic process for getting the detections which is based on osmium and osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). The data with OSM errors which we’re going to review is located in the github ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/414) in json files, you can watch them through geojson.io. After that, we will review new errors in Bulgaria on a permanent basis once a week to support the quality of the road network.
In cases of lack of up to date satellite or imagery the team doesn’t make any edits. And always taking care about local sources, which are the most relevant and unique for each country.
On our wiki page (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Bulgaria) and ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/414) there is detailed information about the background, satellite imageries, timeframes, contact mails. Also, for more clear understanding we have osm wiki pages with more detailed info about types of issues, how we get them and how we deal with feedback (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Здравейте от екипа на Mapbox!
В края на април 2022 г. нашият екип ще започне картографски проект в България. Проектът е създаден, за да прегледа логически грешки с OSM пътни данни и да ги коригира там, където има възможност за подобряване на пътната мрежа и достатъчно наземни източници на истина. Концентрираме се върху пътните грешки, за да подобрим състоянието на картата.
Нашият екип планира да прегледа подмножество от откривания, които са разделени по категории:

Crossing_highways - пътища без обща точка
Island_highways - пътища, които не са свързани с пътната мрежа
Невъзможен ъгъл - пътища с твърде тесни ъгли
Смесен слой - свързани пътища с различни слоеве
Липсваща роля - ограничение за обръщане, където 1 роля е пропусната
Прекомерна роля - завъртете ограничение, когато имаме повече от 3 роли (напр. две роли „до“)
Невалидна роля – всички роли са представени, но не са свързани
Липсващо ограничение за типа - всички роли са добре, но типът ограничение е пропуснат

Използваме автоматичния процес за получаване на откриванията, който се основава на osmium и osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). Данните с OSM грешки, които ще прегледаме, се намират в билета на github (https://github.com/mapbox/mapping/issues/414) в json файлове, можете да ги гледате чрез geojson.io. След това ще преглеждаме постоянно новите грешки в България веднъж седмично, за да подкрепим качеството на пътната мрежа.
В случай на липса на актуални сателити или изображения екипът не прави никакви редакции. И винаги да се грижим за местните източници, които са най-подходящите и уникални за всяка страна.
На нашата уики страница (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Bulgaria) и билет (https://github.com/mapbox/mapping/issues/414) има подробна информация за фона, сателитни изображения, времеви рамки, имейли за контакт. Освен това за по-ясно разбиране имаме osm wiki страници с по-подробна информация за видовете проблеми, как ги получаваме и как се справяме с обратната връзка (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
Ние наистина ще сме благодарни за вашата обратна връзка, всякакви въпроси, които имате относно този проект, както и местни прозрения, които смятате, че ще ни помогнат да разберем по-добре данните.

С Най-Добри Пожелания,
Член на екипа на Mapbox,
Сергей