Legal-use: Bestemmingsplan

Mag informatie uit bestemmingsplannen gebruikt worden voor OSM?

Dat zal uit nadere mededelingen in het bestemmingsplan moeten blijken. Ze worden ook weleens in opdracht van een gemeente opgesteld door een externe partij, en die plakt er standaard wel een (C) op. Dan zal uit communicatie met de gemeente moeten blijken of en wat er overgenomen kan worden. Ook kan het zijn dat sommige elementen wel, en sommige (bv ondergronden) niet gebruikt kunnen worden.

Het gaat mij vooral om de topografische informatie op de plankaart (met name objecten en oppervlakte-infrastructuur). Dit is overheidsinformatie, dat naar ik aanneem tot het publiek domein behoort? Wanneer een Nederlandse overheid bestemmingsplannen openbaar maakt zonder een voorbehoud wat betreft auteursrecht o.i.d. aan te geven, dan kan dat worden overgetrokken en voor OSM gebruikt worden?

Degene(n) die zich bezig houdt met de juridische kant van OSM zal er een mening over hebben?

In het algemeen is het zo dat overheidspublicaties in Nederland niet door auteursrecht beschermd zijn, tenzij dat expliciet is aangegeven op het werk, of zo geregeld in de wet. In het algemeen zal een bestemmingsplan vrij van auteursrechten zijn, maar je zult de specifieke publicatie moeten bekijken om zeker te zijn.

Veel bestemmingsplannen hebben een topokaart als basislaag. Die mag je niet zomaar overnemen. Wat de gemeente zelf heeft toegevoegd, de echte bestemmingsplandata zelf dus, in het algemeen weer wel.

Het probleem is meer dat gemeenten het i.h.a. niet zo nauw nemen met wat ze in de tekeningen van het bestemmingsplan zetten. Ze kunnen dus best copyrighted materiaal verwerken, maar vervolgens het totale plan op hun website zetten, incl dat ingesloten materiaal.

Art. 15b van de Auteurswet luidt:
“Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege de openbare macht openbaar gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de maker of rechtverkrijgende is, wordt niet beschouwd verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan, tenzij het auteursrecht, hetzij in het algemeen bij wet, besluit of verordening, hetzij in een bepaald geval blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan uitdrukkelijk is voorbehouden. Ook als een zodanig voorbehoud niet is gemaakt, behoudt de maker echter het uitsluitend recht, zijn werken, die door of vanwege de openbare macht zijn openbaar gemaakt, in een bundel verenigd te doen verschijnen.”

-Een bestemmingsplan is een “vanwege de openbare macht openbaar gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de maker of rechtverkrijgende is”;
-Afgaande op de informatie op wetten.nl bestaat er geen algemeen voorbehoud voor wat betreft bestemmingsplannen;

Conclusie: wanneer NIET blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden, is het bewuste bestemmingsplan vrij van auteursrechten en kan het gebruikt worden als bron van informatie voor OpenStreetMap.

Overigens kwam ik op OSM gemeentegrenzen tegen met de tag source=dataportal.nl en voor die data geldt dat het auteursrecht juist wél uitdrukkelijk is voorbehouden!

Uitdrukkelijk NIET op het moment dat wij de data daarvandaan haalden. De vermelding toen was:

De dataset die er nu staat is dezelfde als die van vorig jaar. Iemand heeft blijkbaar om wat voor reden dan ook een bitje geflipt. Ik merkte hetzelfde enkele dagen geleden ook al op, op IRC.