Izzivi MapRoulette / MapRoulette Challenges - Slovenia

Pozdravljena slovenska skupnost!

Moje ime je Hajar iz podjetja TomTom in se obračam na vas, ker imam nekaj izzivov MapRoulette, ki bi jih rad delil z vami. Vsi so združeni v enem projektu https://maproulette.org/browse/projects/49039.
Ti izzivi vam lahko pomagajo odpraviti težave s kakovostjo na zemljevidu Slovenije:

• Špičaste stavbe: https://maproulette.org/browse/challenges/28441
• Nemogoč kot na avtocesti: https://maproulette.org/browse/challenges/28442
• Označevanje območja = da na objektu brez vrste značilnosti: https://maproulette.org/browse/challenges/28443
• Poligon ima samopresečišče: https://maproulette.org/browse/challenges/28444
• Nepovezana avtocesta: https://maproulette.org/browse/challenges/28445
• Neveljavna omejitev zavijanja: https://maproulette.org/browse/challenges/28446
• Ta večkotnik je enostavni poligon: https://maproulette.org/browse/challenges/28447
• Poligon ni zaprt: https://maproulette.org/browse/challenges/28448

Naloge v izzivih so bile ustvarjene z uporabo javnih instanc orodij za zagotavljanje kakovosti OSM, kot sta Atlas in Osmose, ter interno razvitih in potrjenih preverjanj kakovosti. Izzive lahko prebirate po eno nalogo za drugo, ocenite podatke in po potrebi popravite napake v kakovosti, vabljeni, da preizkusite te izzive. Pri nekaterih izzivih bo občasno prikazanih le nekaj nalog, vendar bomo te izzive posodabljali, ko bodo na voljo novi podatki.
Tudi naša ekipa se bo z njimi ukvarjala v nekaj tednih. Sporočite mi, če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Github: https://github.com/tomtom-international/open-data/issues/157.
Oprostite mi za morebitne napake v sporočilu, ker ne govorim slovensko!

Prijeten dan.

English Message:

Hello Slovenia community!

My name is Hajar from TomTom and I am reaching out to you as I have a couple of MapRoulette challenges that I would like to share with you. All of them are grouped in a single Project: https://maproulette.org/browse/projects/49039.
These challenges can help you fix quality issues in the Slovenia map:

• Spiky buildings: https://maproulette.org/browse/challenges/28441
• Impossible angle in a highway: https://maproulette.org/browse/challenges/28442
• Tag area=yes on object without feature type: https://maproulette.org/browse/challenges/28443
• Polygon has self intersection: https://maproulette.org/browse/challenges/28444
• Not connected highway: https://maproulette.org/browse/challenges/28445
• Invalid turn restriction: https://maproulette.org/browse/challenges/28446
• This multipolygon is a simple polygon: https://maproulette.org/browse/challenges/28447
• Polygon is not closed: https://maproulette.org/browse/challenges/28448

The tasks in the challenges were generated using public instances of OSM quality assurance tools such as Atlas and Osmose, and internally developed and validated quality checks. You can go through the challenges one task at a time, assess the data and correct quality errors where needed, feel free to try out these challenges. Some challenges will occasionally show only a few tasks, but we will update these challenges as new data becomes available.
Our team will also work on them in a couple of weeks. Let me know if you have any questions or comments. More information can be found on Github: https://github.com/tomtom-international/open-data/issues/157.

Have a nice day!
Hajar