Inspire

Temat pewnie niektórym znany, dla mnie był miłym zaskoczeniem.

Link do dyrektywy: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia/downloads/pprzest/2819_Dyrektywa_INSPIRE_PL.pdf

Krótki opis: http://forumgis.pl/?id=34

Najbardziej ciekawi mnie stwierdzenie:

Dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracji publicznej powinny być powszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne wykorzystanie).

Czy to oznacza koniec problemów z wolnym od ograniczeń licencyjnych źródłem materiałów/zdjęć dla OpenStreetMap ?

Aby wykorzysta? zasoby Geoportalu w JOSM nale?ny:

W JOSM odwzorowanie nazywa si? EPSG:4326 (przynajmniej u mnie). Ale chyba JOSM radzi sobie ze zmian? odwzorowania obrazków, wi?c nie jestem pewien, czy trzeba zmienia?. Prawid?owy URL to:
http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:4326&FORMAT=image/jpeg&LAYERS=ORTOFOTO
bez tego “&” na ko?cu

W wersji 1669 jest EPSG:4326 w 1741 jest już WGS84.

Czy to oznacza, ?e mo?na legalnie wykorzystywa? dane z GeoPortalu (jakie? ?ród?o na potwierdzenie…) ?

Nie wolno u?ywa? geoportalu ani podobnych ?róde?, korzystanie z tych danych jest p?atne. Idzie t? informacji znale?? n.p. na tutejszym forum i na forum geoportalu.

Dobrze by by?o aby? przy okazji publikacji swoich wypowiedzi podawa? ?ród?o.

Z tego co mi uda?o wyszuka?:
Forum Geoportal:
http://geoportal.gov.pl/index.php?option=com_fireboard&Itemid=5&func=view&id=202&catid=5&limitstart=6

Forum OSM:

  • I tu najwa?niejsza sprawa na zadane pytanie “Czy je?li nie b?dziemy rozpowszechnia?, drukowa?, ani komercyjnie wykorzystywa? zdj??. Lecz jedynie u?ywa? ich do ogl?dzin terenu i weryfikacji zebranych danych to czy mo?emy zasoby geoportalu wykorzysta?” odpowied? pad?a Tak.

Dobrze by?o by równie? gdyby? przeczyta? dyrektyw? Inspire. Mo?e znalaz? by? wtedy:
“„geoportal INSPIRE” oznacza witryn? internetow? lub jej
odpowiednik, zapewniaj?c? dost?p do us?ug wymienionych
w art. 11 ust. 1;”

“Do?wiadczenie pa?stw cz?onkowskich pokazuje, ?e dla
udanego wdro?enia infrastruktury informacji przestrzennej
wa?ne jest bezp?atne udost?pnienie spo?ecze?stwu pewnej
minimalnej liczby us?ug. Pa?stwa cz?onkowskie powinny
zatem udost?pni? bezp?atnie, jako minimum, us?ugi
wyszukiwania i, pod pewnymi szczególnymi warunkami,
przegl?dania zbiorów danych przestrzennych.”

“Pa?stwa cz?onkowskie zapewniaj? nieodp?atny publiczny
dost?p do us?ug, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b).”

“W drodze odst?pstwa od ust. 1 pa?stwa cz?onkowskie mog?
zezwoli? organowi publicznemu, który ?wiadczy us?ug?, o której
mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) na pobieranie op?at w przypadku,
gdy takie op?aty zabezpieczaj? utrzymanie zbiorów danych
przestrzennych i odpowiadaj?cych im us?ug danych przestrzennych,
w szczególno?ci w przypadkach obejmuj?cych bardzo
du?e ilo?ci cz?sto uaktualnianych danych”

“Dane dost?pne za po?rednictwem us?ug przegl?dania,
o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) mog? mie? form?, która
uniemo?liwia ponowne ich wykorzystanie w celach handlowych.”

“Je?eli organy publiczne pobieraj? op?aty za us?ugi wymienione
w art. 11 ust. 1 lit. b), c) lub e), pa?stwa cz?onkowskie
zapewniaj? dost?pno?? us?ug w zakresie handlu elektronicznego.
Us?ugi takie mog? by? obj?te o?wiadczeniami o wy??czeniu
odpowiedzialno?ci, licencjami akceptowanymi przez klikni?cie
lub, w razie potrzeby, zwyk?ymi licencjami”

I najwa?niejsze

“W celu stymulowania rozwijania przez osoby trzecie us?ug
o warto?ci dodanej, z korzy?ci? zarówno dla organów
publicznych, jak i spo?ecze?stwa, nale?y u?atwi? dost?p do
danych przestrzennych, których zakres przekracza granice
administracyjne lub pa?stwowe.”

Tutaj dostep odnosi sie do przegladania zasobow czyli dokladnie to co robi geoportal - mozesz wejsc na ich strone i nieodplatnie cos tam przegladac. Warunki wykorzystania (np reprodukcji albo tworzenia mapy w osm) to oddzielna sprawa i cytowany przez Ciebie fragment nic o nich nie mowi.

To nie znaczy ze wykorzystanie geoportal dla celow OSM jest nielegalne, niektore osoby w osm dosyc dobrze obeznane z europejskim prawem (Richard Fairhurst) twierdza ze wykorzystywanie danych z takich serwisow jest legalne bo sa to dane faktyczne a nie tworczosc (jest tam tez tworczosc - kolorystyka itd… ale my nie reprodukujemy zasobow z geoportal, korzystamy tylko z danych o faktach).

Ale znaczy ze nadal nie wiemy jakie jest stanowisko geoportal’u albo kogokolwiek innego kto moglby nam oficjalnie udzielic zezwolenia, a tego potrzebowalibysmy zeby byc spokojni (bo nie tylko o legalnosc chodzi) wiec poki geoportal nie odpowiada na maile nie mozna nic zrobic.

?ród?o na forum geoportalu: http://geoportal.gov.pl/index.php?option=com_fireboard&Itemid=5&func=view&id=145&catid=5#145

Drugie ?ród?o ju? sam znalaz?e?. Wynik ca?ej dyskusji by? ten, ze zdj?? nie wolno u?ywa?, mamy tylko ustna zgod? na to, ?eby te zdj?cia wykorzysta? do weryfikacji, nie ale do przerysowania. A taka ustna zgoda nie jest nic warta, je?eli dojdzie do jakiej? rozprawy s?dowej. Poza tym w tej wypowiedzi jest mowa o wykorzystaniu niekomercyjnym, co jest problematyczne, poniewa? licencja OSM zezwala na u?ycie danych w komercyjnych celach.

Je?eli chodzi o INSPIRE, to po pierwsze nie widz? powi?zania z geoportal.gov.pl. Poza tym z tego dla mnie nie wynika jakiekolwiek prawo wykorzystania jaki? konkretnych danych w OSM. Je?eli INSPIRE jest takie super, to dla czego jest na OSM tak ma?o informacji na ten temat? Na temat Polski nie umia?em nic konkretnego znale??, ale na temat Niemiec: i tam w ramach INSPIRE nie mo?na wykorzysta? jakichkolwiek danych.

Z t? argumentacj? by tez mog?em u?ywa? zdj?cia z Google Earth/Maps albo Bing Maps. A poniewa? na OSM tak?e poza Polsk? jest pe?no ludzi co si? z prawem zna i nigdzie na ?wiecie te zdj?cia nie s? u?ywane, w?tpi? ze to jest legalnie mo?liwe. :wink:

Dlatego w?a?nie moja wypowiedz nie zawiera?a jednoznacznego stwierdzenia tak lub nie. Nie otrzyma?em do tej pory odpowiedzi na moje maile wys?ane do Geoportalu. Dopóki kto? nie otrzyma oficjalnej odpowiedzi nie mo?emy jednoznacznie stwierdzi? ?e dane te s? “legalne” jako podk?ad pod OSM.

Cho? osobi?cie mam odczucie ze tworz?c OSM i wk?adaj?c w ni? nasza prace, bazuj?c na takich publicznych opracowaniach nie ?amiemy prawa. Dyrektywa Inspire zawiera stwierdzenia które mog? by? dla nas pomocne cho? sama dyrektywa jest do?? ogólnikowa. Zawiera ona równie? stwierdzenie:
“Niniejsza dyrektywa nie powinna mie? wp?ywu na istnienie
lub tytu? prawny do praw w?asno?ci intelektualnych
organów publicznych.”

Dla mnie Geoportal jest pomocny w przypadku kre?lenia szlaków pieszych i rowerowych w lasach. Zawsze mam ze sob? GPS i wysy?am tracki na OSM, ale wysokie drzewa pogarszaj? dok?adno??. Dlatego je?li mam w?tpliwo?ci czy moje pomiary nie posiadaj? lokalnego b??du (przesuni?cie) Geoportal pomaga mi ten b??d oszacowa? i ew. wprowadzi? korekt?. Czy takie wykorzystanie równie? narusza jakies licencje ?

Nie ukrywam i? warto moim zdaniem zabiega? o oficjaln? zgod? na wykorzystanie Geoportalu dla OSM (te zdj?cia s? bardzo, bardzo dok?adne).

  1. Ponownie nie poda?e? ?ród?a. 2) Prawo niemieckie jest prawem niemieckim, polskie jest polskim. 3) Nikt nie twierdzi ?e Inspire jest super 4) Za http://geoportal.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1
    Projekt GEOPORTAL.GOV.PL to infrastruktura w?z?ów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), wspó?pracuj?cych ze sob? i ?wiadcz?cych us?ugi : od wyszukiwania i udost?pniania danych, a? do ich analizy. Geoportal tj. portal internetowy zgodny z dyrektyw? INSPIRE, pe?ni?cy rol? brokera, udost?pniaj?cego u?ytkownikom dane i us?ugi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie ??danych informacji.

Dorzucam dyskusję z innego wątku dot. Geoportalu/INSPIRE: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=66407#p66407

I jeszcze link http://www.geoforum.pl/?page=news&id=7691&link=wytyczne-inspire-o-wspoluzytkowaniu-danych-i-uslug&menu=47096&link=wiadomosci. Nie wiem czy coś z tego wynika, wklejam dla zainteresowanych.

Otrzymałem drogą mailową założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej. We wtorek zostanie on przedstawiony radzie ministrów. Do poniedziałku można przesłać uwagi, także zapraszam do lektury ;).

Plik można pobrać TUTAJ (uwaga: tekst w formie skanów, więc trochę waży, dajcie od razu “zapisz jako”).

…i nic się nie zmieni w kwestii informacji przestrzennej; http://www.geoforum.pl/?page=news&id=10359&link=informacje-geograficzne-za-oplata&menu=46819,46868

O ile moja interpretacja przepisów jest poprawna, to kwestia tzw. “uwalniania danych przestrzennych” w zasadzie nie jest związana z projektem ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko z obowiązującym już od wielu lat prawem geodezyjnym i kartograficznym. A tam stoi, że za udostępnianie danych z państwowego zasobu pobierane są opłaty (określone w odrębnym rozporządzeniu). O ile się orientuję, nie ma tutaj żadnych odstępstw (poza samorządami, które wykorzystują dane tylko dla swojego obszaru i tylko na własne potrzeby). Także ogólnie sytuacja nie jest optymistyczna. A dyrektywa INSPIRE mówi tylko tyle, że wyłącznie przeglądanie i wyszukiwanie danych musi być za free. Jeśli zajrzymy do regulaminu Geoportal.gov.pl, to pod terminem “przeglądania” rozumieją oni po prostu oglądanie sobie danych albo w przeglądarce, albo przez WMS we własnej aplikacji - ale już brońcie Boże robić cokolwiek z tym.

W moim odczuciu jedyną nadzieją na “uwolnienie danych” (choćby częściowe) będzie zmiana prawa geodezyjnego, np. przez dodanie przepisu, że np. Główny Geodeta Kraju może jakiś zbiór uwolnić/oddać za friko. Już od przynajmniej od roku wśród geodetów głośno jest o tym, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii pracuje nad projektem nowelizacji pgik. Zmiany mają być także w rozporządzeniu określającym ceny za udostępnianie danych przestrzennych. Wszystko to zapewne jednak nastąpi dopiero w nowej kadencji. Wtedy warto będzie włączyć się w pracę nad tym prawem. Jedno jest pewne - nie będzie to łatwe, bo w projekcie najwięcej emocji wzbudzą i tak zupełnie inne kwestie (np. uprawnienia zawodowe). Spróbować jednak na pewno nie zaszkodzi :).

Gdy słyszę “regulamin geoportalu”, ogarnia mnie dziki śmiech. Zjawisko “pozyskiwania” danych z tego zacnego serwisu jest powszechne, a o odpowiednich narzędziach dyskutuje się nawet na oficjalnym ich forum. Robią TO studenci i profesorowie, zwykli klikacze i ich szefowie, urzędnicy nawet… A i sam GUGiK specjalnie się nie burzy, chyba że ktoś im wyśle maila z zapytaniem, czy może. Po co utrzymywać tą fikcję?

Ongiś widziałem na jakiejś konferencji statystyki użytkowania Geoportalu. Jak pokazali, jakie adresy IP najczęściej z niego korzystają, to jak na dłoni było widać, że firmy geodezyjne i kartograficzne eksploatują dane z geoportalu na potęgę :slight_smile: