Importering fra Kartverket?

Enda et spørsmål om hvorfor ikke offisielle kart importeres :slight_smile:

Jeg har lagt merke til at i og rundt Drammen er det en del bygninger som mangler i OSM, samtidig som disse er detaljert tegnet inn i norgeskart.no. Det virker veldig unødvendig at frivillige skal sitte og gjøre dobbelarbeid med å tegne inn dette. Er det ikke mulig å importere disse bygningene (og evt andre ting) fra Kartverket?

Takk!

Hei!

De mest nøyaktige kartene på Norgeskart.no er FKB (Felles kartdatabase) og er ikke frigitte.
Bruk av disse dataene krever at man kjøper en lisens fra Kartverket og de kan derfor ikke importeres til OpenStreetMap idag. Det er heller ikke lov til å bruke disse dataene til å tegne kart i OSM. Dette er på samme måte som at det ikke er lov til å tegne av Google Maps.
Det er planer om at FKB skal frigis, men dette krever at Kartverket får finansiering av bortfall av inntekter over statsbudsjettet.

Norge er verdensledende på frie geografiske data, noe som gjør at vi har oppdaterte stedsnavn, adresseinformasjon og administrative grenser i OSM. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en helt annen situasjon. Det norske OSM-miljøet har også avdekket feil i Kartverkets data som nå er fikset i de offentlige kartene. F.eks. var det for en stund siden en større jobb med å fikse grammatiske feil og skrivefeil på veinavn. F.eks. skal det være enten vei eller veg i hver kommune, noe som det var en del avvik fra.

Ugh! Jeg husker veldig godt at det var mye bråk om å frigi kartdata fra Kartverket veldig lenge. Men jeg trodde de hadde endt opp med å gjøre det. Men da husker jeg tydligvis feil. My bad. Utrolig tullete!

Vi har et stort antall kilder som det kan importeres fra. Oversikten ligger her: No:Permissions.

Det stemmer at vi ikke kan importere bygninger. De ligger i det mest verdifulle kartgrunnlaget FKB, som ikke er frigitt. Det er ingen planer om å frigi FKB. Frigivelse blir motarbeidet både av Geovekst og av Kartverket fordi finansieringsmodellen er basert på at kommuner og andre store offentlige brukere bidrar med midler. Åpne data er knapt nok nevnt i den siste geodatastrategien. Kartverket (eller Staten) har ikke en gang eiendomsretten til FKB.

Det er en myte at Norge er langt fremme når det gjelder åpne kartdata. Finland og Danmark har for lengst åpnet alle vesentlige kartdata, inklusive på det detaljnivået som er dekket av FKB i Norge. Sverige har de samme åpne data som i Norge, men bruker den helt åpne CC0-lisensen, i motsetning til i Norge der stort sett NLOD brukes, noe som krever skriftlige tillatelser for hvert datasett vi ønsker å bruke. Det svenske kartverket, Lantmäteriet, har i mosetningen til i Norge tatt initiativ til å åpne alle data: Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet.

Frigivelse av FKB har latt vente på seg, men det diskuteres jevnlig i miljøet.
Åpne kartdata er grundig omtalt i geodatastrategien. Blant annet er dette avsnittet interessant:
“En satsing på åpne, gratis data kan gjøre det nødvendig å utrede alternativer til dagens finansieringsmodell. Et eventuelt bortfall av inntekter for de detaljerte dataene vil redusere omfanget av finansieringen og vil også kunne svekke samfinansieringsmodellen. Dette vil kreve justeringer eller nye finansieringskilder. Rammebetingelsene må utvikles i takt med endringer i behov, muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil derfor sette i gang et utredningsarbeid om samarbeidsmodeller og finansieringsmodeller for felles geografisk infrastruktur.”

Jeg var ikke klar over at Finland og Danmark hadde frigitt FKB-kvalitets data. Har du noen link til disse?
Kartverket bruker vel en CC-BY lisens?

Det står eksplisitt i geodatastrategien at FKB ikke skal være åpen. Dette til tross for at hovedprinsippet er at alle offentlige data skal være åpne så lenge det ikke strider mot personvern, nasjonal sikkerhet osv. Geodatastrategien slår egentlig bare fast at åpne data skal fortsette som før. Jeg klarer ikke finne et eneste initiativ i handlingsplanen som omhandler videre åpning av kartdata. Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan.

KMD har allerede gjennomført sin utredning men det ledet dessverre ikke til noen endring av finansieringsmodellen.

Danmark: GeoDanmark
Finland: Nation Land Survey of Finland (se Topographic Database)
Begge lands detaljerte kartdata kan sees i kartlagene i JOSM når man panorerer over landene.

Kartverket bruker for det meste CC-BY ja, så intet derfra er åpent for OpenStreetMap uten skriftlig tillatelse (som vi har).