Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Her er tillatelse fra ENTUR til å bruke deres åpne data. Se neste post for et forslag til import av busstopp fra deres data.

Her er også forespørsel:

Et av datasettene hos ENTUR er Nasjonalt stoppestedsregister (NSR). Her finnes alle stoppesteder/stasjoner for buss, tog, ferge, fly og trikk/bane. Med unntak av noen få fergesteder skal alle de siste kategoriene allerede være inne i OSM, men det mangler i overkant av 70.000 busstopp. Her er derfor et forslag til en import av busstoppene og busstasjonene fra NSR: Bus stop import Norway.

Det er fint om så mange som mulig kan se igjennom importplanen og kommentere i denne tråden på forumet. Det er særlig dette som bør diskuteres:

 • Det er nær 100.000 busstopp hos NSR og nær 30.000 busstopp i OSM, dvs. det er for mange til at de kan flettes og kontrolleres manuelt. Etter å ha sjekket en del steder ser det for meg ut til at i sum er kvaliteten på koordinatene bedre hos NSR enn hos OSM, og det foreslås derfor i importplanen at koordinatene fra NSR brukes videre i stedet for koordinatene i OSM (der busstopp finnes fra før). Men dette medfører at enkelte busstopp i OSM som faktisk har bedre koordinater enn hos NSR vil bli dårligere. Er dere likevel enig i denne importstrategien?

 • Er dere enig i at busstopp som har blitt redigert i OSM etter importen ikke skal oppdateres med nye data fra NSR? Det vi medføre at noen korrekte endringer ikke vil komme med. Busstoppene som ikke har blitt redigert i OSM vil bli oppdatert fra NSR.

 • Skal busstopp i OSM som ikke finnes i NSR slettes?

I importplanen finnes link til ferdig OSM-fil med alle busstoppene fra NSR og til en fil med alle busstoppene som er i OSM i dag. Se gjerne igjennom et område som du kjenner.

Jeg jobber daglig med stoppestedsregisteret og kan gjerne svare på spørsmål, og ta tilbakemeldinger på kvalitet på individuelle stopp.

Vi har ingen statistikk på kvaliteten siden de feilene som finnes idag går på koordinatpresisjon og finpussing av navn. Dette er som dere skjønner ikke så lett å sjekke maskinelt. Det er variasjon i kvalitet fra fylke til fylke, og ingen fylker har 100% kontroll på alle småstoppene rundt om i skogene (eller i byene). Vi har pr. idag ingen kjente grove feil (som f.eks. koordinater tusenvis av km feil, blanke navn etc.), og vi har en liten andel kjente gråsonetilfeller der ting burde endres, men ikke har blitt gjort noe med enda - eller er så vanskelig at vi ikke har klart å finne en bedre løsning. Et slikt tilfelle er stoppene i Tromsø sentrum.

 • Jeg vil også si at det er MIN mening av OSM alltid bør oppdatere stoppestedsdata fra NSR der feilen bør rettes først og fremst. Jeg ser at dette kan være litt tungvindt - men det vil også være den mest fremtidsretta måten, da feilen blir rettet en gang for alle. En alternativ måte kan være at OSM-prosessen rapporterer endringer i OSM til Entur, men da mister man litt oversikt.
 • Jeg mener også at forskjeller mellom OSM og NSR på under 5 m kan overses.

Alle feil som meldes inn til meg om stoppesteder vil rettes av meg, eller videresendes til aktuell fylkeskommune dersom videre saksbehandling trengs. Små endringer som dårlige koordinater er lett å fikse på. Store endringer på navn saksbehandles av fylkeskommunen - som beslutter om evt. endring.
++ Please - hvis det er feil på alle stopp langs en vei så holder det å si “alle stopp mellom A og B”. Trenger ikke lange lister :roll_eyes:

Har jeg forstått det riktig at denne importen ikke vil påvirke plasseringen av public_transport=platform og public_transport=stop_position?

Ja, det stemmer.

Jeg har sjekket stoppene før og etter i 0501 oppland, og dette ser ut som etterlengtet data av god kvalitet. Plassering av doble quayer langs småstopp i skogene og i veikryss er det eneste som jeg kan pirke litt på. kjør på

Edit: leste feil.

Meld inn feil til meg!

Denne importen er kanskje noe noen ved navn Noen burde mene noe om?

Ad første kulepunkt: Jeg er ikke uenig i denne strategien, men dette er noe som antakelig møter innsigelser på den internasjonale importlista. Bør ha en plan for å svare ut dette. Vi bør i det minste kunne si noe om hvor stor andel busstopp vi anslår at kommer til å bli endret til en dårligere posisjon.

Ad andre kulepunkt: Greit for meg. Ser noen ulemper ved denne strategien, men motsatt strategi vil også ha sine ulemper.

Ad tredje kulepunkt: Regner vi med at det vil være mange av disse? Kan de fanges opp og håndteres og vurderes manuelt?

Her må sikkert jeg svare ut litt. Jeg må begynne med å si at dette ikke er en import som utføres av Entur (selv om vi er veldig positive til det), men det er Entur som står for kildedataen.

 1. Som jeg skrev tidligere så er det et stort mørketall på upresise koordinater i NSR. Dette er for det meste innafor 20 meter offset fra virkeligheten, med noen kan være lenger vekk. Som oftest går det på at stoppene ligger omtrent riktig langs veien, men for langt fra hverandre, eller for tett sammen. Det er umulig å vurdere antall her, men det kan være ganske stort. Mitt håp er at importen kan avsløre disse tallene.
  En sak er helt sikker! Dette datasettet er *mye *bedre enn det som ble importert i 2011 (Ruters datasett), og samme for Kolumbus sitt som jeg også tror ble importert på et tidspunkt.

 2. Jeg har sagt min mening om dette tidligere.

 3. Det blir hele tiden fjernet stopp som brukes av skolebusser eller nedlagte “bygderuter”. Disse stoppene har skjelden noe fysisk matriell (skilt/skur). Det blir av og til også fjernet stopp også i tettbygde strøk, oftest pga. ombygginger. Pga. bruken av NSR og Enturs systemer kreves det at alle stoppesteder som er aktivt brukt av ruter også er tilstede og aktive i NSR. Derfor skal man egentlig ikke risikere å fjerne stoppesteder som for tiden brukes av kollektivtrafikk. Det kan imidlertid hende at det finnes busslommer som ikke er i bruk der en OSM-node da blir borte. På de fleste stopp vil ingen ha mulighet å vurdere endringen manuelt. Eksempel på nylig nedlagt stopp: https://stoppested.entur.org/stop_place/NSR:StopPlace:8290

Det kan være til stor nytte om den som importerer (conflater) kan rapportere tilbake hvilke stopp, eller hvilke områder som er spesielt dårlige. Jeg kan da ta anledningen til å rydde opp i feil, og nye OSM-filer kan genereres før import fortsetter.

Et par kommentarer:

 1. Det jeg håper vi kan si til importlisten er at flere i community har sjekket sin kommune og finner strategien akseptabel. Så om du velger ut en kommune og sjekker, Tractor, så får vi et innspill til.
 2. Vi kan ikke nekte noen å flytte på busstopp i OSM, så jeg tror den mest praktiske løsningen vil være at ENTUR lager en rutine for å oppdage busstopp som har blitt flyttet i OSM, om de ønsker det. Antar at flertallet av de som redigerer aldri vil få høre om muligheten til å melde inn feil direkte til ENTUR.
 3. Jeg tror det var ca. 400 busstopp i OSM i Norge som ble “til overs”, dvs. som ikke finnes i NSR. Man kan se dem om en kjører Conflation plugin i JOSM for en gitt kommune.
 1. Nå har jeg tatt en rask titt på Oslo og Tromsø. Noen steder har NSR bedre plassering av stoppene; andre plasser er det motsatt. Noen steder har OSM bare busstopp på ene siden av vegen, mens NSR har på begge sider. Når man kommer et stykke ut av byen i Tromsø, mangler det en god del busstopp i OSM, og mange av de stoppene som ligger inne mangler navn i OSM. I Oslo ser det ut til å være mange busstopp som bare er lagt inn etter disse nymotens, kompliserte måtene med public_transport=* og ikke med highway=bus_stop. Alt i alt ser importen ut til å kunne gi en stor forbedring.

 2. Enig med NKA i at det beste hadde vært om Entur et system for å fange opp og kvalitetssikre endringene.

 3. Neppe noen katastrofe om de 400 stoppene forsvinner. Er sikkert mange av dem som er nedlagt/flyttet.

Som jeg har snakket med NKA om så er det en rekke stoppesteder med kjente feil/mangler som er “tagget”, og dermed befinner seg i en slags behandlingsfase. Det kan være greit å legge dem inn, men det kan straks skje større endringer på dem. Det kan være relevant å sette en “note” på dem (anbefaler ikke “fixme” da det ikke er opp til OSM-ytere å fikse dem). Note må fjernes når “taggen” i NSR fjernes.

Jeg har lagt en egen “fixme”-fil i katalogen (se lenke i importplanen) for å vise taggene, om flere vil se på dem. Taggen fixme kan endres selvfølgelig.

Johan: Ville det gi mening å kun ta med taggen “adm_koordinat”, og bare der det er lagt til en kommentar? De som ikke har kommentar ser stort sett ok ut. Og andre tagger enn koordinat er kanskje bare forvirrende.

Det må gjøres noe med de taggede stoppestedene i Trøndelag før de kan importeres. Ca 550 av dem overlapper (høyre og venstre side av veien ligger på identisk koordinat). I tillegg ligger en del av dem for nær hverandre (tilsammen 1900 med koordinat-tagger og kommentarer). Enten må det rettes hos ENTUR før importen eller så må de rettes manuelt i OSM. Gitt antallet skulle dette være mulig å gjøre manuelt.

Jeg vill gått for “note” isteden for “fixme”, da meldingen må tas vare på av AtB, ikke av OSM.

 • Koordinat er en åpenbar tag,
 • Navn og gruppering kan medføre navnendringer på stoppet.
 • Modalitet-taggen kan endre en buss til en kai, eller føre til fjerning av stopp i registeret
 • Varsling-taggen går oftest på at stoppet sannsynligvis vil bli lagt ned asap.¨
 • Tagger som ikke begynner med “adm_” må tolkes, da de ikke er lagd eller definert av meg.

Jeg ville anbefalt å ikke importere busstopp i Trøndelag og Troms (i hvert fall vente så lenge som mulig). Jeg vet ikke når disse feilene blir fikset, fordi ansvaret ligger hos fylkeskommunene i respektive fylke. Troms jobber for tiden en del med stoppene sine. Mange nye legges til f.eks.

Har sagt dette til NKA allerede men legger her for historikkens skyld:
Det må også filtreres ut alle stoppesteder med submode “railReplacementBus”. Disse er delvis mega-feil, delvis fiktive stopp, delvis duplikater av vanlige stopp, og delvis skjelden eller aldri brukt.

Diff mellom NSR og OSM. Blå er NSR, gul er OSM (ligger bak med litt større symbol så de kommer frem noenlunde).

Områdene som har mye stopp i OSM nå er Ruterland (Østlandssamarbeidet), Rogaland, Bergen, Trondheim, og Tromsø. Resten er litt sporadisk.


Som dere ser blir det en del nytt i OSM etter denne importen.

Importen er gjort nå, med unntak av Troms og Trøndelag der vi venter på bedre data i NSR. “Buss for tog”-stoppene er ikke tatt med. Notes er heller ikke tatt med. De busstoppene som ikke fikk treff mot NSR er fjernet. Mange slike steder ser man fysiske (buss)lommer langs veien, men de er ikke i bruk til bussruter (i følge NSR).

Busstoppene er nå frittstående noder som ikke henger sammen med andre ways (da blir de enklere å flytte på etter hvert som NSR oppdateres fremover). Merk at det ikke er lagt opp til å bruke public_transport=stop_position for busstoppene.

Om man nå flytter på en busstopp-node i OSM så kan Entur fremover oppdage endringen og rette NSR. Feil i NSR kan også meldes direkte til johan.wiklund@entur.org (viktig dersom et busstopp bør fjernes). Busstopp-noder som ikke har blitt flyttet på i OSM kan i fremtiden automatisk bli oppdatert i OSM når de blir endret i NSR.

Har oppdaget at busstoppet Etterstad Vest i Oslo står litt feil plassert (er i virkeligheten rett rundt svingen fra der det er i OSM). Skal jeg bare redigere OSM og dra og slippe det til rett sted? Må jeg sende mail også?

Takk for tilbakemeldingen. Jeg har rettet i masterbasen.
Hvis du ikke redigerer i OSM så blir den automatisk rettet neste gang nsr2osm kjører oppdateringsrunde.

Dette er også akkurat den type tilbakemelding vi ønsker fra OSM. Vi vet det er mange stopp som er litt upresist plassert, men denne var jo ordentlig feil.

Jeg har også sett gjennom alle endringer som ble gjort i juni-juli :sunglasses:. Mye bra som blir fanget opp. Stor takk til alle som retter.

:open_mouth: Det er også mange som retter posisjon fra kantstein til f.eks. skur. Disse ivaretar jeg ikke da det bryter mot våre posisjonsprinsipper.