highway=trunk motorroad=no

Naar aanleiding van een discussie met 85Bas, wil ik voorstellen een nieuw type weg toe te voegen aan de Nederlandse wegentaggingrichtlijnen:

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken waar deze nieuwe tagging gebruikt kan worden. We hebben bijvoorbeeld heel veel rotondes in autowegen die nu highway=primary gebruiken. De tagging kan tevens gebruikt worden voor verbindingen tussen autowegen en snelwegen, zoals bijvoorbeeld het Kruithuisplein in Delft (op-/afritten naar TU Delft zouden dan highway=trunk_link motorroad=no worden).

Blijkbaar is dit voor sommigen vanzelfsprekend, en voor velen ook juist niet, dus het lijkt me goed dit in de richtlijnen op te nemen. Dit voorstel gebruikt de volledige flexibiliteit die de highway-/motorroad-tags te bieden hebben, en kan een prettigere kaart opleveren om naar te kijken zonder dat er informatie verloren gaat. In feite bevat de kaart hiermee juist méér informatie, want je kunt bijv. een netwerkuitsnede van alleen highway=motorway en highway=trunk maken zonder dat er allemaal gaten in zitten.

Ik kan me in de uitleg vinden en het lijkt me een goed idee om dit in de richtlijnen op te nemen, zodat we ernaar kunnen verwijzen.

Overigens zou de wijziging bij het Kruithuisplein in Delft maar voor korte duur zijn, omdat de autowegstatus van de Kruithuisweg in de komende tijd zal vervallen.

Dit soort stukjes bedoel je?

Als je die dan zo kan taggen dan lijkt me dat een prima voorstel. De highway=primary daar voelt kunstmatig.

Ja klopt. (Als de afwaardering nog doorgaat? Geen idee waar men op wacht. En bij het recente onderhoud hebben ze de wegmarkering juist aangepast van gebiedsontsluitingsweg naar stroomweg: kantlijn is nu doorgetrokken in plaats van onderbroken.)

Andere voorbeelden zijn de aansluiting van de N57 op de A15 (Harmsenbrug) en in Rotterdam de Vaanweg (S103) vanaf knooppunt Vaanplein naar de Victor Hugoweg (S123/S126).

Ja inderdaad.

Goed dat je dit topic hebt aangemaakt. Ik was al van plan iets uitgebreider te reageren; door je reactie op mijn opmerking realiseerde ik me dat mijn redenatie eigenlijk nergens zwart op wit staat. Wat dit topic dus een prima initiatief maakt.

Ter aanvulling voor lezers van dit topic die nog twijfelen:

De highway-tag geeft op OSM in de eerste plaats de rol van de weg aan in het bredere netwerk. Vandaar dat soms van de “regels” wordt afgeweken en sommige N400+ wegen toch primary zijn, sommige erftoegangswegen secondary worden, etc.

highway=motorway en highway=trunk zijn (in Nederland) echter gebaseerd op een wegcategorie (resp. autosnelweg en autoweg). Autosnelwegen worden in de regel zeer zelden onderbroken, waardoor het in dit topic beschreven probleem eigenlijk niet optreedt. Autowegen worden in Nederland wél veelvuldig onderbroken en als je de “regels” heel strikt (wat mij betreft té strikt) interpreteert krijg je dus korte, “kunstmatige” stukjes highway=primary bij rotondes en kruisingen. In mijn ogen gaat dat in tegen de wereldwijde praktijk op OSM wat betreft highway-tags. De netwerkrol van een weg verandert namelijk niet ineens bij een bordje G4. Bedenk ook dat deze situaties alleen in Nederland voorkomen, wat het nog afwijkender maakt.

Met het in dit topic gedane voorstel wordt OSM consequenter ten opzichte van de rest van de wereld en als bijkomend voordeel verbetert het kaartbeeld aanzienlijk.

Ter samenvatting: highway=trunk geeft de rol van de weg in het netwerk aan (als regionale stroomweg); motorroad=yes/no geeft aan waar de autowegstatus precies begint en eindigt.

Volledigheidshalve misschien wel goed dat ik hier een paar voorbeelden noem van onderbrekingen in snelwegstatus:

  • Knooppunt Hooipolder (A27xA59): bevat nu stuk highway=trunk motorroad=yes, blijft zo
  • Aansluiting Barneveld (A1xA30): bevat nu stuk highway=primary, wordt met dit voorstel highway=trunk motorroad=no.

In dit geval is er toch geen autoweg? Waarom zou je dan trunk gebruiken, i.p.v. primary of motorway?

De onderbrekingen waar het hier over gaat, zullen (vrijwel?) zonder uitzondering gesloten zijn voor langzaam verkeer. De tag motorroad=no kan daarvoor volgens mij niet gebruikt worden. Als ik de wiki-pagina voor deze tag lees, betekent motorroad=yes grofweg “gesloten voor langzaam verkeer”. Dan is voor deze wegen dus juist motorroad=yes geldig.

Voor zover ik in de wiki (bv. voor trunk) terugvindt, hanteren we in Nederland de een-op-een koppeling autoweg-trunk. Als we dat zouden willen loslaten, is de voorgestelde tagging daarvoor niet geschikt.

In de huidige situatie (met strikte interpretatie van de wiki), is er geen verschil in betekenis tussen highway=trunk en motorroad=yes in Nederland. Met dit voorstel zal motorroad=yes in feite een-op-een worden gekoppeld aan het bord autoweg, wat gezien het wiki-artikel voor motorroad prima in lijn ligt met de rest van de wereld. Zie bijvoorbeeld Noorwegen, Spanje of Turkije. Dit biedt de ruimte om de Nederlandse definitie van highway=trunk een (heel) klein beetje minder strikt te maken, met alle genoemde voordelen van dien.

Wegen die gesloten zijn voor langzaam verkeer (met bord C9), maar geen autoweg zijn, krijgen in Nederland sowieso al niet de tag motorroad=yes, maar simpelweg de geldende access-tags (wiki). Daar verandert niets aan met dit voorstel.

Als aanvulling: het onderbreken van een autoweg gebeurt vaak júist om langzaam verkeer kortstondig de mogelijkheid te geven van de weg gebruik te maken, of over te steken door middel van een rotonde.

Waarom geen highway=primary? Als de A30 een autoweg zou zijn in plaats van een snelweg, zou je met dit voorstel wel highway=trunk motorroad=no gebruiken op dit stuk. highway=primary is een lagere classificatie dan highway=trunk, dus dan zou je een verbinding tussen twee snelwegen lager classificeren dan een verbinding tussen een autoweg en een snelweg.

Waarom geen highway=motorway? Nou ja, motorway betekent vrij letterlijk snelweg, en dit stuk heeft geen snelwegstatus. highway=trunk is internationaal de hoogst mogelijke classificatie voor een niet-snelweg, dus dat lijkt me prima van toepassing hier.

Als de A30 geen autosnelweg was, dan was het gewoon de N30, een primaire weg net als andere rijkswegen als de N9 en N35. highway=primary is de hoogste ‘vrije’ classificatie in Nederland, niet highway=trunk.

Ter verduidelijking, dit is mijn voorstel:

  1. De A30 is een autosnelweg, met voor de aansluiting bord G2: highway=motorway tot bord G2, daarna highway=trunk motorroad=no

  2. Als de N30 geen autosnelweg maar wel autoweg zou zijn, met voor de aansluiting bord G4: highway=trunk motorroad=yes tot bord G4, daarna highway=trunk motorroad=no

  3. Als de N30 geen autosnelweg en ook geen autoweg zou zijn: alles is highway=primary

Situatie 1 wil ik niet lager taggen dan situatie 2, vandaar highway=trunk motorroad=no in situatie 1 en geen highway=primary.

De opmerking m.b.t. vrije classificatie is volgens mij een cirkelredenering. highway=trunk is wat wij willen dat het is. Als wij besluiten dat highway=trunk voor dit situaties als situatie 1 beschikbaar is, dan is het beschikbaar.

Hmm, ik ben het met alphensebezorger eens dat motorroad=yes/no hier niet ideaal voor is, vanwege de internationale - andere - betekenis van deze tag - gelijk aan traffic_sign=NL:C9 wanneer ‘motorroad=yes’. Je zou een combinatie kunnen krijgen van (motorroad=no + bicycle=no (etc, wat volgt uit C09). Welke heeft hier dan prioriteit?) En mensen die de Engelse wiki openen en zien dat de =yes variant gelijk is aan traffic_sign=NL:C09, en dit er dus bij taggen op wegen die geen autoweg zijn. Dan ben ik eerder een voorstander van highway=trunk_link voor dergelijke rotondes.

Daarnaast impliceert het gebruik van highway=trunk op de rotonde dat deze gesloten is voor langzaam verkeer, terwijl dit niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Netherlands. Dus als dit toegepast wordt, zou ik dit hooguit doen in de gevallen waar ook echt een C9 bord aan alle toegangswegen staat. (Waarschijnlijk zal dit meestal zo zijn, maar toch…)

Een rotonde - zelfs indien deze redelijk groot is - is (in de meeste gevallen) een flinke beperking qua praktisch haalbare snelheid/doorstroming/rijgemak, als je het vergelijkt met een normale motorway_link of een trunk zelf. Dus een lagere classificatie dan een autoweg lijkt mij eigenlijk ook wel behoorlijk passend. Ik denk niet dat ik zelfs maar 80 zou kunnen rijden op de doorsnee grote rotonde.

De classificatie van highway gaat over positie in de wegenhiërarchie, niet direct de verkeersregels of de exacte positie van het verkeersbord autoweg. Dat is een subtiel verschil wat je nu op de kaart terugziet met kleine stukjes highway=primary die conceptueel gewoon bij de autoweginfrastructuur horen. Stukjes verbindingsweg die net te uitgebreid zijn voor trunk_link kunnen hiermee veel duidelijker getagd worden op basis van hun rol in het wegennetwerk. De motorroad=yes/no constructie vindt ik daarbij een elegante manier om alsnog onderscheid te maken tussen autoweg en direct faciliterend aan auto- of snelweg.

Access-tags gaan altijd boven de standaardaccesswaarden. Daarbij is het snel- en autowegennetwerk in Nederland zo goed bewaakt door de ervaren mappers, dat ik me weinig zorgen maak over een eventuele ontbrekende accesstag.

De standaardaccesswaarden leggen toegangsbeperkingen op aan paarden, brommers, fietser, en voetgangers; dat zal bijna altijd ook kloppen. De impliciete snelheidsbeperkingen zitten volgens de documentatie echter niet op highway=trunk, maar op motorroad=yes. In Nederland is die tag impliciet op highway=trunk (dus als hij daar ontbreekt, dan moet je motorroad=yes lezen), maar zodra je motorroad=no tagt vervallen de defaulttags die daarbij horen ook, waaronder minspeed=50.

Dat maakt het voorstel van JeroenvanderGun juist goed werkbaar.

Ik heb dit voorstel geïntegreerd in de wiki:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

Ik heb hier twee stukken weg waarbij ik me afvraag of die niet ook naar trunk met motorroad=no moeten:

In beide gevallen gaat het om wegen die vanaf een kruising naar een autoweg (motorroad=yes) leiden, met daartussen geen mogelijkheid tot afslaan en beperkingen voor langzaam verkeer (C9). Qua netwerkpositie valt dus te verdedigen dat deze wegen ook al highway=trunk zijn (met motorroad=no). Klopt dat voor deze twee wegen, of zijn die ‘te lang’ daarvoor?

Bij de Harlingerstraatweg valt ook nog te beargumenteren dat die niet zo hoog in de wegenhiërarchie ligt als de N31 zelf, bijvoorbeeld omdat er minder verkeer over gaat. Bij de Groningerstraatweg is dat geen steekhoudend argument omdat al het verkeer dat daarover gaat op de autoweg uitkomt en omgekeerd.

Dat lijkt me niet. Dit zijn wegen die naar een autoweg toe lopen. Slechts aan één kant is een autoweg.

Deze tagging is juist bedacht om gaten in een highway=trunk bij rotondes en verkeerslichten te voorkomen. In dat geval is er aan beide kanten een autoweg.

Ik sluit me bij A67-A67 aan in deze. Bij de Harlingerstraatweg zou je zo zelfs een nieuwe “doodlopende” trunk-weg creëren; vanuit wegenhierarchisch oogpunt ongewenst en iets wat de motorroad=no-tagging normaal gesproken juist voorkomt.

Als ik de kaart van Leeuwarden zo bekijk dan zou de N359 (Hendrik Algerawei) tussen de N31 en de rotonde bij Deinum in mijn ogen een betere kandidaat zijn: dit stuk weg verbindt twee trunkroutes, heeft dezelfde plek in de wegenhierarchie als de rest van de N359 én je lost er een los eindje trunk mee op. Tegenargument zou de lengte van dit weggedeelte zijn; het is van een andere orde dan een rotonde of kruispunt.