Fietspad op trappen?

Afgaande op de kleur zou dit in Nederland een fietspad op de trappen zijn… :wink:

Zie hier meer op mapillary:
http://www.mapillary.com/map/s/HedTZfOxAg-CDNup79dRDA