Endring av Østmarka utenfor Oslo

Hei,

Jeg har en stund lagt merke til at i Østmarka blir skog rendret over alle andre arealer, som vann, myrer, gårdsplasser etc.

Dette kan for eksempel ses her (Eriksvann og Simmingsmyr):
http://www.openstreetmap.org/#map=16/59.8307/10.9351

Årsaken er såvidt jeg kan skjønne at multipolygonet som heter “Østmarka” er tagget som skog.
http://www.openstreetmap.org/relation/38279
http://www.openstreetmap.org/relation/38279/history#map=10/59.8358/11.0248

Jeg er usikker på om dette multipolygonet reflekterer Markagrensa med stor M. På Bøler er jeg i hvert fall overrasket over hvordan den strekker seg nesten helt til Bøler kirke:
http://www.openstreetmap.org/relation/38279/history#map=15/59.8795/10.8532&layers=D

Det er minst to mulige løsninger på dette:
1:
Knytte alle arealer som vann, myrer, gårdsplasser etc. til 38279 som “inner”. Dette har jeg gjort for Tømmerholtjern og Griseputten, før jeg oppdaget at problemet gjaldt hele Østmarka. Hvis man skal gjøre dette for alle arealer i Østmarka som ikke er skog, vil det bli et voldsomt multipolygon som er veldig vanskelig å jobbe videre med. Det vil være feil, for da vil ikke vann og myrer regnes som en del av Østmarka, men som “hull”.

2:
Fjerne taggen skog fra 38279 Østmarka, og beholde dette multipolygonet kun som en avgrensning rundt området. Deretter opprettes flere nye mindre multipolygoner med taggen “skog” der det faktisk er skog, avgrenset av veier, kraftlinjer, bekker og andre naturlige begrensninger. Vann og myrer opprettes som egne polygoner der det er hhv vann og myr. Fordelen med dette er at avgrensningen av hva som er “Østmarka” vil være uavhengig av naturtyper/landcover/landuse/natural.

Begge metodene vil kreve mye arbeid, men metode 2 vil nok kreve mer arbeid enn 1.

Så er det spørsmålet om nøyaktighet. Hvis jeg skal sette i gang med dette, vil jeg nødvendigvis måtte tegne skogsmråder etter tilgjengelig ortofoto, med de feilkilder det medfører. Allikevel vil jeg påståat resultatet vil være bedre enn i dag, der hele “Østmarka” er definer som skogsområde.

Det vil også ta lang tid, og måtte gjøres i mange redigeringsrunder resultatet mes arbeidet pågår vil jo da være noe midt i mellom, med hvite felter der skogen ikek er tegnet inn ennå. Igjen vil jeg pasta at dette er bedre enn i dag, siden et hvitt felt signaliserer at området ikke er kartlagt, heller enn at det (muligens feilaktig) er angitt som skog.

Et lignende problem er diskutert her:
http://www.openstreetmap.org/user/Abbe98/diary/28368

Det er sikkert tydelig at jeg mener metode 2 er den riktige å bruke, men jeg vil gjerne høre andres synspunkter før jeg begynner på noe så drastisk.

Nå har jeg sett nøyere etter, og Markagrensa er lagt inn som et eget polygon, så da er ikke den en del av problemstillingen.

Jeg er enig i at metode 2 er mest korrekt.

Vurderer selv å spillte opp multipolygonet Bymarka (ikke navn på selve skog-polygonet) i Trondheim i flere små multipolygoner. Den har for øyeblikket 456 members, som er vel mye. Og det vil komme mer. Men her er i det minste vann, myrer m.m. lagt til som inner. Tror det vil være naturlig å splitte den i 3 deler, i og med at Bymarka består av 3 markaområder, Trondheim Bymark, Leinstrandmarka og Bynesmarka.

Men jeg støter på samme problem her, som i Østmarka, ved at selve markagrensa ikke nødvendigivs følger ytterkant av skogen. Tror jeg kommer til å sette navn på skog-polygonene i første omgang, siden markagrensene ikke ligger inne, og at de heller ikke ligger tilgjengelige som nedlastbar vektorfiler (som jeg kjenner til).

En ting en kanskje skal være forsiktig med, er å automatisk legge alle myrer/våtområder som inner på skogen. Det er vel mulig å ha både skog og myr i samme område? Relativt lett å sjekke med satelittfoto.

Metode 2 er mest korrekt.
I Fredrikstad er markagrensa lagt inn som egen linje med boundary=protected_area.

Definisjonen av myr på wikipedia er åpne våtmarksområder uten trær. Man kan dermed ikke ha både skog og myr i samme område.
I OSM kan det bare være en verdi (value) tilegnet hver nøkkel (key). Dette gjelder spesielt overordnete nøkler slik som nature=* .
Alle nature=lake og nature=wetland skal derfor være type=inner i et multipolygon med nature=wood.

Jeg har delt opp store multipolygon manuelt før. Metoden jeg har brukt er å beholde det store multipolygonet og gradvis dele dette opp fra en ende til en annen. Delelinjene legges langs med kraftlinjer eller veier og størrelsen på hvert nye multipolygon bestemmes av hvor komplisert geometrien er.

Det er vel i alle fall fem forskjellige «grenser» her:

  1. Markagrensa som juridisk grense fastsatt i markaloven (ligger inne i OSM, og er ikke en del av problemet her)
  2. Marka som administrativt område i Oslo kommune (ligger inne i OSM, og er ikke en del av problemet her)
  3. Østmarka som geografisk område
  4. Skogen
  5. Østmarka naturreservat (ligger inne i OSM, og er ikke en del av problemet her)

I dag er 3) og 4) knyttet sammen i ett stort multipolygon. Et problem med det er at de ikke er sammenfallende størrelser: Deler av skogen strekker seg ut over Østmarka og Østmarka består av mer enn skog. Disse bør derfor splittes i hvert sitt multipolygon.

Skogkanten er mange steder tegnet inn temmelig unøyaktig.

Hvordan man bør tagge Østmarka (og Sørmarka, Nordmarka osv.) som geografisk område, har jeg ingen anelse om.

Jeg har begynt å splitte opp Nordmarka, det skapte en god del diskusjon på maillista, så det vil være lurt å vente med å splitte Østmarka.

Det finnes ingen wiki godkjent måte å legge inn Nordmarka, Østmarka og Sørmarka som navneområde / geografisk område, men i Norge er 13 andre skogområder tagget med place=woodland. Jeg foreslår at vi forsetter med det, og at vi eventuelt oppretter et offisielt forslag på wiken.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:place=woodland?

Den gamle relasjonen Østmarka kan tas vare på og tagges place=woodland, og indre grenser fjernes. Siden navneområdet ikke har noen indre grenser vil det bli lettere å håndtere.
Skogen splittes opp der det er naturlig, for å holde dem i en håndterbar størrelse, med alle vann myrer og åpne plasser som indre grenser.

For å forsette diskusjonen fra maillista:
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2015-November/005831.html
Er det en som skriver at det er feil å splitte opp skogen langs veier og kraftlinjer.

natrual=* er en landdekke tagg og beskriver hva som faktisk er på bakken. Linjer (som veier og kraftlinjer) inneholder ingen informasjon om utstrekningen til linjen, width taggen til en vei er kun en gjennomsnittlig verdi, og forteller bare veibredden, ikke hvor langt skogen er trukket tilbake. Derfor er skogrenser parallelt med veien ny informasjon, og nyttig for kart ved lavere zoom-nivå.

Det er heller ikke slik at mellomrommet imellom skogdekke polygonene må erstattes med et annet landdekkepolygon. Det er ikke noe krav om å dekke “alt” land i OpenStreetMap.

For kart ved høyere zoom-nivå er tynne hvite striper et problem. Men generalisering av data er den som skal lage kartet sitt problem, da OSM først å fremst en geografisk database og ikke en kartografisk.

Markagrensa ble vandalisert for lenge siden: De juridisk definerte punktene ble flere steder flyttet inn på nærmeste skogareal, og dataene i OSM er feil.

Noen tanker om multipolygoner

Vil bare si at jeg er motstander av alt for store multipolygoner. De blir vanskelige å håndtere, både ved editering og evt rendring.
I wikien står det at relasjoner ikke bør inneholde mer enn 300 members http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation#Size, noe jeg synes er et greit veiledende tall. Det vil nok være noen unntak til denne “regelen”.

Jeg har måttet fikse en del multipolygoner. Feil på multipolygoner har ofte ført til at de ikke har blitt rendret i diverse rendere. Og jo større de er, jo verre blir ofte jobben å rette på dem. Med størrelse mener jeg i hovedsak antall members, men også fysisk størrelse/areal.

Vil anbefale å ta en titt på tools.geofabrik.de for de som har lyst til å fikse på multipolygon-feil :wink:

Markagrenser

Her er det korrekt, mener jeg, og gjøre som Vidar G. har gjort, ved å lage marka som et eget multipolygon fristilt fra skogen. Synd at folk ikke ser dette og “vandaliserer”. Kan det være en idé å legge til en note på objektet som forklarer dette? Mulig de som ødelegger ikke ser denne uansett…