Eigen weg

De wegen langs de dijken in Groningen en Duitsland zijn privé wegen die toebehoren aan Rijkswaterstaat of een waterschap. In Duitsland is dit minder duidelijk aangegeven. Ik zag wel een bordje Kanalpolder. In Nederland staat duidelijk aangegeven dat fietsen en wandelen op deze wegen is toegestaan. In Duitsland staat dit niet aangegeven, maar het mag wel.

Vandaag heb ik zo’n 10 km in Nederland op een privé weg gefietst. Toen ik Nieuw Statenzijl was gepasseerd, zag ik een bordje van de Internationale Dollardrooute waarop een A (van alternatieve route) stond en daaronder: Umleitung. Ik heb gekeken of ik via deze eigen weg kon fietsen. De beheerder had de weg afgesloten. Op het hek zat een hangslot. Openen was onmogelijk. Er graasde jongvee en daarom was de weg afgesloten.

Helaas valt dit niet te mappen/taggen. De weg in Nederland langs de dijk heb ik opnieuw getagd als private access, fietsen en wandelen toegestaan. Indien men een route plant via zo’n weg, is het handig om een alternatief bij de hand te hebben.

Naar aanleiding van verwijzing uit

Eigen weg volksmond en/of de betekenis.

Eigen weg, openbaar of niet openbaar?
Eigen weg, privaat of niet privaat?

Het bord “Eigen weg”

WEG

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=40646

Er zijn twee soorten openbaarheid, jurdisch openbaar en feitelijk openbaar.
Dit in samenhang met de wegenwet.

  1. Begrip ‘openbare weg’
    Wat moet worden verstaan onder een ‘openbare weg’?
    Onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘feitelijke’ en ‘juridische’ openbaarheid van een weg. Van feitelijke openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg vrij voor een ieder toegankelijk is. In dat geval is de Wegenverkeerswetgeving hierop van toepassing.

Van juridische openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg openbaar is in de zin van de Wegenwet. Iedereen heeft het recht om van die weg gebruik te maken, niet slechts met toestemming van / bij gedogen door de eigenaar.

PRIVAAT, niet privaat?

Eigendom:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigendom
Eigendom van een natuurlijke persoon heet particulier, privaat of privé-eigendom; eigendom van een gemeenschap of staat heet gemeenschappelijk of collectief eigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_weg
Een eigen weg is een weg die in eigendom is van een particulier of een bedrijf en op elk willekeurig moment mag worden afgesloten.

Een eigen weg is in Nederland in principe voor iedereen toegankelijk. Het betreden van andermans grond is namelijk toegestaan, behalve als de grond is afgesloten, er schade ontstaat, of door de eigenaar kenbaar wordt gemaakt dat het betreden verboden is, bijvoorbeeld door een bordje “verboden toegang voor onbevoegden (art. 461 Wetboek van Strafrecht)”.

Juridisch gezien zijn er twee soorten rechtssubjecten : natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen

Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen).

Staatsbosbeheer is een ZBO http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/zelfstandige-bestuursorganen
Net als de andere op deze lijst.http://almanak.zboregister.overheid.nl/sites/min_bzk2/overzicht.php?sortby=min

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
http://www.st-ab.nl/wetten/0958_Wet_verzelfstandiging_Staatsbosbeheer.htm

Er zijn twee verschillende ZBO’s.
Omdat de huidige vorm van Staatsbosbeheer bij wet is vastgelegd: Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, is het een publiekrechtlijke ZBO.
http://nl.wikipedia.org/wiki/ZBO
ZBO’s kunnen op verschillende manieren worden opgericht of aangewezen:
Publiekrechtelijke ZBO’s worden ingesteld bij wet. Dat betekent dat er een wet is, die bepaalt wat de taken en bevoegdheden van het bestuursorgaan zijn, en hoe het orgaan wordt samengesteld. Een voorbeeld hiervan is het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat bestaat op basis van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Privaatrechtelijke ZBO’s worden als ZBO aangewezen door middel van een Koninklijk Besluit, Algemene maatregel van Bestuur, of een Ministeriële regeling. Dat kan alleen als er een wet is waarin staat, dat de minister een organisatie moet aanwijzen om een bepaalde taak uit te voeren. Bijvoorbeeld, op grond van de Wet op de naburige rechten heeft de minister bij Ministeriële regeling de Stichting Leenrecht aangewezen om de inning en verdeling van de vergoeding voor het uitlenen van boeken, CD’s, video’s en dergelijke te verzorgen.

BORD
Een bordje “eigen weg” betekent dus niet dat een weg niet voor iedereen toegankelijk is en heeft in het recht een hele andere betekenis dan het bordje “verboden toegang voor onbevoegden”.

Dit alles lezende, vraag ik me af of gronden/wegen in eigendom van de Staat, Waterschappen en Rijkswaterstaat voor de tag privat in aanmerking komen.
Zo ook de gebieden in beheer van Staatsbosbeheer.

Of de tag access=privat wel correct is.

Eerste vraag is, staan deze wegen in de wegenlegger van betreffende Gemeenten? Juridisch openbaar of feitelijk openbaar.
Bij juridisch openbaar moet een verkeersbesluit genomen worden, zie gemeentelijke pagina’s. Zienswijze, bezwaar.

Mag er bij waterschap rijkswaterstaat gesproken worden van eigen weg?

Waarom zou ik de woorden op het bord in twijfel trekken?

De wegen van Rijkswaterstaat zijn keurig afgesloten d.m.v. een hek dat op slot is en fietsers/wandelaars kunnen via een draaihek de weg op. Als je niet uitkijkt met zo’n draaihek, is je fiets beschadigd. Bij elke ingang van zo’n weg tref je dergelijke hekken aan en staat er een bord: Eigen weg, vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars plus nog wat meer voorwaarden. Gemotoriseerd verkeer komt er beslist niet in.

Nu kunnen we een discussie gaat voeren of de tag access=private of access=no moet zijn. Je mag de tag access=private van mij veranderen in access=no. Het resultaat zal precies hetzelfde zijn.

In Duitsland is er minder duidelijkheid. Daar staan geen borden bij elke niet-openbare weg. Wel staan er hekken bij elke ingang. Voor fietsers/wandelaars niet een draaihek. Je kunt via een veerooster zo de weg op. Maar twee weken geleden had de beheerder de weg afgesloten. Het hek viel met geen mogelijkheid te openen. Daar wikle ik voor waarschuwen.

Omdat de overheid ook fouten maakt

Ik kan me voorstellen dat iemand bij rijkswaterstaat, dat bord verzonnen heeft zonder zich af te vragen of hij de tekst zo wel mag gebruiken.
Laatst heeft de SBB vele oranje bordjes moeten weghalen, omdat deze geplaatst waren op wegen die in de openbare wegenlegger staan.

Wiki zegt:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_weg
Een eigen weg is een weg die in eigendom is van een particulier of een bedrijf en op elk willekeurig moment mag worden afgesloten.

Dit heeft een bron.

publiekrechtelijke rechtspersoon, rijkswaterstaat/waterschap, dus geen bedrijf.

Omgekeerd:
Een eigen weg is geen weg die in eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Vandaar, dat je dat in twijfel mag trekken.

private of niet
“Het resultaat zal precies hetzelfde zijn” maar,…
Voor jouw en mij wel als verkeersdeelnemer. Want zo is het gerendeert.
Kan me voorstellen dat iemand een kaart rendeert met een onderdeel op privaat eigendom particulier/bedrijf, daar anders over denkt. ofwel geirriteerd is dat het zo getagd word.

Gebieden van Staatsbosbeheer is voor mij geen privaat bezit, dus de term private kan daar niet.
Trek je die lijn door ook niet bij waterschappen en rijkswaterstaat en kunnen dus ook geen eigen wegen hebben.

Hoor graag wat andere hiervan vinden.

Ik schreef al eerder: maak er gerust ‘access=no’ van waar ‘access=private’ staat.

We proberen met zijn allen zo goed mogelijk een kaart te maken. Deze wegen zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Een hek belemmert de toegang. Dat zul je moeten taggen, anders zouden motorrijders de indruk kunnen krijgen dat ze over die weg mogen rijden.

Nogmaals, als je er graag ‘access=no’ van wilt maken, ga je gang.

Het woord 'private heeft verschillende betekenissen. Met de wiki’s kun je alle kanten op, zo duidelijk zijn ze:-)

The access=private tag is generally used in combination with the road network tags, with the purpose of indicating that the road is not to be used by the general public.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dprivate

Het tweede deel van bovenstaande zin is essentieel: ‘the road is not to be used by the general public’. Sterker nog: jan met de pet kan met zijn auto niet eens op de weg komen, alleen fietsers en wandelaars zijn toegestaan.

‘Only with permission of the owner on an individual basis.’

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access

En dat is ook precies wat hier gebeurt. Rijkswaterstaat en de waterschappen besteden de begrazing uit aan lokale boeren, Groninger Landschap, etc. Degene die daar zijn/haar schapen/jongvee laat grazen, heeft toegang tot deze wegen en zal een sleutel hebben. De dieren kunnen worden bijgevoerderd, etc.

Het gaat niet om het bezit van de weg, maar het gebruik van de weg.

Als ik zo iets tag dan is het access=permissive
en dan de uitsluitingen:
motorcar=no
motorcycle=no
enz.
OF ook misschien
access=no
bicycle=yes
foot=yes
enz.
Ik zou niet access=private zetten op een weg of pad waar een bord staat die toestemming geeft. Dat is ook niet wat de wiki aangeeft.

Die borden van o.m. SBB geven een algemene toestemming aan wandelaars (evt. fietsers, of anderen). Het is niet een individuele toestemming maar een die geldt voor alle wandelaars (en evt. ook alle fietsers) die langs komen. Je hoeft je dan niet persoonlijk bij een boswachter o.i.d. melden voordat je doorloopt (-fietst). Vergelijk dat met een vakantiepark waar er uitdrukkelijk bij staat dat je je als bezoeker dient te melden bij de receptie om dan pas toestemming te krijgen (dat is dan wel access=private).

In OSM is access=private de tag voor een weg waar een bord “verboden toegang, artikel 461 WvS” van toepassing is/zou kunnen zijn.
De borden van o.m. SBB, Natuurmonumenten e.d. regelen echter een algemene toestemming (welliswaar niet voor alle categorieën gebruiker).
Of mis ik hier iets?

Interessante website is: http://nemo.pz.nl/handleiding.html

Bij elke ingang staat duidelijk: ‘Eigen weg’ en volgens jouw handleiding betekent dit:

Dit bord geeft aan dat de weg niet-openbaar is, maar dat de eigenaar het gebruik van de weg of het pad toestaat.

http://nemo.pz.nl/handleiding.html

De eigenaar staat toe dat wandelaars en fietsers gebruik van de weg mogen maken en gemotoriseerd verkeer is verboden.

Het gaat hier niet om het bezit (particulier of bedrijf), maar om het gebruik van de weg: het is een niet-openbare weg. Daarom heb ik dit soort wegen grotendeels getagged als: access=private, bicycle=yes, foot=yes. Iemand had een deel van deze wegen zo getagd en ik vond het een goed idee. Natuurlijk is ‘access=no’ neutraler en heeft precies hetzelfde effect op de OFM en op de Velomap.

Sommigen hadden dit soort wegen getagd als ‘highway=cycleway’ (niet door mij) en de weg langs de Elbe (Duitsland) vanaf Ditzum naar Jemgum is nog zo getagd. Er gaat een fietsroute (de Ems-Radweg) langs. Ik heb er gefietst (je kunt er prima fietsen), maar het is een niet-openbare weg waarop fietsen is toegestaan. Het is dan niet juist om die te taggen als ‘highway=cycleway’. Op de OFM zouden dit soort wegen eigenlijk een apart lijntje moeten krijgen zodat een ieder weet dat er speciale regels gelden. Zelf stond ik voor een gesloten hek, hetgeen erg vervelend is. Gelukkig was ik bekend in het gebied en was er een andere weg als alternatief.

P.S. Zelfs bij het korte fietspad van Nieuw Statenzijl tot in Duitsland staat het bord: Eigen weg. Dat fietspad is twee tegels breed.

Die borden regelen dat je er niet in mag, behalve als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Auto’s/vrachtauto’s/etc. mogen er niet in, behalve die van de boswachter, de schaapherder en/of de bosbouwer. (Zeker die laatste twee hebben individueel toestemming) Honden moeten aan de lijn, behalve die van de schaapherder. Voetgangers mogen er alleen in als de zon op is en ze hun boombox thuis hebben gelaten. Etc. Etc.

Dus tag ik eerst de algemene afsluiting (access=private of no) en dan de specifieke toegang (foot=permissive | opening_hours=sunrise-sunset). Andersom krijg je dat met OSM-tagging niet voor elkaar, want dan moet je een heleboel losse vehicle_type=private of no tags gaan plaatsen. (Sneeuwscooters mogen er ook niet in!)

Voor wat betreft je behoefte aan artikel 461 WvS: Kijk eens onderaan dit bord (en soortgelijke borden).
http://img6.imageshack.us/img6/1525/dscf0995n.jpg

In Nederland heb ik deze wegen opnieuw getagd, nu ‘access=no’ i.p.v. ‘access=private’. No is sterker dan private. In de presets van Potlatch heb ik Prohibited (access=no, in officiele termen) gebruikt. Het is ook verboden voor al het gemotoriseerd verkeer. In Duitsland laat ik ‘access=private’ staan. Hoewel het effect hetzelfde is, is er gevoelsmatig enig verschil. In Duitsland staan enkele vakantiehuisjes aan de weg langs de Dollard en de gasten mogen over deze weg rijden, tenminste bij elk huisje zag ik een auto staan. In Nederland zijn er geen vakantiehuisjes die aan zo’n weg liggen.

Overtuigend.
Zodra JOSM het probleem met de Columbuscsv plugin heeft opgelost, ga ik langs de Pelgrimspad na of ik het nu consistent hebt ingevoerd (d.w.z. access=no).

Ja, dat je tegenwoordig ook motor_vehicle=no kan gebruiken.
met een tag het gemotoriseerde afgedekt.

dat is van scooter tot snowmobile http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access

Als je consistent access=no in vult, dan heb je de verplichting voor alle manieren van voortbeweging te onderzoeken of daar enige zijn die *=yes aangevuld moet worden.

Je kan niet zeggen ik vul voorbeeld: access=no en ben fietser bicycle=yes en de rest zoekt het maar uit.

Dat vindt ik het nadeel van access=no gebruik.

Als je dan het voor der rest niet weet, laat het open zet dan alleen bicycle=yes.

Ben het helemaal mee eens dat je pas access=no (en verder wie dan wel mag) invult als dat duidelijk is vanaf evt (verbods)borden.
Daarom moet het wachten totdat ik weer in JOSM de ingesproken meldingen van wat ik op een locatie zag, kan terugspelen (dat is helaas sinds enige tijd onmogelijk in JOSM).

Als ik weet dat er een pad of veldweg is maar niet (meer) wat er voor toegangsregels zijn, laat ik het verder zonder access tags. Een ander zal dat t.z.t. weer aanvullen.

Het is toch normaal dat je iets mapt als je 100% zeker van iets bent. De wegen in Groningen waar ik de access=no tag heb gebruikt, ken ik uit eigen ervaring. Bij elke ingang staat een bord waarop te lezen staat dat het een eigen weg is, dat gemotoriseerd verkeer is verboden, en dat wandelen en fietsen is toegestaan.

Het gaat over een bord met alleen het opschrift “Eigen weg”.

Het opschrift geeft op zich niks over de openbaarheid aan, of je het wel of niet te mag betreden, het geeft wel aan dat het nooit een juridisch openbaarheid kan worden. Dus niet openbaar in de zin van de Wegenwet. Het is wel feitelijk openbaar. Ander bepalingen op het bord kunnen de openbaarheid aangeven, of met een hek (maten) wel of niet afgesloten.

Het opschrift “Eigen Weg” heeft alleen tot doel, de juridische zegenschap “te behouden” over de weg met betrekking tot mogelijke afsluitingen, zowel tijdelijk als permanent en het eigenhandig mogelijk opstellen van betredings bepalingen. De weg blijft altijd in eigendom, ook bij juridisch openbaarheid, aan juridisch openbaarheid kleven andere bezwaren.

Ik denk dat jij posting nr. 8 eens goed moet doorlezen. Cartinus kent het bord en hij geeft prima weer wat er opstaat.

Mijn tekst is gebaseerd op de bovenstaande quote een overgekopieert stuk tekst in dit forum uit de quote link.
De kop die daar bij hoort: Bord met “Eigen weg”.
Dit herhaal ik om duidelijk te maken dat het hier gaat om een bord met “alleen” het opschrift “Eigen weg”.

Deze tekst: “Dit bord geeft aan dat de weg niet-openbaar is” is niet correct, want een weg met alleen dat bord is wel feitelijk openbaar.

Daar ging mijn stuk tekst over.

Is dus niet het bord op jouw genoemde dijk.

Cartinus verwijst met: “Die borden regelen dat…” naar die in de qoute genoemde borden: een bord “verboden toegang, artikel 461 WvS” en De borden van o.m. SBB, Natuurmonumenten e.d.

Dit zijn borden met veelal meer bepalingen. En legt uit.

Daarnaast vernoemd hij zijn werkwijze, om met zo min mogelijke handelingen goed te taggen. Omdat hij vindt dat op een ander manier taggen ondoenlijk is.