BIJ12, gezamelijke provincies, applicatie SNL en openstelling

De Provincies gaan over de natuur.

Zo is de SNL applicatie weer werkend bij BIJ12.
Kijk bij de laag beschikkingen.


SNL staat voor Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Gevolg een beschikking om subsidie te vangen voor een bepaalde periode.

De regels voor subsidie stelt elke provincie apart vast.
Basis is het natuurbeheerplan.
Door het aanklikken in de bovenstaande kaart krijg je meer informatie hoe de provincie de gebieden heeft gekaderd.
Uitleg over het SNL stelsel.

Een detail daaruit is openstelling.
Noord Brabant. subsidieregeling

voorzieningenbijdrage: extra vergoeding voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein.
monitoringsbijdrage: extra vergoeding voor het uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;

Artikel 2.2. Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het beheer van natuurbeheertypen;
b. het beheer van landschapsbeheertypen;
c. begrazing van natuurterrein door schapen;
d. monitoring van natuurterrein;
e. recreatief toegankelijk maken en houden van natuurterrein.

Artikel 2.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

1 Onverminderd artikel 1.4 worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:
 a. het verrichten van het beheer dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan; 

… de regel 1.c openstelling.

c. het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk houden van het desbetreffende natuurterrein op ten minste 358 dagen per jaar;

5 Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder e, de volgende verplichtingen:

a. het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen of paden, die recreatief gebruik mogelijk maken;
b. de wegen, vaarwegen of paden als bedoeld onder a, worden onderhouden;
c. de subsidieontvanger verleent medewerking aan de markering en beheer van routes voor wandelen en fietsen in het kader van de landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en knooppuntennetwerken voor wandelen en fietsen.

Daar zou je de conclusie kunnen trekken vanuit OSM oogpunt bekeken, dat delen van wegen en paden in het gebied voor het meest waarschijnlijke foot een =permissive zouden hebben.
Zat te denken aan een soort van controle.

mits

6 De subsidieontvanger is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder c, indien:

a.  sluiting nodig is bij of krachtens de Wet natuurbescherming of de Omgevingswet uitgewerkt in het Besluit activiteiten leefomgeving;
b.  het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk is;
c.  er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum van een hectare;
d.  het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.
 1. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de openstellingsplicht en de voorzieningenbijdrage in afwijking van artikel 2.9, eerste lid, onder c.

Daar is geen inzicht in voor welk perceel het geldt.

afbeelding

En zo kom ik percelen tegen die geen paden hebben, hoe kan je die dan openstellen?
Een opmerking die ik hoorde was je kan ze toch vanaf de openbare weg zien.
Daarnaast zie ik gebieden, die wel tracks hebben, maar niet opengesteld zijn, zelfs een verboden art. 461 bordje. Je krijgt subsidie om een geslotenverklaringsbordje te plaatsen, goed, er zijn uitzonderingen.

Een zoektocht, naar aanleiding van NSW regeling Landgoederen, waar binnen de beschikking moet worden aangegeven, waar de opengestelde paden liggen, zodoende kijkend naar deze SNL regeling, hoe hier tegenaan te kijken.

Zo kwam ik laatst in gesprek met een eigenaar van een lint perceel, smal perceel is minder grote oppervlakte, hectare is basis voor subsidie, deze had het opengesteld, zelfs bankjes aan beide zijde e.d. geplaatst. Na wat vandalisme, was hij er wel klaar mee, de bijdrage, komt niet in de buurt van zijn inspanning. (smal perceel) Het was juist in een gebied, waar deze doorloopstukjes het wandelen daar aangenaam maakt, i.p.v. de openbare weg. Zo met elkaar pratende die grote organisaties die slokken al het geld op, terwijl delen niet opgesteld zijn. Pad oppervlakte verhouding tot het gebied oppervlakte. Zijn lintperceel en inzet vond ik een verrijking, wat best wel beter gewaardeerd mag worden.